...

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Num. 7428 / 22.12.2014
Conselleria de Benestar Social
30993
Consellería de Bienestar Social
ACORD de 19 de desembre de 2014, del Consell, pel qual
s'aprova el Pla Director d'Integració i Convivència 20142017. [2014/11661]
ACUERDO de 19 de diciembre de 2014, del Consell, por
el que se aprueba el Plan Director de Integración y Convivencia 2014-2017. [2014/11661]
El Consell, en la reunió del dia 19 de desembre de 2014, va adoptar
l’acord següent:
El Consell elabora la seua política d’integració de la immigració
d’acord amb els principis rectors establits en la Llei 15/2008, de 5 de
desembre, de la Generalitat, d’Integració de les Persones Immigrants en
la Comunitat Valenciana, i les consideracions de l’Organització Internacional per a les Migracions, que apliquen un enfocament basat en els
drets humans.
La Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d’Integració
de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana, establix en
l’article 9 que la Generalitat elaborarà plans d’integració de les persones
immigrants, com a instruments que arrepleguen els projectes d’actuació
dels poders públics de la Comunitat Valenciana durant un període de
temps, i fixarà en ells els seus objectius, els subjectes compromesos i els
mitjans disponibles. Els plans establiran les actuacions que els poders
públics de la Generalitat hauran de realitzar per a facilitar una plena
integració social de les persones immigrants.
En consideració als criteris que regixen el model d’integració a la
Comunitat Valenciana, establits en l’esmentada Llei 15/2008, de 5 de
desembre, en especial la planificació i coordinació de totes les activitats que s’executen en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, el Consell
establix este pla director, que determina els principis i objectius de la
seua política d’integració de la immigració en els pròxims quatre anys.
El Consell, en la reunión del día 19 de diciembre de 2014, adoptó
el siguiente acuerdo:
El Consell elabora su política de integración de la inmigración de
acuerdo con los principios rectores establecidos en la Ley 15/2008, de
5 de diciembre, de la Generalitat, de Integración de las Personas Inmigrantes en la Comunitat Valenciana, y las consideraciones de la Organización Internacional para las Migraciones, que aplican un enfoque
basado en los derechos humanos.
La Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Integración de las Personas Inmigrantes en la Comunitat valenciana, establece
en su artículo 9 que la Generalitat elaborará planes de integración de
las personas inmigrantes, como instrumentos que recojan los proyectos de actuación de los poderes públicos de la Comunitat Valenciana
durante un período de tiempo, y fijará en ellos sus objetivos, los sujetos
comprometidos y los medios disponibles. Los planes establecerán las
actuaciones que los poderes públicos de la Generalitat deberán realizar
para facilitar una plena integración social de las personas inmigrantes
En consideración a los criterios que rigen el modelo de integración
en la Comunitat Valenciana, establecidos en la citada Ley 15/2008, de
5 de diciembre, en especial la planificación y coordinación de todas las
actividades que se ejecuten en el ámbito de la Comunitat Valenciana,
el Consell establece el presente plan director, que determina los principios y objetivos de su política de integración de la inmigración en los
próximos cuatro años.
Asimismo, este Plan Director de Integración y Convivencia 20142017 considera necesario reforzar las políticas de integración tomando en consideración las directrices que emanan de la Unión Europea
(UE), subrayando el carácter transversal de las políticas de integración,
debiendo tenerse en cuenta no sólo los aspectos económicos y sociales,
sino también aquellos relacionados con la diversidad cultural y religiosa. Se parte de la integración, tal y como propugna la UE, como un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de inmigrantes
y residentes.
El presente Plan Director de Integración y Convivencia 2014-2017
desarrolla igualmente lo dispuesto en el artículo 9 de la mencionada Ley
5/2008, de 5 de diciembre, que establece la participación, en la elaboración de estos planes, de las consellerías que tengan competencia directa
o indirecta en materia de inmigración, así como las entidades locales, y
se someterán a consulta del Foro Valenciano de la Inmigración.
El plan director es el resultado de un proceso de consulta y participación. En su elaboración han participado todas las consellerías
afectadas, así como las Agencias de Mediación para la Integración y la
Convivencia Social, los agentes sociales implicados en la temática, y la
Comisión del Plan Valenciano para la Prevención de la Discriminación
Interétnica, el Racismo y la Xenofobia.
El plan director fue sometido a consulta del Foro Valenciano de la
Inmigración en sesión de 13 de noviembre de 2014, de acuerdo con sus
funciones recogidas en el artículo 55, apartado 2, del Decreto 93/2009,
de 10 de julio, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de la
Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Integración de las
Personas Inmigrantes en la Comunitat Valenciana.
El Foro informó favorablemente el plan, destacando la adecuación
del mismo a la realidad actual que se vive en la Comunitat Valenciana,
así como el alto grado de participación y consenso alcanzado por parte
de los agentes sociales implicados en la materia.
Por todo ello, conforme con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley
15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Integración de las Personas Inmigrantes en la Comunitat Valenciana, y en el ejercicio de las
competencias atribuidas por el artículo 16.b de la Ley 5/1983, de 30 de
diciembre, de la Generalitat, del Consell, a propuesta de la Consellera
de Bienestar Social, el Consell
Així mateix, este Pla Director d’Integració i Convivència 20142017 considera necessari reforçar les polítiques d’integració prenent
en consideració les directrius que emanen de la Unió Europea (UE),
subratllant el caràcter transversal de les polítiques d’integració, havent
de tindre’s en compte no sols els aspectes econòmics i socials, sinó
també aquells relacionats amb la diversitat cultural i religiosa. Es partix
de la integració, tal com propugna la UE, com un procés bidireccional i
dinàmic d’ajust mutu per part d’immigrants i residents.
El present Pla Director d’Integració i Convivència 2014-2017
desenrotlla igualment el que disposa el l’article 9 de la Llei 15/2008,
de 5 de desembre, que establix la participació, en l’elaboració d’estos
plans, de les conselleries que tinguen competència directa o indirecta
en matèria d’immigració, així com les entitats locals, i se sotmetran a
consulta del Fòrum Valencià de la Immigració.
El pla director és el resultat d’un procés de consulta i participació.
En la seua elaboració han participat totes les conselleries afectades,
així com les Agències de Mediació per a la Integració i la Convivència
Social, els agents socials implicats en la temàtica, i la Comissió del Pla
Valencià per a la Prevenció de la Discriminació Interètnica, el Racisme
i la Xenofòbia.
El pla director va ser sotmés a consulta del Fòrum Valencià de la
Immigració en sessió de 13 de novembre de 2014, d’acord amb les seues
funcions arreplegades en l’article 55, apartat 2, del Decret 93/2009, de
10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei
15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d’Integració de les Persones Immigrants a la Comunitat Valenciana.
El Fòrum va informar favorablement el pla, i va destacar l’adequació d’este a la realitat actual que es viu a la Comunitat Valenciana, així
com l’alt grau de participació i consens aconseguit per part dels agents
socials implicats en la matèria.
Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 9.1 de la Llei
15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d’Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana, i en l’exercici de les
competències atribuïdes per l’article 16.b de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta de la consellera de
Benestar Social, el Consell
Num. 7428 / 22.12.2014
30994
ACORDA
ACUERDA
Primer
Aprovar el Pla Director d’Integració i Convivència 2014-2017, que
figura com a annex.
Primero
Aprobar el Plan Director de Integración y Convivencia 2014-2017,
que figura como anexo.
Segon
Ordenar la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, així com donar-li la màxima difusió a través dels mitjans
de comunicació pertinents.
Segundo
Ordenar su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, así como darle la máxima difusión a través de los medios de
comunicación pertinentes.
València, 19 de desembre de 2014
Valencia, 19 de diciembre de 2014.
El conseller secretari,
JOSÉ CÍSCAR BOLUFER
El conseller secretario,
JOSÉ CÍSCAR BOLUFER
Num. 7428 / 22.12.2014
30995
PLADIRECTORD’INTEGRACIÓI
CONVIVÈNCIA2014Ͳ2017
COMUNITATVALENCIANA
Num. 7428 / 22.12.2014
30996
PLADIRECTORD’INTEGRACIÓICONVIVÈNCIA2014Ͳ2017
PARTI
1.Introducció.MarcteòricdelaintegracióiconceptesalaComunitatValenciana.
2.Procésparticipatiu.
3.Aspectesnormatiusenl’àmbitinternacional,nacionaliautonòmic.
3.1.Àmbitinternacional.
3.2.Àmbiteuropeu.
3.3.Àmbitestatal.
3.4.Àmbitautonòmic
4.Principisrectorsdelaintegració.
5.Previsióeconòmicadelpla.
PARTII
6.Diagnòsticdepartida
7.Agentsdelaintegració
8Objectiusiprioritats2014Ͳ2017
8.1Delamediacióintercultural.
8.2.Fasesd’intervenció:
8.2.1Acollida.
8.2.1.1.Acollida/informació,assessoramentiacompanyament
8.2.1.2.Acollida/xarxadecentresd’acollida
8.2.1.3.Acollida/xarxad’escolesd’acollida
8.2.2.Cohesiósocial.
8.2.2.1.Cohesiósocial/mediacióinterculturaligestiódeladiversitat
8.2.2.2.Cohesiósocial/escolesd’integració
8.2.2.3.Cohesiósocial/prevenciódelracismeixenofòbia
8.3Eixostransversals.
ͲInfància,joventutifamília.
ͲGènere.
ͲParticipaciósocial/Voluntariat.
PARTIII
9.Desenrotllamentdelsobjectiusdelpla2014Ͳ2017.
10.Avaluacióiseguiment.
2
Num. 7428 / 22.12.2014
30997
IPART
1.Introducció.MarcteòricdelaintegracióciutadanaalaComunitat
Valenciana
ElsegleXXIs’hainiciatambunincrementenlaconnexióentrepersonesdetotselsllocsdelmón
afavoritpelsavançostecnològics,aixícomd’unincrementconstantenelsdesplaçamentsd’unspaïsoso
territoris a altres. Tal com afirma l’Informe sobre migracions en el món 2011 de l’Organització
Internacional de Migracions (OIM)1, ens trobem davant d’un panorama de migració mundial que
probablement augmentarà en magnitud i complexitat per causa de les creixents desigualtats
demogràfiques,lanovadinàmicamundial,política,larevoluciótecnològicailesxarxessocials.
Elnombretotaldemigrantsinternacionalshaaugmentatenelsdarrersdeuanysihapassatde150
milionsdepersonesl’any2000a214milionsenl’actualitat.EnlaUnióEuropea(d’araenavantUE),com
aconseqüènciad’estesmigracions,lamajoriadelsEstatsmembreshaexperimentatunaugmentdela
població,iésalvoltantd’1,7milionselnombredepersonesquehanimmigratalaUniódesdetercers
països segons mostren dades d’Eurostat2 de 2011, encara que les últimes xifres revelen un lleuger
descensenestemateixany2011comparatamb2010.RegneUnitvaserelpaísquemésimmigrantsva
rebre (566.044), seguit per Alemanya (489.422), i Espanya és el tercer país receptor (457.649). En
termesabsoluts,Espanyasesituavaenelmateixanycomelsegonpaísambnombremésgrande
residentsestrangersdelaUEdesprésd’Alemanya.
Enelconjuntdel’Estatespanyol,talcoms’arreplegaperl’ObservatoriPermanentdelaImmigració3el
nombred’estrangersambcertificatderegistreotargetaderesidènciaenvigorl’1demarçde2013és
de5.467.955,703.312delsqualstenenresidènciaalaComunitatValenciana.Enunfuturpròxim,segons
previsions contingudes en documents com “Regions 2020” o les mateixes projeccions de població
d’Eurostat,laComunitatValencianaseràundelsterritoriseuropeusquecomptaràambunasocietat
multiculturalambun25%Ͳ30%depoblacióestrangera.
Estoscorrentsmigratorisestantenintunefecteprofundenlacomposiciósocioeconòmicaiculturalde
lessocietatsd’acollida,laqualcosaestraduïxennousreptespolíticsprincipalmentrelacionatsambla
1
http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2011_Spanish.pdf(01dejuliolde2013)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KSͲFPͲ13Ͳ001/EN/KSͲFPͲ13Ͳ001ͲEN.PDF(4d’agostde2013)
3
http://extranjeros.empleo.gob.es/
2
3
Num. 7428 / 22.12.2014
30998
integració de la població immigrada als quals han de fer front els diferents Estats membres de la
comunitatinternacionalamésdelesadministracionsregionalsilocals,méspròximesalapoblació.
LaGeneralitathaapostatperferpolítiquesqueafavorisquenestaintegraciódelespersonesquehan
vingutdesd’altrespaïsosperaduratermeelseuprojectedevidapersonalenlaComunitatValenciana.
Elpresentpladirectorpreténreforçarestespolítiquesd’integraciórecolzantͲseenunmodelquepren
enconsideraciólesdirectriusqueemanendelaUEenestamatèria.Estesdirectriuseuropeessubratllen
elcaràctertransversaldelespolítiquesd’integració,iremarquenquehandetindre’sencomptenosols
aspecteseconòmicsisocials,sinótambéelsrelacionatsambladiversitatculturalireligiosa.Espartixde
la integració talcom propugna la UE com “unprocés bidireccional idinàmic d’ajust mutuper part
d’immigrants i residents”. Este procés implica el reconeixement d’una sèrie de drets a la població
immigradaielfomentdepolítiquespúbliquesperal’èxitdelacohesiósocialigualqueelcorrelatiu
complimentdedeuresperpartdelapoblacióimmigrada.
