...

PUENTE TRASERO

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PUENTE TRASERO
•
rae orlsmo
PUENTE TRASERO
•
SENA
71\,
-.-
INTRODUCCIOH
Co ~p m de r ]a
for.a COlO se u ee lle9H el lo vi .le~t ~
desde h sa Hda de h caia de vel ocidades hai ti u s
ruedas propulsoras del t ractor, const ltuye ]a uta de
esta unidad .
Para ello es necm rlo cceecer el fu nc ionlliento d ~
~e c a n tl lllO s tales como :
Par c6nico
DHm nci a!
Reduc ciones fina le s
Inc1 uye adells info rla ci6n sobre con junl oS a ~HO S d
esta parte de I. transl js j6n del tractor COIIIOson el
eje to ~a de fue m y los fren o!.
lodo 10 anterior, conp luentado con aspectos ~e operac16n y 1Il inteninitnto preven tivo, nos dl una vis 16n n ~ s
cla ra de l fu ncionllitnto ge neral del t ractor.
OSJET!YO
T[R ~ IH AL
Al ft nal t ur el estudto de 11
usted ntH' en cl~~ c td ld de:
~ rese ~ tt u n i d~ d ,
Oescrlbt r por escrl to la f ~ nct 6 n bl st:1
del tr en treseee del truto r agrlcola.
Idrnttfic H li s parhs que cnponen el
t re" m se-e.
Duc rt b1r por escrito 11 funct 6n del PH
c6n tco , dHerench , tOIl de fUHU .Y
red uc tores f t rl les.
••
PllIlfi S IIfL M.u n
Pa , olnl co
~l­
=-~:'.
TRASUI<I
(FI ~ .
I ).
,"
~"~_.,,,
,
•
,
E1 91"" del !IOtor. de.pu" de J>II'" flO' 01 ""' . g"" ~ h
<oj. de C l otb to ~ • • • l oct<lade. , 6ebe 11 ~ ' • 1..
o""p" h o, n
H Un <oloc. d•• "" Utl oj . t ro n... ..u l •
1. 11_ de
" ce del t ..tWr . !I to oodj f tt .ct ~n d. l
91... "" l"'lul . r«: to (9(1') s. 100" • t . . ... de l • •
do. -tn,do p.. Cdnt«l
to ""• • 1 pHI"" <&\l eo y ..
c• ....,. . ( FIg. 2)
,,,eO...
<_.. .
"n'...,
f
•
.- --.-....--"-...,--
.
.oS'
Con:> c1 1>l l(;n c60 lcO 0 pll(;n dC .t.Q"" ,I "",•• ",
peq.. ro
qor 1. c",on. deo t. d. (III!r>(Ir ncne", de d1cnU<) • • 1 911"0 p. ..
r«Iucldo• ••"".. no 10 , uff ei . nt • • IJI'c< d'dos , 1. fK><QSl dod
de Obteo., ... c ~ . 1\IO'l' 1 POCO .e loc ldaa d. ""TCIIa , ,e ' <.'Q uI....
•,",utl r . in "'1.1 ,,1• • , <10 "'911>0" de "'U ddn de l Il(Itor . p.r.
10 coa' s. ""'lI1.. I. m:!uc ddn IIn. l quo •• r...." "" , o<lo l. nte .
Dile ,."" I,l
""".l to que 1.. rued" P"'P""o,,, ol ren • d"tl nto,
. "l oc 1d, . ". ..I.. lr., cod' L1I11 i..."l\o " i>lrte de II
co~.
Plrttl ~ func I9M~i e" to : cuo ndo 10 "'Qu ln. 'e deSpl...
h.cl • • el ' nt_ "" 11"". recU, """ rood. 1 p",pu l,or..
,e _ .en . Ig.. \ . eloc id.d . to f ,It'!. de sall d. d. 11
tra " .~ 1 ' 1 6" se .p lt c• • 1 pl i16n, quo ..co 91r" 10 eO"'n'
d..,t ad• • los CLlle", pl ilo
c~nl cos y 10. do, cngrl naJe,
ed"IcOI ll tt" ' .$ ' On
ld.$ pOr 11 coro"" <!enta d. y
glron c""' """ pl ... ~n ic • . kbos d es recl ben 111"11
.n.rg r. y _ , rucd.. gl rln 0 ,. .. is... . eloc1dad .
