...

MINIMIS motako beste laguntza erantzukizupeko aitorpenaren eredua

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

MINIMIS motako beste laguntza erantzukizupeko aitorpenaren eredua
MINIMIS MOTAKO BESTE LAGUNTZA BATZUEN
ERANTZUKIZUNPEKO AITORPENA
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS
AYUDAS DE MINIMIS
__________,
jaunak/andreak
(NAN
zk.:
_____________),
_____________________________
delakoaren (IFK zk.: _____________) ordezkari legez,
eta
haren
_____________
(administratzailea,
ahalduna…) denez gero, honako hau
D/Dña __________, con DNI nº _____________, en
representación de _____________________________
con NIF nº _____________ y en su calidad de
_____________ (administrador, apoderado…)
DECLARA:
AITORTZEN DU:
LEHENENGOA.- Berak ordezkatzen duen enpresak
badaki Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko EE
1407/2013
Erregelamendua
EEren
Jardunbideari
buruzko Itunaren 107 eta 108 artikuluak minimis laguntzei
aplikatzeari buruzkoa dela, eta enpresa bakar bati eman
ahal zaizkion minimis laguntzen zenbateko osoak ezin
duela gainditu 200.000,00 euroko kopurua hiru ekitaldiko
edozein epetan.
PRIMERO.- Que la empresa que represento conoce el
Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de minimis, y que el
importe de las ayudas totales de minimis concedidas a
una única empresa no podrá ser superior a 200.000,00
euros durante cualquier periodo de tres ejercicios
fiscales.
BIGARRENA.- Berak ordezkatzen duen enpresak
ulertzen du —erregelamendu horren ondorioetarako—
"ENPRESA BAKARRA" kontzeptuaren barruan haien
artean lotura hauetako bat gutxienez duten sozietate
guztiak sartzen direla:
SEGUNDO.- Que la empresa que represento entiende
que a los efectos de dicho reglamento el concepto
“UNICA EMPRESA” incluye a todas las sociedades que
tengan al menos uno de los siguientes vínculos entre sí:
•
enpresa batek beste enpresa bateko akziodun
edo bazkideen boto-eskubide gehienak ditu.
•
una empresa posee la mayoría de los derechos de
voto de los accionistas o socios de otra empresa.
•
enpresa batek eskubidea du administrazio-,
zuzendaritza- edo kontrol-organoko kide
gehienak izendatzeko edo kargugabetzeko.
•
•
una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a
la mayoría de los miembros del órgano de
administración, dirección o control de otra
sociedad.
enpresa batek eskubidea du beste baten
gaineko menperatze-eragin bat erabiltzeko,
berekin sinatutako kontratu bat edo bigarren
enpresaren estatutu-klausula bat dela-bide.
•
una empresa tiene derecho a ejercer una
influencia dominante sobre otra, en virtud de un
contrato celebrado con ella o una cláusula
estatutaria de la segunda empresa.
•
una empresa, accionista o asociada a otra,
controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado
con otros accionistas o socios de la segunda, la
mayoría de los derechos de voto de sus
accionistas.
•
enpresa bakarrak — akzioduna edo beste
batekin elkartua — kontrolatzen ditu bere
akziodun gehienen boto-eskubideak, bigarren
enpresako beste akziodun edo bazkide
batzuekin sinatutako akordio bat dela bide.
Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao
TF 944 068 008
Fax 944 068 087
e-mail: [email protected]
HIRUGARRENA.- Laguntza-eskabide honetaz gainera,
aurreko bi zerga-ekitaldietan eta diru-laguntza eskatzen
den zerga-ekitaldian zehar, berak ordezkatzen duen
enpresak edo lehen adierazitako erregelamenduaren
arabera "enpresa bakar"tzat hartutakoek laguntza
eta/edo diru-laguntza hauek jaso dituzte (zeinak minimis
laguntzei buruzko erregelamendu horren pean dauden): (
laukitxo bietako bat bete behar da, nahitaez ):
Ez
Entidad beneficiaria
Onuraduna
Bai (Taulak bete)
No
Institución / Programa
Erakundea / Programa
LAUGARRENA.- Laguntza-eskabide honetaz gainera,
gaur arte, proiektu honetarako eskabidea aurkeztu du
edo laguntza lortu du, honako erakunde publiko edo
pribatu hauetan: (laukitxo bietako bat bete behar da,
nahitaez):
Ez
Fecha de solicitud
Eskabide-data
Bai (Taulak bete)
Institución / Programa
Erakundea / Programa
TERCERO.- Que además de la presente solicitud de
ayuda, en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante
el ejercicio fiscal en el que se solicita la ayuda, la
empresa a la que represento y las que conforman el
concepto de “empresa única” según el reglamento
citado anteriormente, han obtenido ayudas y/o
subvenciones sujetas a dicho reglamento relativo a las
ayudas de minimis: (obligatorio rellenar una de las dos
casillas):
Importe
Solicitado
Eskatutako
diru-kopurua
Sí (Cumplimente las tablas)
Fecha
concesión
Onarpen
data
Importe Concedido
Eskuratutako dirukopurua
CUARTO.- Que, además de la presente solicitud de
ayuda, ha presentado solicitud y/o ha obtenido ayuda
para este proyecto, en instituciones públicas o privadas,
hasta el día de la fecha: (obligatorio rellenar una de las
dos casillas)
No
Importe Solicitado
Eskatutako dirukopurua
Sí (Cumplimente las tablas)
Importe Concedido
Eskuratutako diru-kopurua
Eta, jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak sor
ditzan, aitorpen hau zigilatu eta sinatzen du.
Y para que conste a los efectos oportunos, sella y firma
la presente declaración en
.............(e)n, 20....(e)ko ...................aren .....(e)(a)n
………. a……… de ………………..de 20……..
2
Fly UP