Desdelprimermomentd’arribadad’unnombreimportantdepersonesestrangeresalaComunitat
valencianaesvanfomentaractuacionsperaafavorirͲloslaintegracióenlanostrasocietatenallòque
reconeixemcomunaprimerafased’acollida.
Sóndegranimportànciaenestafased’acollidalesactivitatsd’informació,orientacióiacompanyament
enmatèriescomaraeducació,sanitat,vivendaoinserciósociolaboral,amésdelaxarxadecentres
d’acollidailaXarxad’Escolesd’AcollidaposadesenmarxaperlaGeneralitatjuntamentambeltercer
sector i les diferents Administracions Públiques, principalment a escala local a través de la xarxa
d’agènciesAMICS.
Després d’este moment d’acollida ens endinsem, en estos últims anys, en una segona fase més
complexaquerequerixconsolidarelsesforçosdelafaseinicial.Estasegonafaseconsistixaaconseguir
la cohesió social i la convivència pacífica entre totes les persones residents en esta comunitat
autònoma,incloseslespersonesambquèrealitzemeltreballd’acollidaiquejaformenpartdelanostra
ciutadania,novesciutadanesiciutadans,iinclososelsseusfills:lesanomenades“segonesgeneracions”
iinclúslesposteriors“terceresgeneracions”.
Estasegonafase,noobstantaixò,llunydepoderdurͲseatermedemaneracontinuadaienlesmateixes
circumstàncies icontext social econòmicipolític inicials,s’havistafectadaperunmomentde crisi
econòmicainternacional,quetalcomreconeixlaComissióEuropea4,afectaprincipalmentlespersones
4
ComunicaciódelaComissióalParlamentEuropeu,alConsell,alComitéEconòmiciSocialEuropeuialComitédelesRegionsCOM(2011)455
final«AgendaEuropeaperalaIntegraciódelsNacionalsdeTercersPaïsos»(2011)
4
Num. 7428 / 22.12.2014
30999
mésvulnerablesdelaUEentrelesqualsestrobalapoblacióimmigradaielsseusdescendents.Enel4t
InformesobreMigracióiAsildelaComissióEuropea,COM(2013)422final,s’exposaqueelriscde
pobresaiexclusiósocialdelespersonesnascudesenl’estrangerambedatscompresesentreels25iels
54anyssupera,generalment,eldelsaltresenmésdedeupuntspercentualsentotalaUEenelseu
conjunt.Amés,elsxiquetsdescendentsdefamíliesimmigrades(segonesiterceresgeneracions)tenen
un major risc d’abandonar prematurament els estudis i els jóvens immigrats tenen moltes més
probabilitatsdeconvertirͲseenjóvenssensetreball,estudisoformació(NEET,perlesseuessiglesen
anglés,oNINI,enespanyol),encomparacióambaltresjóvens.
Davantd’estasituació,laComissióEuropea5hafetdelalluitacontralapobresaunelementclaudela
seuaagendaeconòmica,laboralisocial,isecentraaixímateixenlaparticipacióilainclusiósocialdels
jóvens,ambespecialinsistènciaenelsd’origenimmigrant6.SónestosreptesaquèsesumaestePla
DirectordelaComunitatValenciana,conscientquel’afectendelamateixamanera,peraixò,enesta
segonafasedecohesiósocialiconvivènciapacíficas’incidiràeneltreballamblapoblacióimmigrada
queestàveientincrementadalaseuasituacióderiscd’exclusiósocialtenintencompte,demanera
especial,eltreballarealitzarambelsjóvens.
D’altrabanda,enestenoucontextdiferenteconòmicamentenelqualhihaunmenorfluixmigratori,
però,almateixtemps,hihaunagrandiversitatculturalireligiosaentrelapoblacióimmigradaquehade
consolidarͲse,hihal’amenaça,comocorreentotselspaïsosenelsidelaUnió,d’unaugmentdela
intolerànciailaxenofòbiaquepodriaafectarlaconvivència.Enestesentit,elnostrePlaValenciàpera
laPrevenciódelaDiscriminacióInterètnica,elRacismeilaXenofòbiaarreplegaquelaintegraciórealés
noméspossiblesi“lasolidaritat,elrespecteilaigualtatdedretsesconsolidencomavalorsabsolutsde
convivència”. Estos valors suposen un compromís per a tota la ciutadania i, principalment, per a
l’educaciódelanostrainfànciaenvalorsdeconvivènciaipau,perlaqualcosaescontinuaràincidinta
travésdelcomitédeseguimentdelPlaValenciàperalaPrevenciódelaDiscriminacióinterètnica,el
racismeilaxenofòbialaconsecuciód’esteobjectiu.
Estaseparacióendosetapesques’exposa,tantetapad’acollidaietapadecohesiósocial,nosignifica
que siguen etapes successives i que hi haja un pas de la primera etapa d’acollida a la segona en
compartimentsestancs,sinóqueambdósetapescoexistiraneneltemps,jaqueencaraqueelsfluxos
handisminuïtos’hanralentitzat,noperaixòlaComunitatValencianadeixaderebrepersonesque
provenend’altrespaïsosambquèhadecontinuarrealitzantͲseuntreballd’acollida.Aixímateixtambé
5
ComunicaciódelaComissióalParlamentEuropeu,alConsell,alComitéeconòmicisocialeuropeuialComitédelesRegions:LaPlataforma
EuropeacontralaPobresail’Exclusiósocial:Unmarceuropeuperalacohesiósocialiterritorial.Brusselͼles,16.12.2010COM(2010)758final
6
ConclusionsdelConsellidelsRepresentantsdelsGovernsdelsEstatsmembres,reunitsenelsidelConsell,de27denovembrede2012,sobre
laparticipacióilaintegraciósocialdelsjóvens,especialmentelsd’origenmigrant(2012/C393/05)
5
Num. 7428 / 22.12.2014
31000
trobemlasituaciódepersonesquehaventaconseguitduratermeelseuprojectedevidaenlanostra
comunitatautònoma,s’hanvistimmersesenunasituaciódevulnerabilitatqueelsportaarequerir
novamentelsserviciscorresponentsal’etapad’acollida.
ÉsenestecontextdescritésenelquesorgixelpresentPlaDirectord’IntegracióiConvivència2014Ͳ17
ambelreptedeserunplaperatotalapoblaciódelaComunitatValenciana,unplaelsobjectiusdel
qualserancontinuarl’acollidadelespersonesestrangeresquearribenalanostracomunitatautònoma.
Almateixtemps,preténenfortirlacohesiósocialtenintencompteprincipalmentlapoblacióimmigrada
mésexclosasocialment,alessegonesiterceresgeneracionsisempreincidintenlaprevenciódeles
accionsracistesixenòfobes.EstePlaendefinitivatécomaobjectiuprincipalserunplaperatotala
ciutadania.
PeròabordarlaconsecuciódelaintegracióalanostraComunitatValencianarequeriràd’uncompromís
detotselssectorsdelasocietatvalenciana,tantdelesAdministracionsPúbliquesoprimersector,com
delsectorprivatosegonsectoratravésdelaseuaResponsabilitatSocialCorporativaidelTercerSector
d’AccióSocialintegratperlasocietatcivil.
Davantdelrepted’aconseguirlacohesiósocial,elpresentpladirectorrealitzaràunaintensaapostaper
colͼlocarelpesenlamediacióinterculturalcomamitjàcentralifacilitadordelaconvivènciaentre
personesogrups pertanyentsaunaodiversescultures. Lamediació esconfigurarà comunvaluós
instrumentd’acostamententrecultures,queajudaràacombatreelsestereotipsiprejuísdesfavorables
quepuguensorgir,possibilitaràlatrobadaconstructiva,l’acceptaciódeladiferènciailacomunicacióde
lespartsimplicadestotafavorintͲnel’acostament.
En esta aposta per la mediació intercultural es continuarà incidint en la professionalització de les
personesmediadoresinterculturals acreditadesdelaComunitat Valenciana i s’apostaràperlaseua
formacióespecialitzadaicontínua.
Estamediaciócomprendràdiferentsàmbitscomsónlamediaciócomunitària,educativaosanitària,que
esconstituïxeneixdetotelsistemad’integració.Peraaixòs’impulsaràlaparticipaciódelaxarxade
mediadorsimediadoresinterculturalsacreditatsentotesestesàrees.
ElpresentPlaDirectord’IntegracióiConvivèncias’estructuradelamanerasegüent:
6
Num. 7428 / 22.12.2014
31001
Enlaprimerapart,estrobenarreplegadeslesprincipalsfontsnormativesqueorienteniconstituïxenel
marcjurídicdelpresentpladirector,elprocésdeparticipacióperal’elaboraciódelpresentplaiels
principisenquèesfonamenta.
Enlasegonapart,s’arreplegueneldiagnòsticdelasituacióalaComunitatValenciana,elsagentsque
intervenenenelprocésd’integracióaixícomelsobjectiusambelsseusrespectiusàmbitsd’actuaciói
fasesd’intervenció.
En una tercera part s’arreplega el desenrotllament dels objectius i accions 2014Ͳ2017 així com
l’avaluacióiseguimentdelpla.
2.Procésparticipatiu
Amb la creença de la importància de la participació de tots els sectors socials en l’elaboració de
polítiquesd’integració,elprocésd’elaboraciódelPlaDirectord’IntegracióiConvivència2014Ͳ2017s’ha
basatenunametodologiadocumentaliparticipativaambelsdiversosagentsinstitucionalsisocials.
Laprimerafased’elaboraciódelplavaconsistirenlarealitzaciód’unarevisiódelesdistintespropostesi
valoracions de la situació i les necessitats referents a la població immigrada que tant les mateixes
agències AMICS com les organitzacions socials analitzen en les seues respectives memòries anuals
d’activitat.
Ambtotesestesaportacionsl’equipdelaDireccióGenerald’Integració,InclusióSocialiCooperacióva
elaborar un esborrany de document base de treball. Esta proposta es va traslladar a les diferents
Administracions Públiques i agents socials implicats en la integració de població immigrada a la
ComunitatValenciana.Estosvanprocediralarealitzaciódelconjuntd’aportacionsquevanconsiderar
oportunes.
Esvanrebreaportacionsde16entitatstantpúbliquescomprivadesdelaComunitatValenciana
Posteriormentl’equipdelaDireccióGenerald’Integració,Inclusió SocialiCooperacióvarealitzarla
valoraciódelesaportacionsperalareelaboraciód’unanovapropostadepladirector.
7
Num. 7428 / 22.12.2014
31002
3.Aspectesnormatiusenl’àmbitinternacional,nacionaliautonòmic
Les polítiquesd’integracióqueestepladirectorabonatenencomaobjectiuafavorirunaconvivència
social enriquidora per a tota la població de la Comunitat Valenciana en consonància amb el marc
legislatiuipolíticdefinitanivellautonòmicinacionalaixícomenelmarcnormatiuque,peralaigualtat
iperalaconcessióatotalapoblacióimmigradad’unnivelladequatdedrets,promoulaUnióEuropea
(d’araenavantUE).
Peraixò,laGeneralitat,tenintencomptel’objectiudelespolítiquesd’integracióvalencianesamésde
lespolítiquespromogudesanivellnacional,europeuiinternacionalenestamatèria,defénunagestió
positiva de la diversitat basada en el respecte als drets i deures democràtics arreplegats en la
Constitucióienl’Estatutd'AutonomiadelaComunitatValenciana.
Estos drets i deures s’arrepleguen en diverses normes d’àmbit internacional, comunitari, estatal i
autonòmic que desenrotllen les distintes qüestions referents tant a la integració de les persones
immigradescomalaprevenciódelracismeilaxenofòbia.Estesnormesestindranencompteal’hora
d’elaborarlespolítiquesd’integraciódirigidesalapoblaciódelaComunitatValencianaiorientarantots
elstextosaplicantunenfocamentbasatenelsDretsHumans(EBDH)seguintlesúltimesrecomanacions
del’OrganitzacióInternacionaldeMigracions(OIM).
3.1ÀmbitInternacional
QuantalesnormesrelativesalsdretsfonamentalsialesllibertatsquelaConstitucióreconeix,estes
s’interpretarandeconformitatamblaDeclaracióUniversaldeDretsHumans(1948)ielstractatsiacords
internacionalssobrelesmateixesmatèriesratificatsperEspanya(articles10.2,93i96delaConstitució
Espanyola)entreelsqualsestrobenelssegüents,sensequeestaenumeraciósigaexhaustiva:
x
PacteInternacionaldeDretsCivilsiPolítics(1966)ielseuprotocolfacultatiu(1976).
x
PacteInternacionaldeDretsEconòmics,SocialsiCulturals(1966)ielseuprotocolfacultatiu
(2008).
x
ConvencióInternacionalsobrel’eliminaciódetoteslesformesdediscriminacióracial(1965).
x
ConvencióInternacionalsobrel’eliminaciódetoteslesformesdediscriminaciócontraladona
(1979).
x
ConvencióInternacionalsobreelsDretsdelXiquet(1989).
8
Num. 7428 / 22.12.2014
x
31003
ConvenciódeNacionsUnidescontralaDelinqüènciaOrganitzadaTransnacionalielseuProtocol
deNacionsUnidesContralaDelinqüènciaOrganitzadaTransnacional(2001)ielseuprotocol
addicionalperaprevindre,reprimirisancionarlatractadepersones,especialmentdedonesi
xiquets.