~
..
"
- - ="
- _..- ..... -
-_
,~
.
SlIpo "9UK'~ qOl' 11 "",,"i na est! v1,, "cIo haci. 1. de. oe M
1 11 rued,
&.rfC:M pe.... n~ce quid a "". 11
Ic<16. del freno indh id", l cOTres:>Qnd i,nt e. u energ l.
de 1. tr ln~sl~n se apl tcl 11 ~1 M" . que Mce girl'
h r ued. dentada . q~. SU . el hltt girlr 1 ~ 5 pHkmes
~n I CII s. Sin ~rgo . <011O . 1 eje de..dlll ~l1III.nece iM(i,n,
IDS ptllones cllr1 icos 5. ' en f OTlides I rotor sabre SI:S propias oj es y de este rodo ..ar chM . 1.wedor del engraTllje
c6ntco dfl'l!<:'-:I.
t,,,,,,,
Ej l'l'flo: .... 1. f19u' 0 siguiente , 11 roed. interior rt.'<:O""
.1 t .. ~to N:; ~len tn5 que I, u te..... ..conoe de B. D.
qoe "
\111 ~rT jdD 11III)'0"
- \
J-.."..
E~to' '""orr ido5 ~e'i~ua l .. , on eff'< tuackls e" igual
ti ~ . y ,CPOni endo QU" l a ~ OO~ ro<'dl' est uvinel'
I!II "" , j o r !qtdo. ~a rlao igol l oGrw1l'll de
v"' lU ~ . ,nton", fo"o,aroent, u.. ~,r~ . "a' t rada por
11 ot ra. pattnaMo , obre t l pl~Q. Plra " Harl o ' 0
recur.. al "g ifl:!S!l~ jIJ~ r&lo !sro e~te que po: ""t te Q""
11 ruedI uttl"l'll d UO lIol,or o~ ro de VLll!1t~~ y 1.
_tada,
int erior dt SlOinuye 1. velocldad plra d.- .nor n(!rlel'll
~ .....1115. Ij"Slln<loll ~ u tO!'l&ti clIII,mte I tcs recorr i do~
que M'l/In.
Cle r.., del difere.dl 1
~ acd 6n del ~jferenc t ll puede cons t ttu!r "". de~.cn taj~
cuaodo 11 ~i, tenc i l apll c.dl I 1JtI.I rue<ll dlSlllinuye ~t onlflCltl
te , e ~ p ec li l re n t e st el trlctor se de , p l lZ ~
en n
recta. SI 1. resistend a se e1t ~i na total!>"!nte,
eSI rue<li girl y no '" .plica ener';lh 1 h otro.
Sf .",1..n elerres de dHere ncl . l par. " 'Iltor eUa p~ r.
didl de POtene il. ellni nando 11 " c l~ . del diferend al
y ,,"ctendo de l o~ dQ . ' tIOtoj e, u. "'llc eJ! que 11. .. la
f utrzi PO' 19uIl a rilS l'\Je<la ~ red~;e""" el pat ina ~ter \o
Cuando
Sf
l eelono el d erre d, 1 dlfe. e"" t. 1 '" IO!""I:
It.'q,,, "" IIIIJ<OOI
l.
E. ttlr que la r>lqu1 ol se
2.
A<nentar 11 tr.cc l ~" e. T. !lI....1 de t;l'll cualldO tes
r ued.. p"",u1~or•• fundo'l n baj~ condici one~ dl ffdl"~ d~ t cac cl6n.
3.
Co.~.c"r 1'If~ U ci1nente SO
e. 1 100re~ ..pee i, l.. tal~~
".
rn6~u in.
dir«cM. e. Hne. recto
com slerilr. ~ cultlYa·
4.
Dir lgir li
S.
Red", lr el eduerlO I.teral que
i""1 .....nt o<
Tlpes de elerre de
(~
"" , UC il'Ente .