Com recorda l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM), estes normes internacionals
garantixenalapoblacióimmigradacertsdretsquehandeserinclososperlesautoritatsenelsseus
enfocamentsperalaintegració.Amés,estesnormesprotegixeneldretdelapoblacióimmigradaa
interactuareconòmicament,socialmenticulturalmentamblasocietatdedestinaciópertalquepuga
mantindreunsentitdelaseuapròpiaidentitatcultural.7
3.2Àmbiteuropeu
EnmatèriadeDretsiLlibertatsFonamentalsanivelldelaUE,elmarcjurídicelconformenlaConvenció
EuropeaperalaProtecciódelsDretsHumansiLlibertatsFonamentalsde1950,laCartaSocialEuropea
de1961ilaCartadeDretsFonamentalsdelaUnióEuropeadel’any2000ienparticularelsseusarticles
15,18,20,21i34,aixícomungrannombrededirectivesentrelesqualscaldestacar:
x
Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevenció i lluita contra la tracta de sers humans i a la
protecciódelesvíctimes.
x
Directiva2000/78/CE,relativaal’establimentd’unmarcgeneralperalaigualtatdetracteen
l’ocupacióil’ocupació.
x
DirectivadelConsell2003/86/CE,sobreeldretalareagrupaciófamiliar.
x
Directiva 2003/109/CE del Consell, de 25 de novembre de 2003, relativa a l’estatut dels
nacionalsdetercerspaïsosresidentsdellargaduració.
x
Directiva2000/78/CEdelConsell,de27denovembrede2000,relativaal’establimentd’un
marcgeneralperalaigualtatdetracteenl’ocupacióieltreball.
x
Directiva2004/38/CErelativaaldretdelsciutadansdelaUnióidelsmembresdelesseues
famíliesacirculariresidirlliurementenelterritoridelsEstatsmembres.
x
Directiva 2000/43/CE relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte de les persones
independentmentdelseuorigenracialoètnic.
Enreferènciaalacohesiósocial,calassenyalarl’EstratègiadeLisboa(Conselld’Europa,2000)peral’any
2010il’informeKok(elseuinstrumentavaluador,2003)ilaComunicaciódelaComissióde13.10.2004
7
http://www.crmsv.org/documentos/IOM_EMM_Es/v3/V3S06_CM.pdf(9d’agostde2013)
9
Num. 7428 / 22.12.2014
31004
titulada“Reforçdeladimensiósocialdel’estratègiadeLisboa:Racionalització delmètodeobertde
coordinacióenl’àmbitdelaprotecciósocial”(COM(2003)261.
Quantalespolítiquesd’integració, elmandatdelaUEperapromourelaintegracióesderivadels
tractats,elsprogramesplurianualsdelConsellEuropeuil’EstratègiaEuropa2020.
Enreferènciaalstractats,encaraqueelstractatsconstitutiusdelaUEnofanreferènciaalaintegració
delsimmigrants,elTractatd’Amsterdam(1997)contédosdisposicionsqueesreferixenalaintegració,
encaraquesensemencionarͲlacomatal:l’article13,quepermetalConselladoptaraccionsadequades
per a lluitar contra la discriminació per motius de sexe, origen racial o ètnic, religió o conviccions,
discapacitat,edatoorientaciósexualil’article73.k.PerlaseuabandaelTractatdeLisboa(2007)per
primeravegadaestablixunabasejurídicaperalapromociódelaintegracióenlaUEenl’article79.4que
establix: "El Parlament Europeu i el Consell, de conformitat amb el procediment legislatiu ordinari,
podran establir mesures per a fomentar i recolzar l’acció dels Estats membres afi depromoure la
integraciódelsnacionalsdetercerspaïsosqueresidisquenlegalmentenelseuterritori,excloentͲnetota
harmonitzaciódelesdisposicionslegalsireglamentàriesdelsestatsmembres”.
D’altrabanda,respectealsprogramesplurianualsdelConsellEuropeuenlareuniódelConsellEuropeu
deTampere(Finlàndia),elsdies15i16d’octubrede1999,jaesvaferinsistènciaenlaimportànciadela
integraciódelsnacionalsdetercerspaïsos.Posteriorment,enelConsellEuropeudel’Haia(2004),esva
subratllarlanecessitatd’unamajorcoordinaciódelespolítiquesnacionalsd’integracióilesiniciatives
delaUEenestecamp.Amés,vaassenyalarqueunmarcbasatenelsprincipisbàsicscomunshadeser
labaseperafuturesiniciativesdelaUE.Finalment, enel ConsellEuropeud’Estocolm (2009) esva
adoptarunambiciósprogramaenrelacióamblaintegració.
Així,s’haanatconformantanivelleuropeuunmarcenquès’inscriuenlespolítiquesd’integracióformat
perunimportantelencdedictàmens,resolucionsicomunicacions,entrelesqualsdestaquen:
x
DictamendelComitéEconòmiciSocialEuropeu,de22defebrerde2012,sobrelaComunicació
delaComissióalParlamentEuropeu,alConsell,alComitéEconòmiciSocialEuropeuialComité
delesRegionstitulat«AgendaEuropeaperalaIntegraciódelsNacionalsdeTercersPaïsos»
(SOC/427).
x
Comunicació de la Comissió, de 20 de juliol de 2011, titulada «Agenda Europea per a la
IntegraciódelsNacionalsdeTercersPaïsos»(COM(2011)0455).
x
DictamendelComitédelesRegions,de16defebrerde2012,titulat«Novaagendaeuropeaper
alaintegració».
10
Num. 7428 / 22.12.2014
x
31005
Dictamend’iniciativadelComitéEconòmiciSocialEuropeude18desetembrede2012sobre
«Lacontribuciódelsemprenedorsimmigrantsal’economia».
x
Comunicació dela Comissió de 16 de desembre de2010 “La Plataforma europea contra la
pobresail’exclusiósocial:Unmarceuropeuperalacohesiósocialiterritorial”.
x
ConclusionsdelConsellidelsRepresentantsdelsGovernsdelsEstatsmembresreunitsenelsi
delConsell,de4demaigde2010,sobrelaintegraciócomamotordedesenrotllamenticohesió
social.
x
DictamendelComitéEconòmiciSocialEuropeu,de17demarçde2010,sobreeltema«La
integracióil’AgendaSocial»(SOC/364).
x
ComunicaciódelaComissió, COM(2010)2020,de3demarçde2010,denominada«Europa
2020:unaestratègiaperauncreixementintelͼligent,sostenibleiintegrador».
x
ElProgramad’Estocolm(2009)“UnaEuropaobertaiseguraqueserviscaiprotegiscaelciutadà”
(2010/C115/01)adoptatpelConsellEuropeu.
x
LesConclusionsde12dejunyde2007,sobrel’enfortimentdelespolítiquesd’integracióenla
UnióEuropeapermitjàdelapromociódelaunitatenladiversitat.
x
LaResoluciódelParlamentEuropeu,de6dejuliolde2006,sobrelesestratègiesielsmitjansper
alaintegraciódelsimmigrantsenlaUnióEuropea.
x
ComunicaciódelaComissióCOM(2005)0389“ProgramaComúperalaIntegració–Marcpera
laintegraciódelsnacionalsdetercerspaïsosenlaUnióEuropea”d’1desetembrede2005.
x
Conclusions del Consell i dels Representants dels Governs dels Estats membres, de 19 de
novembre de 2004, sobre l’establiment d’uns principis bàsics comuns per a la política
d’integraciódelsimmigrantsenlaUnióEuropea.
D’estemarc caldestacarlaComunicació de laComissió,COM (2010)2020,de3demarçde2010,
denominada«Europa2020:unaestratègiaperauncreixementintelͼligent,sostenibleiintegrador»
Europa2020 s’articulaal’entornd’unasèried’objectiusentotalaUE.Estosconstituïxenelsobjectius
compartitsqueorientenl’actuaciódelaUEidelsEstatsmembres.Entreestosobjectiuss’arrepleguen,
pelquefaalapoblacióimmigrada,entrealtres:
x
Eliminarlesbarreresd’entradaalmercatlaboralperalsnouvinguts.
x
Millorarelsseusnivellsd’educaciósobretotpermitjàdelareducciódel’abandonamentescolar
ilaseuaparticipacióenl’educaciósuperior.
x
Promourelaseuainclusiósocial,enparticularpermitjàdelareducciódelapobresa.
11
Num. 7428 / 22.12.2014
31006
3.3Àmbitestatal
Enl’àmbitestatal, elmarcconstitucionald’estamatèriaestrobaarreplegatenl’article149.1.2dela
Constitucióespanyolade1978(CE),queassenyalalacompetènciaexclusivadel’Estatenmatèriade
nacionalitat,immigració,estrangeriaidretd’asilperòhihaaltrescompetènciesquehansigutobjecte
detransferènciaalescomunitatsautònomesatravésdel’article148delaCE(apartats1.17,1.20,1.21)
comsóncultura,assistènciasocial,isanitat,amésderemetrealsEstatutsd’Autonomiacompetències
semblants en altres àmbits del benestar (educació, treball, vivenda, etc., en l’apartat 2 del mateix
article).
Anivelllegalelmarcperalaintegraciós’arreplegaenlaLleiOrgànica4/2000,sobredretsillibertats
delsestrangersaEspanyailaseuaintegraciósocial,reformadapermitjàdelesLleisOrgàniques8/2000,
11/2003,14/2003i2/2009,queestablixenelseupreàmbul,aspectescentralsquereforcenlaintegració
comundelseixoscentralsdelapolíticad’immigració.
Tambéestindràencomptel’EstratègiaNacionalperalainclusióSocialdelaPoblacióGitanaaEspanya
2012Ͳ2020.
3.4Àmbitautonòmic
EnlaComunitatValenciana,basantͲseenlatransferènciamencionadadel’article148delaConstitució,
l’Estatut d'Autonomia arreplega la referència a les persones immigrants com un dels seus àmbits
primordialsenelsseusarticles10.3infinequepreveu“l’actuaciódelaGeneralitatsecentrarà…enels
dretsiatenciósocialdelsimmigrantambresidènciaalaComunitatValenciana”,perlaseuabanda
l’article59.5delmateixEstatutestablixque“laGeneralitatcolͼlaboraràambelGovernd’Espanyapel
quefaapolítiquesd’immigració”.
BasantͲseenestesprevisionsnormativesiambl’objectiud’establirlesbasesd’unmodelquepossibilite
l’efectivaintegraciósocialdelespersonesimmigrantsalaComunitatValencianas’handictatunasèrie
denormes:
x
Llei15/2008,de5dedesembre,delaGeneralitatd’IntegraciódelesPersonesImmigrantsala
ComunitatValenciana.
12
Num. 7428 / 22.12.2014
x
31007
Decret93/2009,de10dejuliol,delConsellpelquals’aprovaelReglamentdelaLlei15/2008,
de5dedesembre,delaGeneralitatd’IntegraciódelesPersonesImmigrantsalaComunitat
Valenciana.
Ifinalment,dosordes:
x
Orde 11/2010, de 27 de setembre, de la Generalitat, que regula el règim d’autorització
administrativadelesentitatsperalaimparticiódelProgramaVoluntarideComprensiódela
SocietatValencianaEscolad’Acollida
x
Orde8/2011,de19demaig,delaGeneralitat,perlaqualesregulal’acreditaciódelafigurade
lapersonamediadoraielRegistredeMediadorsdelaComunitatValenciana.
Elconjuntdetotaestanormativaconstituiràelmarcjurídicdereferènciaperatoteslesaccionsque,en
matèriad’integraciódepoblacióimmigrada,esduguenatermealaComunitatValenciana.
4.Principisrectorsdelaintegració
Elpresentpladirectoresregiràperunasèriedeprincipisquearrepleguenalseutornelsreconegutsen
matèria d’integració en la normativa internacional, europea, nacional i autonòmica. Estos principis
orientaranlainterpretaciódelesactuacionsque,enmatèriad’integraciódelapoblacióimmigrada,es
duguenatermealaComunitatValenciana.
Anivellinternacional talcomindical’OrganitzacióInternacionaldeMigracions(OIM)elprincipilegal
mésrellevantrespectealaintegracióéslaprohibiciódeladiscriminació.Esteprincipiestàconsagraten
l’article 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans i en diversos instruments internacionals.
Garantixlaigualtatdavantdelalleiilaproteccióigualatoteslespersonesamblaprohibiciódeles
pràctiquesqueconduïxenadesavantatgesperalsquepertanyenaunacultura,religióogrupsocial
específics.
Anivelleuropeu,enlaCartadeDretsFonamentalsdelaUnióEuropea(2000)s’arrepleguen,amésdel
principid’igualtat,elsvalorsindivisiblesiuniversalsdeladignitathumana,lallibertatilasolidaritaties
reconeixlapersonacomacentredelaseuaactuació.
13
Num. 7428 / 22.12.2014
31008
A nivell nacional, també s’arrepleguen en el II Pla Estratègic de Ciutadania i Integració (PECI) els
principis d’igualtat ino discriminació, alsquals s’afigen elde ciutadania,interculturalitat i inclusió,
vàlidsenqualsevolescenarimigratori.
Anivellautonòmicensfemressòdetotselsprincipisques’arrepleguenanivellinternacional,europeui
nacionalconsagranttalcomesrealitzaenaquellsàmbits,comaprincipifonamentalelprincipi dela
mateixa dignitat de totes les persones i de noͲdiscriminació per raó de la condició de persona
immigrada,juntamentambaltres.
Principid’igualtatinoͲdiscriminació
La Constitució Espanyola establix en l’article 9.2. que “correspon als poders públics promoure les
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i
efectives;remoureelsobstaclesqueimpedisquenodificultenlaseuaplenitudifacilitarlaparticipació
detotselsciutadansenlavidapolítica,econòmica,culturalisocial”.Elprincipid’igualtatenestesentit
implical’equiparaciódedretsiobligacionsentrelapoblaciód’acollidailespersonesimmigradesque
residisquen a la Comunitat Valenciana, en els termes establits en la legislació estatal i autonòmica
vigent.
EsteprincipisuposaelplerespectealalamateixadignitatdetoteslespersonesilagarantiadenoͲ
discriminacióperraódecondiciódepersonaimmigrada.Estereconeixementésindispensableperquèes
construïsca una societat inclusiva, cohesionada i integrada, en la qual tots els membres que la
conformensiguenigualmentlliuresiiguals,sensequeimported’onprocedixen.
Esteprincipid’igualtatinoͲdiscriminacióorientaràlesaccionstendentstantagarantirlaigualtatcoma
realitzaraccionsefectivesdeprevenciócontraelracismeilaxenofòbiadesplegantpolítiquesactives
d’integracióafavordelsimmigratsqueestrobenenterritoridelaComunitatValenciana.Enaquells
àmbitsenquèlacondiciódepersonaimmigradapugacomportarunasituacióobjectivadedesigualtat,
espodranaplicarmesuresd’acciópositiva.
Perraód’esteprincipiirespectealllenguatgeautilitzarenl’aplicaciódelpresentpladirectorid’acord
ambelquedisposaladisposicióaddicionalquartadel’Estatutd'AutonomiadelaComunitatValenciana,
les institucions i administracions de la Generalitat evitaran utilitzar un llenguatge que supose
discriminacióperaqualsevolpersonaocolͼlectiu,laqualcosaseràaplicablealapoblacióimmigrada.
14
Num. 7428 / 22.12.2014
31009
PrincipidevinculaciódelspoderspúblicsalsdretsillibertatsreconegutsenlaConstitucióEspanyola,la
CartaSocialEuropeaienaquellsaltresacordsinternacionalsdeprotecciódelsdretshumans,individuals
icolͼlectiusvàlidamentratificatsperEspanya.
Solidaritat
LespolítiquesiactuacionsenlagestiópositivadeladiversitathandebasarͲseenlajustíciasocialcoma
principiinspiradordelesrelacionshumanes,ambl’objectiudecooperaralbenestargeneral.
Principid’interculturalitat.
El principi d’interculturalitat ha de configurarͲse com la pauta bàsica que ha de regir les relacions
existentsentrepersonesigrupsdedistintescultures dinsd’unmateixterritori,iafidegarantir la
cohesiósocialiladiversitat.Aixòimplicanecessàriamentelreconeixement,respecteiprotecciódetotes
icadaunadelescaracterístiquessocialsiculturalsquepugacomportarlapoblacióimmigradaala
societatd’acollida,iadaptarͲlesalanostracomunitatpermitjàdeldiàleg,lainterrelacióiinteracció,per
mitjàd’unespautesbàsiquesquerespectenelsdretsfonamentals.
Elresultatd’estacomunicaciódonaràllocarealitatsculturalsenlesqualstotselsgrupssocialspoden
veure’senriquitsitransformats.Laintegracióhad’entendre’scomunprocésdemútuaadaptacióque
imposavalorarirespectar lesdiferents cultures que comporten les persones immigrades,ino sols
cenyirͲse a assimilar les pautes culturals dominants. Per a això s’afavoriran polítiques efectives de
participaciósocialperaaconseguirlamàximainterrelacióiconeixementmutu.
Principidetransversalitatdelespolítiquesd’integració
Segonsesteprincipilespolítiquesd’integracióresultarand’aplicaciótransversalsobreelconjuntdel’acͲ
tuaciódel’administraciódelaGeneralitat.Lesdiversesactuacionstindranencompteelfenomendela
immigracióenlesactuacionsodecisionsques’adoptend’unamaneraintegradaimultidimensional,este
principiestrobaentreelsprincipisbàsicscomunsdel“ProgramaComúperalaIntegració”querecull
quelespolítiquesimesurestendentsainclourelaqüestiód’integracióentoteslespertinentscompeͲ
tènciespolítiquesinivellsdegoverniservicispúblicshandeprendre’sbenencompteenl’elaboraciói
posadaenpràcticademesurespúbliques.
Principidetransversalitatdegènere
Enl’adopciód’estosprincipisnopodemobviaruntematanpresentenlanostrasocietatcoméseltema
delgènere,jaquehemderemarcarenladiferentsituaciósocialenquèencaraahoresd’ara,estroben
hòmensidones.
15
Num. 7428 / 22.12.2014
31010
Latransversalitatdegènerehad’entendre’scoml’orientacióentotselsprocessospolíticsdirigidaa
incorporarlaperspectivadelaigualtatcomapilarbàsicperaconstruirunasocietatigualitàriaentre
hòmensidones.
Hemdeferespecialreferènciaalcolͼlectiudedonesimmigradesiduratermeunespecialesforçpera
garantir a este colͼlectiu la igualtat d’oportunitats i de condicions, i planificar per a això polítiques
públiques que tinguen en compte les desigualtats existents i satisfer de manera equitativa les
necessitatsquepuguenexistir.
5.Previsióeconòmicadelpla
EncomplimentdelqueestablixlaLlei15/2008,de5dedesembre,delaGeneralitat,d’Integraciódeles
PersonesImmigrantsalaComunitatValenciana,laGeneralitatescomprometaestablirenelseu
pressupost,enlamesuraquelescircumstàncieseconòmiqueshopermeten,lesquantiesdestinadesa
afavorirlaintegracióiconvivènciadelespersonesimmigrants,permitjàdelsmecanismesquees
considerenidonisperaaconseguireixefi.
16
Num. 7428 / 22.12.2014
31011
PARTII
6.Diagnòsticdepartida
Enprimerllocfaremreferènciaalsdiferentsrègimsjurídicsd’estrangeriaaixícomaquinespersones
s’apliquen.
Elrègimderesidència indicaelrègimjurídic d’estrangeriaques’aplicaal’estrangerqueresidixen
l’Estatespanyol.Entrobemdostipus:comunitariigeneral.
RègimComunitari8
Éselrègimjurídicd’estrangeriaques’aplicaalsciutadanscomunitarisͲnacionalsdepaïsosdelaUnió
Europea i d’altres Estats part en l’Acord sobre el Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i
Noruega)idelaConfederacióSuïssa–aixícomalsseusfamiliarsielsfamiliarsd’espanyolsquesiguen
nacionalsdetercerspaïsos9aquès’expedixunatargetaderesidènciadefamiliardeciutadàdelaUnió.
Dinsd’esterègim,hihadosviesd’accésalaresidènciad’estrangersenl’Estatespanyol:elsciutadans
delaUEͲAELCpodenaccedirper:treballpercompted’altri,treballpercomptepropi,residènciano
lucrativa,estudiant,motiusfamiliars,motiuderesidèncianodeterminatiresidènciapermanent.D’altra
banda, els familiars nacionals de tercers països poden accedir per residència o per residència
permanent.
RègimGeneral10
Éselrègimjurídicques’aplicaalsnacionalsdetercerspaïsos,llevatqueperraódeparentiuelssiga
aplicableelRègimComunitari.Aestosestrangersse’lsexpedixunatargetaderesidència.
Hihadostipusded’autoritzaciórespectealaduració:
a)Residènciadellargaduració
b)Residènciatemporal.
8
ElrègimcomunitariesregulaenelRD240/2007,de16defebrer,sobreentrada,lliurecirculacióiresidènciaaEspanyade
ciutadansdelsEstatsmembresdelaUnióEuropeaialtresEstatspartenl’Acordsobrel’EspaiEconòmicEuropeu.
9
Elsnacionalsdetercerspaïsosquesónfamiliarsdeciutadanscomunitarisod’espanyolsiquetenenaccésaesteRègim
Comunitarisón:
Ͳelcònjugeoparelladefetregistrada
Ͳelsdescendentsdirectesdelciutadàcomunitariodelseucònjugeoparellaquesiguenobémenorsde21anys,omajorssi
viuenacàrrecseu,oincapacitats.
Ͳelsascendentsdirectesdelciutadàcomunitariodelseucònjugeoparellaquevisquenacàrrecseu.
10
ElrègimgeneralesregulaperlaLO4/2000,d’11degener,sobredretsillibertatsdelsestrangersaEspanyailaseuaintegració
social,ielRD557/2011,de20d’abrilpelquals’aprovaelReglamentdelaLO4/2000.
17
Num. 7428 / 22.12.2014
31012
Isegonsmotiudeconcessió:
Ͳdetreball(percomptepropi,percompted’altri,altresautoritzacions)
Ͳreagrupaciófamiliar
Ͳ residència no lucrativaͲ autoritzacions per circumstàncies excepcionals (arrelament, raons
humanitàriesialtres)
Desprésd’estaintroduccióconceptualpassemadesenrotllarlasituaciódelapoblacióestrangeraal
nostrepaísi,especialmentalaComunitatValencianaenelsúltimsanys
Lapoblaciód’undeterminatllocpotaugmentarodisminuirpelsdesplaçamentsmigratorisd’individus,
jasiguendecurtacomdellargaduració.Elnombretotaldemigrantsinternacionalshaaugmentatenels
últimsdeuanysihapassatde150milionsdepersonesl’any2000a214milionsenl’actualitat.
EnlaUnióEuropea(d’araenavantUE),comaconseqüènciad’estesmigracions,lamajoriadelsEstats
membres ha experimentat un augment de la població, i és al voltant d’1,7 milions el nombre de
personesquehanimmigratalaUniódesdetercerspaïsossegonsmostrendadesd’Eurostat11,de2011,
encaraquelesúltimesxifresrevelentambéunlleugerdescensenestemateixany2011comparatamb
2010. El Regne Unit va ser el país que més immigrants va rebre (566.044), seguit per Alemanya
(489.422), iEspanyaeltercerpaís receptor(457.649). Entermesabsoluts Espanyasesituavaenel
mateix any com el segon país amb nombre més gran de residents estrangers de la UE després
d’Alemanya.
Entermesd’estrangersresidents,a1degenerde2012elnombremésgranestrobavaenprimerlloca
Alemanyaamb7,4milionsdepersones,aEspanyaensegonllocambaproximadament5,5milions,
seguitsd’Itàlia,RegneUnitiFrança.
Deltotalde7.9milionsprocedentsdepaïsosforadelaUEqueaprincipisdel’any2012estavenresidint
enlaUE,mésdelamitatvanserelsciutadansdeTurquia,AlbàniaoUcraïna.Elsegüentgrupmésgran
vaserd’África(24.5%),seguitd’Àsia(22.0%),Amèrica(14.2%)iOceania(0.8%).Mésdelamitatdels
ciutadansdelspaïsosafricansresidentsenlaUEprocediendelnordd’África,principalmentdelMarroco
Algèria.Lamajoriadelsciutadansd’Àsiaprocediend’ÀsiadelSudodel’Est,enparticulardel’Índiaola
Xina.Elsciutadansd’EquadorielsdelsEstatsUnitscomprenenlamajorpartdelsnonacionalsd’Amèrica
residentsenlaUE.
11
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-FP-13-001/EN/KS-FP-13-001-EN.PDF (4de
agostde
2013)
18
Num. 7428 / 22.12.2014
31013
AEspanya,sitenimencompteenprimerlloclesdadesdelPadrópodemassenyalaralgunsfetstalcom
veiemenlataulasegüent:
Taula1.PersonesempadronadesalaComunitatValenciana
TOTAL
TOTALESPANYA
2006*
2007
44.708.964
2008
45.200.737
2009
46.157.822
2010
46.745.807
2011
47.021.031
2012
47.190.493
2013**
47.265.321
47.059.533
C.VALENCIANA
4.806.908
4.885.029
5.029.601
5.094.675
5.111.706
5.117.190
5.129.266
5.104.365
Alacant
1.783.555
1.825.264
1.891.477
1.917.012
1.926.285
1.934.127
1.943.910
1.940.886
Castelló
559.761
573.282
594.915
602.301
604.274
604.344
604.564
600.592
València
ESPANYOLS
TOTALESPANYA
2.463.592
2.486.483
2.543.209
2.575.362
2.581.147
2.578.719
2.580.792
2.562.887
40.564.798
40.681.183
40.889.060
41.097.136
41.273.297
41.439.006
41.529.063
41.539.400
C.VALENCIANA
4.138.833
4.152.927
4.182.262
4.205.335
4.217.947
4.236.408
4.246.254
4.245.162
Alacant
1.424.405
1.432.357
1.445.109
1.454.038
1.459.186
1.467.443
1.471.300
1.474.866
Castelló
481.920
485.061
488.790
491.080
492.009
492.942
492.966
492.311
València
2.232.508
2.235.509
2.248.363
2.260.217
2.266.752
2.276.023
2.281.988
2.277.985
ESTRANGERS
TOTALESPANYA
4.144.166
4.519.554
5.268.762
5.648.671
5.747.734
5.751.487
5.736.258
5.520.133
C.VALENCIANA
668.075
732.102
847.339
889.340
893.759
880.782
883.012
859.203
Alacant
359.150
392.907
446.368
462.974
467.099
466.684
472.610
466.020
Castelló
77.841
88.221
106.125
111.221
112.265
111.402
111.598
108.281
València
231.084
250.974
294.846
315.145
314.395
302.696
298.804
284.902
1.427.662
1.708.517
2.102.654
2.273.226
2.350.172
2.395.358
2.443.617
2.352.978
UNIÓEUROPEA
TOTALESPANYA
C.VALENCIANA
333.035
387.275
457.551
483.926
495.102
496.321
506.940
493.099
Alacant
209.450
239.178
271.869
284.310
290.662
293.293
299.459
295.804
Castelló
45.083
53.643
65.613
69.043
70.216
70.539
71.933
69.051
València
78.502
94.454
120.069
130.573
134.224
132.489
135.548
128.244
NOUE
TOTALESPANYA
2.716.504
2.811.037
3.166.108
3.375.445
3.397.562
3.356.129
3.292.641
3.167.155
C.VALENCIANA
335.040
344.827
389.788
405.414
398.657
384.461
376.072
366.104
Alacant
149.700
153.729
174.499
178.664
176.437
173.391
173.151
170.216
Castelló
32.758
València
152.582
*LesdadesUEinclouenBulgàriaiRomania
34.578
40.512
42.178
42.049
40.863
39.665
39.230
156.520
174.777
184.572
180.171
170.207
163.256
156.658
**Xifresprovisionalsa1/6/2013
Font:CeiMigra
LapoblaciótotaldelaComunitatValencianaaugmentalleugerament,respectealapoblaciótotalde
l’Estatespanyol,entre2006i2013.