~roduc tn
I lguoOI
d ;fe ~ j a 1.
el , 1st ..... q"e bloq uea 10
conocen dos t ip""
Iltdn icos
Hi drf"i ico'
c"o~.
"d ~.
del diferench1. Sf
1.I <io ,,'" " IlI"'l"" " " ,k 1 if· " . ,, ' ....1' ,i, <,IO e"
"..d" i eo. {","dO 01 'f"" "olQ,' , ", i on, . 1 f'"'I'l . Q"" I..
""rq" ,I I. Y ,,- ~o '.l i " " I "0 1",. ~. ,, ;, ' " """ IS d'
' . c, i". (.(W(l " I <011 . , ; • • , r$ " Q"I • .;o . l," rl"'ro '.
-Jv . " . jc y " coj, ••
f o"".Jo." , cotlT <OO"j
"'" 'Q I ~ p i .~•. (, to . vit, Q
'" gl o'. • 1 ""9"
d " " .ole l
t"l ~ " ~"o,e"d ' i
·Ie'
,e"
,.,i.
.,i" )
", I
,I
c
1
.
.,_
c"••'t.
.
.
"'---'~
,,~ ..'"
\'
<'
-. _
_v., ,••
I, t,.cci6" ." I " ,,,,"I,, "",, ;, ,
<e
;9"" , . 1
~."" 'op" ,utQodt i" ..., n" . d. t ;" , ,
"nt>' ,", oot 'S ou. ti... . . 1 . ollt o "ne " til", '.n >, "''''0
<Ie too, ;,," .
,i.,... '.
d.""",,,,. I, f".".
( , U " . ,," ~ .. ~. CO.... <..." . ' ob"
.1....,...
••t , e
~"' o"" e< t.a <lo
. vitao 1, rOl uTO <Ie " " .. j.
EI cicoo.
i. ,,, cn,, ' ,~r Q "' " '
p., •• " " ;,. ,0;1., . ,,,. ) " . r
" "t"" <10,"" ,'r, . ~ "..'n'. t,',, "
M ~ ,~" lic o
ut il l,• •c" ito I ''''o< i6" pori blOC) ,'
. 1 dU.....'1 . 1. ~1 Op , I ~I .. . l pe<j , 1 """' v~ l ." : , """,ito ol "
lf p,,-"< HSn ""1 l ce H . 11"yo I I diform< ; .1 d , . d. j~. \ " . ,.
pist6n CO" t,.. 01 OI:br• • ue do ' Isco . _uJ ~""" " cont" h
<ojO. I;QnO loS dl , co, « U n 1'09 11 0" :..,. . . ...
. 1 -0,"1""
c6nlco y 1., pl a<" est! " , 0",-c Urt" ",. 1 .,,~u. u, •
1. caj., osto too.. 1o, pi """,-< ,.':;" leG; v • ',il . ' ,i , ~ ~ ,
""j.
d• • i " ... .
""<
0-.._.. . _
C".""o , a ,\JOlt• • l ..... 1. 1. , &h " l. SO eie... , 10'
....o. t o, , •• h .. . 1 p gt~" a ' . pO' i . i ~" in iel. l doj on ·
d() libro.l disco d. l ....... 9"• •
£1 dl f. "",el. 1
1I(l. . . I..,nto. [ n .19""'"
I•• elo..... 10' pod.l . , ...U o e"o", I.do , • 10' P"dll l'" d.
1. , l"'II(l' . •,1• •oo, titul't un dhpOS lt l,o o. "9 " r l ~ . d
q"o , ,,,,I to 1., dif....od .l. . .1 _
10 .... c . .. 10'
I""", . , . ,H. ndo .1 ""li 9.-o <ll' .. , or ", ,1ro J o co" <l
.ioY•• del dif. ..... ;. l e""", tado .
,".h• • Db'"'
C"", I i l "l'" 10 u1t 1." pa .to de 1. I'd '" ;' 1& ...,
",~"i ",, ;
"N """ .
S., 'uodonos 'On:
1.
R""d . f lo. 1","" I' I. ",, 10.1 010. de gin> <!ol noto• ••••
• 1•• on'IOO)'Or P'• •' tors l~, eo I,s ro"",,' .."t r l••• •
2.
~"
"" ' _Tt e "" ..
rwe4ol' pM\'. l;or . , .
I. ,.H"." <ifI "" I. ,...... .
1M
1I rHIoccl"'" q.. w otIl l_ 11",, 1111<1 .1 dl wllo <II I. <oJ •
.. ...'ocl _.... II q.. II'
f it_I .... f jn 1 ""'l" IIIJ'"' ,
r--
fI_ :
I.
2.
3.
I.
III
~
_ to
De pl "Ofl J eogrll'lJI _ to
[J; cl C1Gi ul G pl -.t1T1i
IV_
r
\
J
" - .. ---.00 "'" c:aoo;n .... ~. it"
)...,
pOq""
... '"", . _ r'ft_ i Ollft _
" <It
1"";
...,.05.. _ i bfll d ' ""~te 1. ' '''''" ~
(ill POr ... fJ f.
I n I,;t. CISO II ",11<1 60 ... ..1""
dl fec_",'") .' 6. 1 • l.
+, ~
G"
In
el dlff'''''
, .
""I '" I. l'VO'01. 1 c '
Red "cci~n
f iM\ uMeld.
~~ntro
cIr I. (O J' de;
d lf"'"eI1C j ~J ,
••
C_ looo \ Jos en~ ran ~j", .', t l" ,loj . 6os
dent", dlo : ~ coj ~ del di fe'7ild., se fo_
u"~ ,01~ ·,"I d~d l 110r1< ld.J C'" ,~' r io""
,i st_ .
L. tr,"",i, i~ .
fi ot1 p" )f'N r", '.' , " ' 10
",,,,,,ite uStr "" r j. teet. ",~ re 01
c~l se p_
, .1 0c<' 0. ", •• d~ ' dht~oc l ..
~ LIE'
de t nx llJ ,
lttducci6n H .. \ uh i<a ~. en d p, t ......
I rd" " ;' !'.' rina l ,
~,
\0
•
Con es u dlSposiciilr1 se ebttene 'lis espadc
libre b,jo el eje (1..1;6 alto ). ~os e~qra"!j e;
fsUn ubicadcs en IIlJl Cij. sepa rada con 5U
propio siSUJr.l de lOOrim i6n.
J.
£picicloldal 0 plane taria
Es 111\ p~1Ie1ll Y'OIl;Iacto este SiSll:'1N ~ lIO! el anter or.
SM ~s dura Dles bajo (arq!s oesldls ya ~ ue Ills e\ f "c r~o,>
de tors i6!1 se distribuyen sobre vadas elI 9r.:~"J es . fs ~y
_ nJ
IU UIC
se
tl U
genm liu ndo en tracteres grandes.
,
~
.
=..0::
.~ -
,
I
'
.
I~
~:
~.
~
-:.u..-_1
I
P I
I
u .._ox.. u _
_,ou
_
_
ti
!
I
,
I
§
;
COl.. n"ooo IoUO ll. . . ~
~
~ ,.
.
1. (I
I
I ::;Ji.
1
.
Prwort tCN .. 9f.... e;;PlC to 1,""'
---w
INjc , I f Jf ) . . oloC'
n f.[h.slfO til equ tpos 'Ill! t ra j ...... t l'O :!<' t\oIl t i'OO$
I ' n W lec ldlls. J di! to!'slde"' b1, dK.11Tl1~ 1· .
lu\ t r~, tn,t"
rnll "" IJ.1< _~ , nn t r~f.(i 6n ' "
1. rUl'd . "
I, .,\" c>\ , 'I,roved "," ai'ro~ i ll\!~ •••m'p' d (,0:' ·le h
ll'\ ~""" i ., ~~ ) ""I'" I", rrl ; ~nt'{) ," r ~ ,~ to ~" I"' t i naj ~
~f'b l , k, ., I, . "t d ';lJI!<'d l d ~ de «o ucte r,on ,-I sueb .
de o""",s \1 egM a ~ proVl'Cha r ~ .. ~t6 e'
'10:. UM sOlut ii\f1 poc, los t radoN'\ r" l h n l' <O~ es
la tr~cci 6n en las (wl,"(I llaotas .