Lesprovínciesd’AlacantiCastelló augmenten elseupesrelatiuenlapoblaciótotaldelaComunitat
Valenciana,mentresquelaprovínciadeValènciadisminuïxelseupesrelatiu.Ennúmerosabsoluts,i
considerant la població total, les tres províncies augmenten de població en el període 2006Ͳ2013,
19
Num. 7428 / 22.12.2014
31014
encara que Alacant disminuïx si considerem el període 2012Ͳ2013, Castelló veu disminuir la seua
poblacióentre2010i2013,iValènciaescomportaigualeneixemateixperíode2010Ͳ2013.
AEspanyaialaComunitatValenciana,elnombred’estrangersempadronatsdisminuïxlleugeramentel
pesrelatiurespectealapoblaciótotalenelperíode2010Ͳ2013.Ennúmerosabsoluts,eixadisminució
s’observa,ambaltsibaixos,enelmateixperíode,mentresqueaEspanyanoméspotobservarͲseenel
període2011Ͳ2013.
LapoblacióestrangeraprocedentdelaUnióEuropeadisminuïx,aEspanyaialaComunitatValenciana,a
partirde2012.Elcomportamentdelesprovínciesd’AlacantiCastellóéssemblantalsdosanteriors,
peròlaprovínciadeValènciaveudisminuirlapoblaciócomunitàriaen2011,quetornaaaugmentaren
2012itornaadisminuiren2013.
Elpesrelatiudelapoblacióextracomunitàriarespectedelapoblaciótotal,igualquelesxifresabsolutes,
disminuïxaEspanya,entre2011i2013,mentresquealaComunitatValenciana,ienlestresprovíncies,
hofajadesde2010.
De totes maneres, el Padró continu ha de ser matisat i pot plantejar altres dificultats distintes12.
L’empadronament nopotserequiparatalaresidència real,ésadir,alespersonesquehabiten a
Espanya,estiguenonoempadronades.
Peraixò,quantalesdadesdisponiblesaljunyde2013,elsresidentsestrangersquesóntitularsd’un
certificatderegistre,autoritzacióderesidènciaiautoritzaciód’estadaperestudis(taula2),sónala
ComunitatValenciana707.666persones,laqualcosamostraqueelnombredepersonesestrangeres
continuaaugmentantdurantelsanysdecrisi,inclússiesconsideracomaindicador,encaraqueresulte
restrictiuinorepresentatiudetotalarealitat13,elnombredepermisosiautoritzacionsderesidènciaen
vigor. Del total de persones estrangeres el 58,92% són ciutadanes comunitàries. Açò significa que
290.691 persones estrangeres procedixen de tercers països (un 41,08% del total d’estrangers amb
permís o autorització de residència). Per províncies, el percentatge de persones estrangeres
comunitàriesalaprovínciadeValènciaésd’un54,74%;ipujaaun61,22%iaun63,19%aAlacanti
Castelló,respectivament.
Taula2.ResidentsestrangersambpermísoautoritzacióderesidènciaalaComunitatValenciana
12
Veja informes anuals sobre migracions i integració de la Fundació CeiMigra.
Veja els últims informes anuals sobre migracions i integració de la Fundació CeiMigra.
13
20
Num. 7428 / 22.12.2014
Comunitat
Valenciana
Alacant
Castelló
València
31015
Total
Règimcomunitari
Règim
general
707.666
416.975
290.691
320.454
104.754
282.458
196.170
66.194
154.611
124.284
38.560
127.847
Font:CeiMigra
Taula3.NacionalsdetercerspaïsosenrègimcomunitarialaComunitatValenciana
%depersonesenrègimcomunitari
Països
respectedeltotaldecadanacionalitat
50%omés
Tailàndia, Vietnam, Mèxic, SudͲàfrica, Panamà, Japó, Estats Units,
Entreun40%iun49,99%
Austràlia,Indonèsia,Cuba,Malàisia,HaitíiAràbiaSaudita.
NovaZelanda,CostaRica,RepúblicaDominicana,Canadà,Veneçuela
Entreun30iun39,99%
iGuatemala.
Argentina, Uzbekistan, Albània, Uruguai, Nicaragua, Angola, El
Entreun20iun29,99%
Salvador,TurquiaiCroàcia.
Mongòlia,CapVerd,Taiwan,Togo,Israel,Kenya,SriLanka,Guinea
Equatorial,Kazakhstan,Filipines,Paraguai,CoreadelSud,Síria,Xile,
Entreun10iun19,99%
Tunis,Jordània,Hondures,Bielorússia,PerúiAndorra.
Colòmbia, Líban, Sèrbia, Iran, Líbia, Rússia, Palestina, Azerbaidjan,
Camerun, Egipte, Moçambic, Burkina Faso, Costa d’Ivori, Nigèria,
Macedònia,Iraq,Ghana,Etiòpia,Libèria,BanglaDeshiSenegal
Font:CeiMigra
És importantobservarelnombrecreixentdepersonesdetercersEstatsqueapareixenambRègim
Comunitari, inclús mantenint la nacionalitat estrangera. Açò pot estar indicant, per exemple, els
denominats matrimonis mixtos, en els quals una persona és estrangera i l’altra és espanyola o
ciutadanadelaUnióEuropea.Queestarealitatsigacreixentnoésestranydegut,primer,alajoventut
delespersonesimmigradesi,segon,altempsdepermanènciaaEspanya,enelqualesconstruïxen
relacions,pertinencesiprojectesd’assentamentdefinitiu.Peròhad’assenyalarͲselaimportànciad’este
fenomenenalgunesnacionalitatsconcretes(taula3).
Respecte a les persones residents estrangeres titulars d’un certificat de registre, autorització de
residència i autorització d’estada per estudis, la xifra ascendix a 707.666 persones a la Comunitat
Valenciana, segons les dades disponibles al juny de 2013. Açò mostra que el nombre de persones
21
Num. 7428 / 22.12.2014
31016
estrangerescontinuaaugmentantdurantelsanysdecrisi,inclússiesconsideracomaindicador,encara
queresulterestrictiuinorepresentatiudetotalarealitat14,elnombredepermisosiautoritzacionsde
residènciaenvigor.
Taula4.NacionalsdetercerspaïsosalaComunitatValenciana,enrègimcomunitariogeneral.
Totalresidents
Total
Marroc
Equador
Colòmbia
Xina
Algèria
Bolívia
Ucraïna
Argentina
Rússia
Pakistan
Cuba
Nigèria
Brasil
Perú
Uruguai
Senegal
Índia
Veneçuela
Armènia
Paraguai
República
Dominicana
Xile
Moldàvia
Mali
GuineaEquatorial
EstatsUnits
Geòrgia
Hondures
Mèxic
Ghana
Mauritània
Bielorússia
Filipines
Camerun
Guinea
707.666
82.168
45.733
37.036
18.999
18.006
15.683
14.250
12.063
9.050
8.985
5.201
5.111
5.085
4.987
4.971
4.089
3.876
3.790
3.232
3.105
Règim
comunitari
416.975
2.730
3.450
7.262
394
1.022
1.300
933
4.634
1.573
381
2.692
697
2.532
1.062
1.729
415
222
1.710
135
749
%
Règim
%
58,92%
3,32%
7,54%
19,61%
2,07%
5,68%
8,29%
6,55%
38,41%
17,38%
4,24%
51,76%
13,64%
49,79%
21,30%
34,78%
10,15%
5,73%
45,12%
4,18%
24,12%
general
290.691
79.438
42.283
29.774
18.605
16.984
14.383
13.317
7.429
7.477
8.604
2.509
4.414
2.553
3.925
3.242
3.674
3.654
2.080
3.097
2.356
41,08%
96,68%
92,46%
80,39%
97,93%
94,32%
91,71%
93,45%
61,59%
82,62%
95,76%
48,24%
86,36%
50,21%
78,70%
65,22%
89,85%
94,27%
54,88%
95,82%
75,88%
2.784
1.293
46,44%
1.491
53,56%
2.674
2.235
1.824
1.438
1.436
1.411
1.276
1.174
718
631
540
526
518
487
630
209
21
368
777
74
276
757
95
22
115
128
85
22
23,56%
9,35%
1,15%
25,59%
54,11%
5,24%
21,63%
64,48%
13,23%
3,49%
21,30%
24,33%
16,41%
4,52%
2.044
2.026
1.803
1.070
659
1.337
1.000
417
623
609
425
398
433
465
76,44%
90,65%
98,85%
74,41%
45,89%
94,76%
78,37%
35,52%
86,77%
96,51%
78,70%
75,67%
83,59%
95,48%
14
Veure els últims informes anuals sobre migracions i integració de la Fundació CeiMigra.
22
Num. 7428 / 22.12.2014
Síria
Nepal
Sèrbia
Nicaragua
Tunis
Egipte
Turquia
BanglaDesh
Gàmbia
ElSalvador
BòsniaͲHerzegovina
Japó
Iran
Rep.Dem.delCongo
Líban
Canadà
Costad’Ivori
Guatemala
Panamà
Kazakhstan
Jordània
Austràlia
Croàcia
Albània
Tailàndia
GuineaBissau
CostaRica
ApàtridesiNoconsta
CoreadelSud
Israel
Palestina
Iraq
NovaZelanda
SierraLeone
Congo
CapVerd
Macedònia
SudͲàfrica
Etiòpia
BurkinaFaso
Angola
Indonèsia
Kenya
Azerbaidjan
Uzbekistan
Taiwan
Moçambic
Malàisia
31017
403
362
361
339
305
302
286
261
261
258
250
246
221
219
217
206
174
166
160
160
160
159
159
139
136
134
114
112
104
99
99
98
96
92
92
84
82
81
73
68
58
56
55
48
45
36
33
32
96
23
68
114
67
48
88
28
20
81
22
135
41
15
41
93
25
68
90
39
35
86
48
51
102
12
53
19
25
27
17
13
45
9
6
24
11
51
9
10
19
30
15
8
17
10
5
16
23,82%
6,35%
18,84%
33,63%
21,97%
15,89%
30,77%
10,73%
7,66%
31,40%
8,80%
54,88%
18,55%
6,85%
18,89%
45,15%
14,37%
40,96%
56,25%
24,38%
21,88%
54,09%
30,19%
36,69%
75,00%
8,96%
46,49%
16,96%
24,04%
27,27%
17,17%
13,27%
46,88%
9,78%
6,52%
28,57%
13,41%
62,96%
12,33%
14,71%
32,76%
53,57%
27,27%
16,67%
37,78%
27,78%
15,15%
50,00%
307
339
293
225
238
254
198
233
241
177
228
111
180
204
176
113
149
98
70
121
125
73
111
88
34
122
61
93
79
72
82
85
51
83
86
60
71
30
64
58
39
26
40
40
28
26
28
16
76,18%
93,65%
81,16%
66,37%
78,03%
84,11%
69,23%
89,27%
92,34%
68,60%
91,20%
45,12%
81,45%
93,15%
81,11%
54,85%
85,63%
59,04%
43,75%
75,63%
78,13%
45,91%
69,81%
63,31%
25,00%
91,04%
53,51%
83,04%
75,96%
72,73%
82,83%
86,73%
53,13%
90,22%
93,48%
71,43%
86,59%
37,04%
87,67%
85,29%
67,24%
46,43%
72,73%
83,33%
62,22%
72,22%
84,85%
50,00%
23
Num. 7428 / 22.12.2014
Vietnam
Togo
Líbia
Libèria
Benín
Mongòlia
Haití
SriLanka
Andorra
AràbiaSaudita
Font:CeiMigra
31018
30
29
28
26
21
17
12
11
5
2
21
8
5
3
1
5
6
3
1
1
70,00%
27,59%
17,86%
11,54%
4,76%
29,41%
50,00%
27,27%
20,00%
50,00%
9
21
23
23
20
12
6
8
4
1
30,00%
72,41%
82,14%
88,46%
95,24%
70,59%
50,00%
72,73%
80,00%
50,00%
Taula5.PersonesestrangeresempadronadesiambpermísoautoritzacióderesidènciaalaComunitat
Valenciana
Ambpermíso
ComunitatValenciana
Alacant
Castelló
València
autoritzacióde
residència
707.666
320.454
104.754
282.458
Empadronades
859.203
466.020
108.281
284.902
Diferència
151.537
145.566
3.527
2.444
Font:CeiMigra
Compotveure’s,ladiferènciaentrepersonesempadronadesilesquetenenpermísoautoritzacióde
residènciaésimportant.Siambdósxifresforenproufiables,podriadirͲsequeeixes151.537persones,
delesqualscaldriadescomptarelsestudiantsialtressituacionsmoltminoritàries,sónlesquepodrien
trobarͲseensituacióadministrativairregular.Peròhad’observarͲse,també,queel96%d’eixadiferència
esdónaenlaprovínciad’AlacantiqueafectamajoritàriamentpersonesprocedentsdelaUnióEuropea.
24
Num. 7428 / 22.12.2014
31019
7.Agentsdelaintegració
Elpresentpla directorapostaperdur atermepolítiques d’integració enquètotselssectors dela
societatdelaComunitatValencianaagentssocials,sectorprivatiAdministracionsPúbliquesaixícom
societatcivilestiguenimplicatsisiguenpartactivadelprocésd’integració.
Enprimerlloc,lesAdministracionsPúbliquesoPrimerSectorrealitzaràeltreballenmatèriad’integració
desdelaDireccióGenerald’Integració,InclusióSocialiCooperació,olaque,siéselcas,lasubstituïsca
legalment,tambédesdelaComissióInterdepartamentalidesdel’AdministracióLocal,principalmenta
travésdelesagènciesAMICS.
LaDireccióGenerald’Integració,InclusióSocialiCooperacióéselcentredirectiuaquècorresponenles
funcionsenmatèriad’integració.
La Comissió Interdepartamental és un òrgan colͼlegiat adscrit a la conselleria amb competència en
matèria d’integració per a l’assessorament al Consell i a la direcció general corresponent en la
planificació,execucióiavaluaciódelesaccionsqueforennecessàriesenmatèriad’integració,amésde
facilitarlacoordinaciódel’exercicidecompetènciesenestamatèriaperlesdistintesconselleries.Serà
enestacomissióontindràlamàximaimportàncialatransversalitatdelapolíticad’integracióilaseua
aplicacióentoteslesàreesdelaGeneralitat.
Corresponaestacomissióinterdepartamentalestablirelscriterisgeneralsdecoordinació,seguimenti
avaluaciódelesactuacionsqueesdesenrotllenenmatèriad’integracióalaComunitatValencianaen
l’exercicidelescompetènciespròpiesdelaGeneralitat.
Aixímateix,l’AdministracióLocal,comaadministracióméspròximaalciutadà,continuaràsentpart
fonamentaltantdel’acollidacomdelacohesiósocialatravésdelaxarxad’agènciesAMICSdesplegades
pertotelterritoridelaComunitatValenciana.
Laxarxad’agènciesAMICSnaixencomuncomplementalsservicisquelaGeneralitatoferixalapoblació
immigradaenelseuprocésd’integracióenlanostrasocietat,afavorintlainterculturalitatamblasocieͲ
tatd’acollidailaconvivència.
25
Num. 7428 / 22.12.2014
31020
Amés,amblesagènciesAMICSesfomentalacooperacióentrel’administracióautonòmicavalencianai
lesadministracionslocals.
EstesagènciesdisposarandeprofessionalsambformacióespecíficaireconegudaperlesAdministraciͲ
onsPúbliquesenmatèriad’immigracióimediacióintercultural.Formacióquegarantiràelfomentdela
cooperacióentrel’administracióautonòmicavalencianailesadministracionslocals,iqueapostaràper
afavorirlaimplicaciódetoteslesentitatsdelavidasocialieconòmicaenlaconstrucciód’unasocietat
solidària,tolerantiintegrada,aixícomperafacilitaratoteslespersonesqueviuenalaComunitatVaͲ
lencianaunsestàndardsmínimsdebenestar.
Esfomentaràlaparticipació delsectorprivatoSegonSector enelprocésd’integracióatravésdela
gestió de la diversitat en els seus centres, per mitjà de la Responsabilitat Social Corporativa i del
voluntariatcorporatiu.
L’ininterromputfluxmigratorialaComunitatValencianaenestosúltimsanys,hacreatunasocietat
multiculturali,pertant,l’entradadelespersonesmigradesenelmercatlaborallaqualcosatécoma
resultatunmercatdetreballquereflectixestadiversitatsocial.Atenentestefenomen,esfomentarà
quelesempresesgestionenestadiversitatgarantintlaigualtatd’oportunitatsilanoͲdiscriminacióenel
mónlaboral.
EscontinuaràafavorintlafonamentalparticipaciódelTercerSectoratravésdelesentitatssocialsespeͲ
cialitzades.Estractamajoritàriamentd’EntitatsSocialsestructuradesal’entorndeltreballenlesdosfaͲ
sesdelciclemigratori:acollidaicohesiósocial;permitjàd’unametodologiadetreballintegraliindividuͲ
alitzada,tractantelsproblemesespecíficsdecadapersonaperadonarlamillorrespostaalseuprocés
d’integració.LaGeneralitatcontinuaràperaixòimpulsantelteixitassociatiuenlagestióiprestacióde
servicisdirigitsamillorarlaqualitatdevidadelapoblacióimmigradaiavançarenelprocésdelaseua
plenaincorporacióaldesenrotllamentcultural,laboral,institucionalipolíticdelasocietatcivil,contribuͲ
intaixíal’eradicaciódequalsevolclassederacismeixenofòbia.
LaGeneralitatcoordinaràlespolítiquesiaccionsd’integraciódelespersonesmigradesalaComunitat
Valenciana,fomentantmecanismesdecolͼlaboracióambelsagentseconòmicsisocialsilesentitatsciuͲ
tadanes,ques’establiranreglamentàriament.
EscontinuaràimpulsantelFòrumcívicperalaprevenciódeladiscriminació,laxenofòbiaielracismei
l’ObservatoriValenciàd'Immigració(OVIM).
L’ObservatoriValenciàd’Immigracióésunaferramentad’investigaciósobrelamigraciódelaComunitat
Valencianaquefacilitaelconeixement,anàlisiivaloraciódelaincidènciadelsfluxosmigratoris,amb
26
Num. 7428 / 22.12.2014
31021
l’objectiudemillorariadequarlespolítiquessocialsperalprogrésdelasituaciódelespersonesimmiͲ
grades.Posseïxuncentrededocumentacióespecialitzatenmatèriad’immigracióiintercanviainformaͲ
cióenmatèriad’immigracióambl’AdministracióGeneraldel’Estat,igualquelarestadecomunitatsauͲ
tònomesientitatslocals.Elsinformesiestudisdel’observatoriseranobjectedepúblicadifusió.
EscontinuaràimpulsanteltreballdelaComissió AutonòmicadeseguimentdelPlaValenciàperala
PrevenciódelaDiscriminacióInterètnica,elRacismeilaXenofòbia,iesreforçaràelseupaperenel
períodeprevistenestepladirector.Estacomissió,integradaperrepresentantsdel’Administració,orgaͲ
nitzacionsnogovernamentalsientitatsdedicadesafomentarlaconvivència,aportaviesiinstruments
d’execucióperagarantirlaprevenciói,aixímateix,realitzaunseguimentdelaprevenciódeconductesi
actuacionsdiscriminatòries,racistesixenòfobesenlanostraComunitatpera,posteriorment,imbricar
accionsqueincidisquenencaramésenlaseuaprevencióisoluciódesdelasensibilització,ladetecció,la
investigacióil’anàlisitransversalperàrees.
Amés,esdonaràsuportal’OficinaValencianadeSolidaritatamblavíctimaderacisme,xenofòbiaiintoͲ
lerància.
Enquartiúltimlloc,trobemelFòrumValenciàdelaImmigració,òrgancolͼlegiatdecaràcterconsultiui
departicipaciósocialiinstrumentdeconsulta,participacióidebatdetotselsagentssocialsiinstitucioͲ
nalsimplicatsenl’atencióintegralalapoblacióimmigradaadscritalaConselleriacompetentenmatèria
d’integraciósocialdelespersonesimmigrants.
LesfuncionsdelFòrumValenciàdelaImmigració:a)sónassessorariformularrecomanacionsalaconͲ
selleriacompetentenmatèriad’integraciósocialdelapoblacióimmigradasobretotesaquellesqüestiͲ
onsqueliforenrequeridesenmatèriad’immigracióperestosòrgans,iemetreelsinformesoportunsi,
enespecial,enl’elaboraciódelPlaValenciàdelaImmigració;b)informardelPlaValenciàdelaImmigraͲ
cióquelisigaproposatperladirecciógeneralcompetentenmatèriad’integraciósocialdelespersones
immigrants,ambcaràcterprevialaremissiódelmateixalConsellperquèl’aprove;c)conéixertotesles
accionsquepoguerenserrealitzadesdesdelaGeneralitatenl’àmbitd’actuaciódelFòrum,ambespeciͲ
alreferènciaalanormativaquepogueradesenrotllarͲse,coordinaripotenciarlesiniciativessocialsen
esteàmbit,demanantlespropostesdelesorganitzacionssindicalsiempresarialsl’activitatdelqualtinͲ
garelacióambelfenomenimmigratori;d)cooperarambaltresòrgansanàlegsd’àmbitinternacional,esͲ
tataliautonòmicafidecoordinarimillorartoteslesactuacionsqueredundenenbeneficidelaintegraͲ
ciósocialdelespersonesimmigrantsitoteslesfuncionsquelisiguenatribuïdesreglamentàriament.
27
Num. 7428 / 22.12.2014
31022
Endefinitiva,laparticipaciódetotselssectorscontemplatsanteriormentenl’estructuradelmodel
d’integracióenquèesbasaestepladirectoréslasegüent:
SECTOR
PRIMERSECTOR
Sectorpúblic
TreballdelaComissióInterdepartamentald’ImmiͲ
gracióideladirecciógeneralcompetent.
Unaxarxa AMICS optimitzadaiaccessibleatotes
lespersonesdequalsevolmunicipi,coherentiefiͲ
caç,fruitdelconvenientrelaGeneralitatielsmuͲ
nicipisdelaComunitatValenciana
SEGONSECTOR
Sectorprivat
TERCERSECTOR
Entitatssocials
Unaapostaperlaresponsabilitatsocialenmatèria
d’integració,lagestiódeladiversitatipelvoluntaͲ
riatcorporatiuenl’empresa.
Entitats socials estructurades entorn de la idea
d’acollidaicohesiósocial:
ObservatoriValènciadelaImmigració(OVIM)
ComissiódelseguimentdelPlaValenciàperala
Prevenció de la Discriminació Interètnica, el
RacismeilaXenofòbia.
Fòrum cívic per a la prevenció de la
discriminació,xenofòbiairacisme.
OficinaValencianadeSolidaritatamblavíctima
deracisme,xenofòbiaiintolerància.
FÒRUM VALENCIÀ DE LA IMMIGRACIÓ: INTEGRAT PER TOTS ESTOS AGENTS SOCIALS I
INSTITUCIONALS
8.Objectiusiprioritats2014Ͳ2017
LaComunitatValencianaapostaatravésd’estePlaDirectorperunmodeldeconvivènciaqueimplica
toteslespersonesresidentsalaComunitatValencianaenunprocésdinàmicd’integració.
Ambl’objectiudefacilitarestaconvivènciaentrelespersonesogrupspertanyentsaunaodiverses
cultures,laGeneralitatcontinuaràrealitzantunaapostaperlamediacióinterculturalcomainstrument
d’integraciód’unamaneramésintensaenelperíodequecomprénestePlaDirector.
28
Num. 7428 / 22.12.2014
31023
L’objectiucentrald’estePlaDirectorésculminarelprocésd’integraciódelespersonesquehanvingut
desd’altrespaïsosperaduratermeelseuprojectedevidapersonalenlanostracomunitatiimpulsar
programes quepromoguenlacohesiósocialiunaconvivènciaenriquidora peratotalapoblació.En
estos programes serà un instrument fonamental d’integració la figura de la persona mediadora
intercultural.
Esteobjectiuesconcretaen doslíniesestratègiques queesconstituïxen enprioritatsd’intervenció.
Estesprioritatssón:
ͲConsolidarelsistemad’acollidadelapoblacióimmigradaatravésdeprogramesespecíficsd’accésals
servicispúblics.
ͲImpulsarprogramesespecíficsquepromoguenlacohesiósocialilaconvivència.
Transversalmentesfomentaràlaformacióespecíficadelespersonestècniquesd’integraciósocialiles
mediadoresinterculturalsqueintervindranenelsdiversosprogramesperaaconseguirunamediació
interculturaldequalitat.
8.1.Delamediacióintercultural
La mediació intercultural és un instrument que contribuïx a millorar la comunicació, la relació i la
integraciódepersonesogrupspresentsenunterritori,quepertanyenaunaodiversesculturesiamb
codisculturalsdiferents.
Lamediacióinterculturalsuposalaintervenciód’unatercerapart,ambcapacitatperadonaraconéixer
les claus, les representacions culturals i socials dels actors implicats per a superar situacions de
desconeixement i incomunicació, conflictes de valors o interessos, o l’existència de diferències o
desigualtatsambvistesaconstruirunnoumarccomúdeconvivència.
EstamediacióinterculturalalaComunitatValencianaésuninstrumentconsolidatd’integracióambquè
compten totes les persones que han apostat per conviure en la nostra comunitat autònoma. Ha
demostratsereficaçenprevenciódeconflictes,transformaciói,enelsidelagestiópositivadela
diversitat,comunindispensableelementintegradorielementimprescindibledecohesiósocial.