10\
l.
lra,-tor.~
?e tracci 6n m llitr IIl!c.i~ i q 0 ~ idriy l l. a , 'c 'CQ~ 1 '1
e desacOJlh de a.uerOO a las torld l clo~l'> dr ~ ri b.Jjr.
19s trectcres ~ u i pado$ cen es te sistl'l"ll se (6raclrrilan
po rque sus ruedas de lanlera s son un poco NS ~eoqUl' iw,
que tas t .ale.as • coo grab.Jdo ~r l .acd 6n,
«" " - ,
\
""""'.. II! "
\.r:....
,,,,..,, : =)"
- - --
I.
total. I ~ [l('rr.J.' ~r~te h t n c.i6' '_" te.Ilef!,~ las ,,,,lei ' on " ,~c t a .. "te ;oU<l ies.
De
tr acc i 6~
u~.
tran$l'l i$i6n ~elafi tr rd IX
'~ir ~
En'j ranaje ~e tlli"ol
Ejes CdNllnicos
Jun tas u~hersa l r s
Diferential
Eje de na ndo
~ani sro :Ie dwplln ie r.to
,c.
' st i
~( jn i , .
t~" osta
f"r:
0 "' d r~ul 1 r1
Tl'f'i\ DE FUERLA
La potenc u del rotor del tmtor <e pUf,~e ut liiw para Ja r
..o vi~;ell to I ;~lerl!n~s acopllilos al "i<.". (l med i anl ~ un 9Je
l1~oo tCl'll de fuma el cua1 or i ~ ;na SUIIlI'iniMOen i<
tranSlltisf6n del tractor,
acuerdo al sHin donrt2se tom la flOtrnc;,
tres tipes de tOOIiI de fUem :
[Ie
.l£cionados per la tra~$n; s i6n
~ fl!lc i ~ i ~nto cootinUQ
lneef\€ndifl1 te
(O jO
eX \ $ t"~
d' "doc i,jad)
_'............ "'ofl"'''' _ _
To,," de f." , a .cr i<>naao, ll'>r I' tr, n,,",,1 6",
f. ", lonl. un;(I _ t. c.,"OO II t e, ">." , I~" '<I ~
,",ragldl cOo/I el notoc. ~. de tl ••, . 01 ~ a ar el
pedal dd eot>rlg"", . ca,o~ . f i gue' antcrl oc,
101M de f......" . "" fun, h'"••'; ~n to ,""t i'wo .
:""",," el g;ro dlel!Ct....." \e e. 01 " I ,nt, Jel
IIO) tor • tr~ ,~, d. u" di«o de ,",ragUl' 1"'" S' ".. ~e
dejor ....r.gooo "",,,,,,,. de d!',eo obrago, I. tr,.",.;·
,; 6n dol tr",tor "" ,. ", rar l, . Lo t el<'" e. n °,' ' ' '"
' 1~ ... oS 'o"t l""a.
[1 pedal . , 1 e" tor.qUl' .... '" rr ;"", record "" " s l.
II pnt.nd l 0 I. t , ." ,~I , i ~ n 1 eo .., ,, ~u" d O , • .
,. rr ld•• 1,) 1 01 _ i ~ , "" t" ,I ojt' too>a do f lit ' "
TOI1I d. f • • " . ; ""epe rtd l ~nt e .
'''''''')Ill'
Ti .... , . propio
~ V .. d" e"",",.. j e, i nd~·
pendl"n' . , ,I,' 1. t r' "SI'IIo< l ~" " , I " r: I ~l l ,1. 1 1" '< 10" .
[ stn ' ;gol1i.. Que " t,...,. d.
""' ~o
<on 1, '. hu ,n• ., \ I< IOo/Io' a 1" " l l ~ , "" " ,•
~
"e' l'II1Ilra""r i .<1. pencl i~Ol...."t.' oj. I, ..." ,. de I.
''''quln&
f",,,
'"''j'''
. ., ,.'1"
Fly UP