La Generalitat és conscient que la persona mediadora és una figura imprescindible en este procés
d’integracióbidireccionalqueincloutantl’acollidaonésclauenl’atencióalapoblacióimmigradaenel
29
Num. 7428 / 22.12.2014
31024
momentdelaseuaincorporacióalasocietatvalenciana.Fomentaifacilitalacomunicacióentreambdós
culturesicontinuaràsentclauenlasegonafasedecohesiósocialipromouràlaparticipacióactivades
delteixitsocial(associacionisme,xarxes,etc.),aixícomeltreballamblasocietatd’acollidaIserviràde
pontifacilitaràespaisdetrobadaperalaconvivènciaintercultural.Ésunanecessàriafiguraquehiha
entrelesdiferents cultures.Lamediacióintercultural esconstituïx pertantenlaferramentaidònia
facilitadoradelacomunicació,laprevencióilaresoluciódeconflictes,mésenllàdel’anterior,s’erigixen
unacultura,laculturadelaconvivència,delrespecteidelreconeixementaladiversitat.
Estaapostaperlafiguradelamediacióinterculturalesrealitzaràenprimerlloc,atravésdelaseua
regulació normativa; en segon lloc, a través de la formació i especialització i colͼlaborarà amb les
diverses universitats de la Comunitat Valenciana i en tercer lloc, a través del treball en una xarxa
formadapelsmediadorsinterculturalsdelanostraComunitatdegudamentacreditats.
Laregulaciónormativa s’aniràdesenrotllantisifóranecessari,iadaptantͲsealnoucontextsocial.Es
donaràcontinuïtat,aixímateix,altreballdeformacióiespecialitzacióenmediacióinterculturalperala
millora de la qualitat. Dut a terme a través de l’oferta formativa oferida des de la Generalitat en
coordinacióambuniversitatsdelestresprovínciesdelaComunitatValencianaaixícomambaltres
entitatsespecialitzadesenestamatèria.
En este marc de coordinació i fruit del consens de les institucions universitàries implicades amb
l’administració autonòmica, els continguts formatius reflectits en la pròpia Orde de Mediació
Interculturalconstituïxenunmarcdereferènciaperalaposadaenmarxadelscursosd’especialització
oferitsperuniversitatsdelestresprovínciesdelanostracomunitat.
S’incidiràeneltreballenxarxadelespersonesmediadoresinterculturalsdelaComunitatValenciana
degudamentacreditades.Estaxarxatindràcomaobjectiudonarrespostaalesnecessitatsd’integració
específicadelespersonesimmigradesatravésd’unequipdeprofessionalsacreditatsiambformació
especialitzada.
Estaxarxadepersonalmediadorexerciràlaseualabor,talcomesrealitza,endosàmbitsfonamentals:
enentitatsprivadesopúbliquesonlaseuafunciópugaserrellevantdecaraalagestiódeladiversitat
cultural,coméselcasdelesagènciesdemediacióperalaintegracióilaconvivènciasocial(AMICS),de
titularitatmunicipalosupramunicipal.
Lapersonamediadorainterculturaltindràunpaperfonamentaltantenlafased’acollidacomenlade
cohesiósocial.
30
Num. 7428 / 22.12.2014
31025
8.2Fasesd’intervenció
8.2.1Acollida
S’enténperacollidaelconjuntd’actuacionsqueesrealitzen,enunperíodeinicial,peraatendreles
personesestrangeresquevénenalaComunitatValenciana, ambindependència delaseuasituació
administrativa.SegonselPlaEstratègicdeConvivènciaiIntegració(PECI):''acollidaéslaprimeraetapai
laméscrucialenelprocésd’integraciójaqueimplicaunaatencióintegralquefacilitaràlaincorporació
alasocietat,d’acílanecessitatd’instruments,ferramentesiservicisquefacilitensuport,orientació,
acollida ensentit estricte (enespecial ensituacions devulnerabilitat) inserció, reagrupació familiar,
creació de les condicions necessàries per a la integració (recursos i béns socials: idioma, història,
coneixementdelesinstitucions,cursosd’educaciócívica,prevenciódel’exclusiósocial–irregularitat
sobrevinguda)iformacióenl’exercicidedretsideures''.
AnivelldelaUE,elProgramaComúperalaIntegracióͲMarcperalaintegraciódelsnacionalsdetercers
païsosenlaUnióEuropearecollitenlaCOM(2005)389final,quecontéelsPrincipisBàsicsComuns
(PBC),tambéreflectixlaimportànciadel’accésenestaprimeraetapadelespersonesestrangeresales
institucionsialsbénsiservicistantpúblicscomprivatsexistentsenlasocietatd’acollida.
AlaComunitatValencianaesfacilitaràesteaccésiproporcionaràunarespostaintegral,coordinadai
transversalatravésd’untreballdutatermejuntamblaxarxad’agènciesAMICSijuntamblesdiverses
organitzacions,públiquesoprivades,quetreballenenl’àmbitdelaIntegració.
8.2.1.1.Acollida/Informació,assessoramentiacompanyament
ComesrecullenlaComunicacióCOM(2010)758finaldel’estratègiacontralapobresail’exclusiódela
UE ,per a aconseguir l’objectiu d’Europa 2020 d’inclusió i cohesió socials en la UE, és fonamental
l’acompanyamentenelprocésdepassaraformarpartd’unasocietatnova,perquèestractad’unpas
moltcomplexqueexigixesforçosendiversosàmbits.Esteprocéscomprénl’accésalmercatdetreball,
lavivenda,elsservicispúblics(enespecialelsdebenestarieducació),elsservicisprivats,laconstitució
de relacions socials i culturals amb la comunitat, la dinamització comunitària i intercultural i la
participacióenelsprocessospolítics.
31
Num. 7428 / 22.12.2014
31026
AlaComunitatValencianaesdonaràsuportadiferentsservicisd’acollidaalespersonesestrangeresque
hananatarribantalanostracomunitatautònomaestructurats entrestipusdeservicis:informació,
assessoramentiacompanyament.
Esrecolzaràl’acollidarealitzadaatravésdedosagentsdelaintegracióprincipals: laxarxad’agències
AMICSdesplegadaatotelterritoridelaComunitatValencianacomacomplementalsservicisquedes
delConsells’oferixenalapoblacióimmigradaenelseuprocésd’integracióenlanostrasocietatiles
diversesorganitzacionsientitats,tantpúbliquescomorganitzacionsdelasocietatcivilquetenencom
aobjectiulaintegraciód’estapoblacióinvolucradesenl’atencióaestecolͼlectiupermitjàdeprogrames
d’acollida integral, (i s’inclourà allotjament i manutenció), també per mitjà de la primera acollida i
acompanyament,inserciósociolaboralimediacióintercultural,aixícomrealitzarunaintervenciósocial
ambpoblacióimmigradaatravésd’unsistemadetreballenxarxa.
Estesxarxesilesseuesactuacionsformenpartjadelsistemad’integraciódelaComunitatValencianai
per la qual cosa este pla consolidarà este model d’acollida perquè, tant les futures persones que
continuen arribant com les persones que formen part de la població immigrada de la Comunitat
Valencianatinguengarantitsl’accésalsrecursosbàsicsnecessarisperalaseuaqualitatdevidailaseua
completaintegració.
Esteprocésd’acollidaesduatermealaComunitatValencianaperafacilitaralapoblacióimmigrada
informacióperquè pugaaccedir alsdiferents servicisaixícomassessoramentiacompanyament ila
garantiadel’accésaestosrecursosambl’objectiudemillorarlaqualitatdevidadelespersones.
Lesàreesenquèestreballaràseran:
x
Educació
x
Salut
x
Ocupacióiformació
x
Vivenda
x
Assessoramentjurídic
Lesfuncionsdelapersonamediadora aixícomdelespersonesquedesd’altresàrees treballende
modeprofessionalenlaintegraciódelapoblacióimmigradasecentraranenladetecciódenecessitatsi
l’atenciódelesdemandesdelapoblacióimmigrada,ilesderivaràalesinstànciescompetentspermitjà
delesviesdelaintervenciósocial.Esdonaràpartalsprofessionalsdecadaàmbitdelescarèncieso
32
Num. 7428 / 22.12.2014
31027
demandes,iesdonaràsuportiaportaràlesclausinterculturals.Aixímateix,hihauràunapermanent
coordinacióamblespersonesquesolͼlicitenelserviciirealitzaranl’acompanyamentambelsrecursos
necessaris.
Ambcaràctergeneral,perquè,elsobjectiusquantainformació,assessoramentiacompanyamentseran,
enprimerlloc,assegurarquelespersonesimmigradesnouvingudesodurantelperíodeenquèjasiguen
residentsalaComunitatValencianasigueninformadesiassessoradessobreelsrecursosexistents.A
més, s’encarregaran de facilitar l’accés a estos per a garantir la integració i evitar situacions de
desprotecció,vulnerabilitati/oexclusiósocial;igarantiranelsseusdretsiinformaransobreelsseus
deuresrespectealesdiferentsàreesenumerades.
Educació
Lafunciód’informació,assessoramentiacompanyamentenestaàreaconsistixagarantirl’accésdeles
personesimmigradesalsistemaeducatiuatravésdelainformaciósobreelsrequisitsnecessarispera
esteaccés,sobreelsdiferentscentreseducatiusexistentsisobrealternativesd’ociitempslliure,entre
altres.
S’habilitarantambémecanismesdecoordinacióiseguimententrelaConselleriadeBenestarSocialila
Conselleriad’Educació,CulturaiEsport.
Salut
La salut com a dret fonamental de les persones suposa, segons la Declaració Universal dels Drets
Humans,elgaudid’unnivelldevidaadequatquegarantiscaunbonestatdesalutidebenestartantper
alapersonacomperalaseuafamília.Aixímateix,lanostraconstitucióreconeixeldretalaproteccióa
lasalutiestablixquecompetixalspoderspúblicsorganitzaritutelarlasalutpublicaatravésdeles
mesuresiprestacionsnecessàries.
LapoblacióimmigradaqueestrobaalaComunitatValencianatédretal’assistènciaqueliproporciona
elSistemaSanitariPúblicdelaComunitatValencianaperaixòesfomentaranlesaccionsd’informacióa
lapoblacióimmigradasobreelsrecursosespecíficsdelasalutisobrelesprestacionssanitàries.
Es fomentarà la introducció de la perspectiva intercultural en l’atenció sanitària i les activitats de
prevencióisensibilitzacióensalut,enespecialaladona,desd’unaperspectivaintercultural.
33
Num. 7428 / 22.12.2014
31028
Ocupacióiformació
Es donarà suport al treball d’informació i d’assessorament, així com el posterior acompanyament
respecteal’ocupació queduenatermealaComunitatValencianatantlesentitatssocialscomles
agènciesAMICS.Esfomentaranlesactivitatsd’inserciósociolaboralis’organitzaranaccionsdeformació
prelaboralilaboralsegonslesnecessitatsformativesdetectades,aixícomorientaciólaboralenfocadaal
sectoronsigamésnecessàrialacontractaciólaboral.
EnelperíodequecomprénestePlaDirectors’impulsaranaccionsqueincidisquen enlaformació i
reciclatgeperaunamilloradaptacióalmercatlaboraliesbuscaràpossibilitarquelapoblacióimmigrada
accedisca al mercat laboral en igualtat de condicions que la població autòctona, i es fomentarà
l’emprenedoriaentrelapoblacióimmigrada.
Vivenda
La funció d’este àrea serà facilitar, en coordinació amb l’Administració competent, l’accés de les
persones immigrants a la vivenda informant i s’orientarà sobre recursos d’allotjament en la fase
d’assentament inicial, i es realitzaran els informes pertinents que afecten la vivenda i informaran i
orientaransobreelsorganismesirecursosexistentsenmatèriad’habitatge.
Assessoramentjurídic
Lapoblacióqueprovéd’altrespaïsosambl’objectiudeviureenlanostracomunitatautònoma,planteja
a la seua arribada, entre altres demandes, la solͼlicitud d’informació sobre les possibilitats de
regularitzacióadministrativa;estractad’unademandaquerequerixd’unarespostaespecíficajaquela
seuasituacióadministrativacondicionaelconjuntd’accionsquepodràduraterme.
Per a això, s’oferirà informació en matèria d’estrangeria, orientació en aquells casos en què siga
necessari i acompanyament als servicis jurídics. A més, es realitzaran accions de mediació amb els
servicisjurídics.
Serànecessaril’establimentdemecanismesdecoordinacióentrelaConselleriadeBenestarSocialila
ConselleriadeGovernacióiJustíciaperaestablirpautesd’intervencióconjuntes,dissenyarmesuresper
afomentarlaintegraciódelespersonesimmigrades,seguimentdecasosespecials,etc.
34
Num. 7428 / 22.12.2014
31029
D’altrabanda,béperlaGeneralitatoencoordinacióamblesadministracionslocals,esfacilitaranels
diversosinformesnecessarisrecollitsperlanormativaenmatèriad’estrangeria.
8.2.1.2.Acollida/Xarxadecentresd’acollida
Elscentresd’acollidasónunitatsadministrativesoservicisatesosperorganitzacionssocials,senseànim
delucre,registradescomatalsenelregistrequereglamentàriamentestigaestablit.Enestoscentres
d’acollidaesprestaespecialatencióalespersonesmésvulnerablesienriscd’exclusiósocial.
EstePla,enelseucompromísamblespersonesimmigradesmésdesfavorides,continuaràelseusuport
alscentresd’acollidaenelperíoded’estePla,aixícomelsservicisd’acollidaques’oferixendesd’estosa
la població immigrada. Entre els objectius prioritaris dels centres d’acollida estan el d’informar i
assessorarsobreelsdistintsservicissocialsicentresd’interés,atenentenprimerllocalesnecessitats
bàsiquesdelapersonaimmigrada.
Esrecolzaranaixímateixprogramesquetinguencomaobjecteconéixerlapersona,elsseusproblemesi
necessitats,iinformariproposarlesmesuresadequadesiproporcionaran,siéselcas,elsmitjanspera
atendretemporalmentlesnecessitatsbàsiquesdelapersonaimmigrada.Esdonaràsuportaixímateixa
programesd’acollida integraldepersonesimmigradesenriscd’exclusiósocialaixícoml’acollidade
personeslaboralstemporeres.
8.2.1.3.Acollida/Xarxad’escolesd’acollida
D’acordambelprincipibàsiccomúquart,contingutenelProgramaComúperalaIntegracióMarcpera
laintegraciódelsnacionalsdetercerspaïsosenlaUnióEuropearecolliten laCOM(2005)389:"Un
coneixementbàsicdel’idioma,lahistòriailesinstitucionsdelasocietatd’acollidaésindispensablepera
laintegració;permetrealapoblacióimmigradaadquirireixeconeixementbàsicésessencialperquèla
integraciótingaèxit."
AlaComunitat Valencianacomptemperalaconsecuciód’esteobjectiuambelprogramavoluntari
escolad’acollidaquefacilitaesteconeixementiaproximacióalaculturadelasocietatd’acollida.Els
objectiusd’esteprogramasónproporcionaralespersonesqueformaranpartdelaciutadania dela
ComunitatValenciana,coneixementssobrelasocietatengeneralidelavalencianaenparticular,idotar
d’autonomiapersonalalsnousciutadansperquèpuguenexercirplenamentlaseuaciutadania.
35
Num. 7428 / 22.12.2014
31030
Este programa és l’instrument d’actuació bàsic de compromís d’integració i una ferramenta que
voluntàriamentintroduïxalapersonaimmigradaenelconeixementdelsvalorsireglesdeconvivència
democràtica,delsseusdretsideures,l’estructurapolíticaconstitucionalespanyolaielsidiomesoficials
de la Comunitat Valenciana; elements essencials perquè coneguen la societat que els ha acollit i
s’integrenenesta.
Durant el període d’este Pla Director s’apostarà per este programa i es buscarà dotar la població
immigradadelsconeixementsihabilitatsnecessàriesperaaconseguirlaseuaintegracióenlasocietat
valencianatantd’unamanerapresencialcomenlínia.
36
Num. 7428 / 22.12.2014
31031
8.2.2Cohesiósocial
Sil’acollida ésfonamentalperacomençarl’adaptaciótantdelespersonesnouvingudes comdela
societatreceptora,lacohesiósocialesmostracoml’objectiuaaconseguiratravésdelaplenaintegració
delapoblacióimmigrada.
Enl’actualitat,lapoblacióimmigradajaformapartdelavidaquotidianaenlesnostresciutatsijaés
visiblelapresènciadelessegonesi,enalguncas,terceresgeneracionsenelscentreseducatiusatotsels
nivells i en els diferents àmbits. Com indica l’Organització Internacional per a les Migracions, el
desafiamentenestaetapaéspermetreunequilibrientrelesidentitatsculturalsoriginalsdelapoblació
immigradaiunsentitdepertinençaquetécomabasel’acceptaciódelsvalorsfonamentalsiinstitucions
delanovasocietat.
Estafasedecohesiósocialiconvivènciapacífica,pertant,requeriràdetotselsnostresesforços.
DesdelaGeneralitats’apostaperunasocietatcohesionada,unacomunitatd’individuslliuresquees
donensuportenlabuscad’objectiuscomunaatravésdemitjansdemocràticsatésqueunasocietat
cohesionadaésmésjusta,éscapaçdegenerarmajorstaxesdecapitalsocial,d’establirmecanismesi
xarxesdeconfiançaentreelconjuntd’agentssocialsqueoperenenelseuterritoriigestionaramb
majorefectivitatelsprocessosdecrisiseconòmiquesisocials.
***Esta concepció de la cohesió social emfatitza la necessitat de consolidació de la solidaritat i la
prevenciódel’exclusióatravésdel’èxitd’unvinclefortentretotselsseusciutadansiciutadanesenuna
societat que compartisca la mateixa cultura, els mateixos interessos i en la que s’eviten posicions
enfrontades.I,sibééscertquelasocietatvalencianaavançaenunràpidprocésd’integraciódela
poblacióimmigrada,laintegraciódefinitivaserànoméspossiblesilasolidaritat,elrespecteilaigualtat
dedretsesconsolidencomavalorsabsolutsdeconvivènciaintercultural.Peraixò,peraconsolidar
estosvalors,escontinuarandissenyantpolítiquespreventivesdegestiópositivadeladiversitatque
permetenevitarsituacionsdedesigualtatideconflictessocials.
Ésperaixòpelque,enestasegonafasedecohesiósocialiconvivènciapacífica,s’incidiràeneltreball
amblapoblacióimmigradaqueestàveientincrementatlaseuasituacióderiscd’exclusiósocial,tenint
encomptedemaneraespecialeltreballarealitzarambelsilesjóvenspertanyentsalessegonesi
terceresgeneracionsatravésdelagestiód’unPlaespecíficperalesmateixes.
37
Num. 7428 / 22.12.2014
31032
L’objectiu delPlaDirectorpelquefaalacohesiósocial es durà atermea travésdels programes
següents:
ͲMediacióInterculturaliGestiódeladiversitat
ͲEscolesd’Integració
ͲPrevencióderacismeixenofòbia
8.2.2.1.CohesióSocial/MediacióInterculturaligestiódeladiversitat
RespectealapoblacióimmigradaquejaestrobaalaComunitatValencianaesfomentarandesdela
Generalitataccionsencaminadesaculminarelprocésd’inclusiósocial enestasegonafaseafavorint
accionsquefomentenlacohesiósocialilaconvivènciapacíficaentretoteslespersonesqueresidimen
estacomunitatautònoma,incloentͲhiaaquellespersonesambquèrealitzemeltreballd’acollidaique
jaformenpartdelanostraciutadania,alsseusfillsifilles:elscridats“segonesgeneracions”iinclúsales
posteriors“terceresgeneracions”endiferentsàreesd’actuació.
Comhemavançat,estePlaDirectorfomentaràeltreballdelespersonesmediadoresinterculturalsen
estos diferents àmbits d’actuació, amb una funció clara i específica de suport, mediació,
acompanyament i gestió de la interculturalitat. Per mitjà de la intervenció d’estes en els diferents
aspectesdelaconvivènciasocialicomunitàriaesbuscalasensibilització,laprevencióbidireccionaldel
racisme i la xenofòbia, fomentant la participació social a través de mecanismes de voluntariat i
dinamització. Es pretendrà amb açò obtindre una cohesió social de què siguen part no sols les
associacions,sinótambélaciutadania.
Lesàreesd’actuacióenquèestreballaràprincipalmentigualqueenacollidaseran:
x
Educació
x
Salut
x
Ocupacióiformació
x
ÀmbitComunitari
38
Num. 7428 / 22.12.2014
31033
Educació
Enlesnostresaulesesviuladiversitatculturalpotserd’unamaneramésintensqueencapàmbit,per
aixòésenesteàmbitonesduranatermecolͼlaboracionsiaccionscoordinadestantdesdel’educació
formalcomnoformalperacontribuiral’èxitdelacohesiósocial.Estamediacióhauràdecontemplarel
correcteseguimentilaprevenciódel’absentismeescolar.
ÉsenlesaulesdelsdiversoscentreseducatiusonlaGeneralitatrecolzaràaccionsqueafavorisquenque
laintegració,lainclusió,lavivènciadeladiversitatculturalil’ajustmutusiguenunarealitat,fomentant
activitatsotallersjuntambelprofessoratenl’espaiproporcionatperlesaulesdeconvivènciadonanta
conéixeralsilesescolarselsseusdretsideures.Estetreballesrealitzaràencoordinacióambaltres
agents socials/entitats/associacions a fi de fomentar el treball en xarxa, la coordinació, la
complementarietatieltreballeficaçieficientenmatèriadesensibilitzacióintercultural.
Aixímateix,esrecolzaràlarealitzaciódetallers,dinàmiquesdesensibilitzacióoaltresactivitatsperala
prevenciódeconflictesinterculturalsdemaneraque,unitsenlamateixatasca,l’alumnatilesseues
famíliesinteraccioneniesrelacionenatravésdefórmulesformativescom,perexemple,l’escolade
paresimares.
Enesteàmbiteducatiulapersonamediadoraseràunafiguradelamàximaimportància,querealitzarà
untreballdemediaciórehabilitadoraintervenintenelsconflictesentrel’alumnatoentreelprofessorat
i l’alumnat provinent d’altres cultures i les seues famílies. També serà important el seu treball de
mediaciópreventivaatravésdelarealitzaciódetallers,dinàmiquesoaltresactivitatsdesensibilització
amb el conjunt de l’alumnat. Tot això sense perjuí d’apostar també per una mediació creativa i
transformadora, generada a partir de la creació de noves regles que comporta l’acte constructiu i
regeneratiudelamediacióperse
Salut
En l’àmbit sanitari s’apostarà per l’actuació en mediació des d’una perspectiva de salut pública i
comunitàriaquehauràdetindreuncaràcterpreventiuidepromoció,perlaqualcosalesactivitatsque
esrecolzaranseranlesd’assessoramentisuportalpersonalprofessionalsanitari.
Esproporcionaràlainformaciónecessàriaalpersonalsanitariialapoblacióimmigradaperaaclarirles
situacionsievitarconflictes.Peraaixò,estreballaràdeformacoordinadaamblarestadeprofessionals
39
Num. 7428 / 22.12.2014
31034
peragenerarunsprotocolsd’actuacióenfrontdesituacionsdedesprotecciódelapoblacióimmigrada
enfrontdel’atenciósanitària.
Aixímateixesrecolzaràlaformació específica dels/asprofessionals sanitarisentemesdemediació
intercultural.Esfomentaràlainclusiódelafiguradelmediadorinterculturalenelsequipsd’atenció
sanitària,comunafiguraclauperalamediació.Esgeneraràunaxarxadeprofessionals mediadors
disponiblesperacontactarambellsenelscasosquesiganecessariievitar,d’estamanera,situacionsde
conflictesidedesproteccióperambdósparts(poblacióimmigradaiautòctona).Lapersonamediadora
interculturaltreballaràconjuntamentambl’equipdeprofessionalsdel’àreasocialqueintervinguenen
l’àrea de salut (treballadors socials fonamentalment), per a establir un treball coordinat i
complementari.
Ocupacióiformació
Permitjàdelamediacióinterculturalespreténprevindreiresoldreelsconflictesqueespoguerendonar
enl’àmbitlaboral.Lalabordeprevencióesduatermefacilitantunmarcd’acostamententrel’empresai
lespersonesmigradestreballadoresiescrearanespaisdetrobadaquepossibiliteneldiàlegilabusca
d’alternativesalconflicte.
Esrecolzaràalesorganitzacionspúbliques odelasocietatcivilquerealitzenaccionsd’inserciósoci
laboraldirigidesalapoblacióimmigradaaixícomd’integracióenl’àmbitsocialilaboralpermitjàdela
formacióiincidintespecialmentenl’accésaltreballdeladonaimmigradaenigualtatdecondicions.
D’altra banda,esfacilitaràl’emprenedoriaentrelapoblacióimmigradaenconsonànciaamballòque
s’haprevistperlaComissióeuropeaenelseuPla d’AcciósobreEmprenedoria2020,elqualproposa
promourel’esperitempresarialentreelsmigrantsquejaresidixenenlaUE.
SegonselProgramacomúdelaUEarreplegatenlaComunicacióCOM(2005)389final,unaltredels
principis bàsics comuns essencial per a la integració és l’ocupació: “L’ocupació constituïx una part
fonamental del procés d’integració i és essencial per a la participació dels immigrants, per a les
contribucionsqueelsimmigrantsaportenalasocietatd’acollida,iperafervisiblestalscontribucions."
L’Estratègia2020assenyalaque,apesarquecalserconscientdelmomentdecrisieconòmicaenquèens
trobemimmersos,Europaés capaçd’aconseguiruncreixementinclusiu,sostenibleiintelͼligentide
trobarelmodedecrearnousllocsdetreball.Peraixò,undelspropòsitsd’Europa2020éslacreació
d’ocupació,unaocupacióqueintegrelapoblacióimmigradaenlapoblacióactiva.
40
Num. 7428 / 22.12.2014
31035
Àmbitcomunitari
En l’àmbit comunitari estreballaran les relacions de conflicte quepuguen donarͲse en comunitats,
veïnatsobarrisiestreballaràperalaseuaprevenció.Esrecolzaràlarealitzaciód’untreballintens
encaminatfonamentalmentafacilitarlarelació,l’intercanviieltreballcooperatiuentrelesagències
AMICSilesorganitzacionssocialsqueconviuenenundeterminatcontextperaimpulsarprocessosde
reflexió i acció respecte als reptes i oportunitats que presenta la diversitat cultural. Per a això es
recolzaràdesdelaGeneralitatlacreaciód’espaisdetrobadaentrelapoblacióimmigradaiautòctona.
Totesestesactuacionsescomplementaranambaccionsdeseguimentiavaluació.
Estractaderealitzaruntreballd’acostamentireforçdelsdiversosrecursospúblicsdequèdisposala
ciutadania en els diferents aspectes de laconvivència social icomunitària pera facilitar lacohesió
enfortintlesrelacionssocials.LaGeneralitatrecolzarà,enconcret,larealitzaciódeprojectesintegrals
d’integraciósocialenbarris,incidintespecialmentenlesfamílies.
D’altra banda, i insistint en la preocupació per la població més exclosa, es realitzarà un treball de
coordinacióentrelesadministracionscompetents,elsservicissocialsilesorganitzacionsdelasocietat
civilatravésdelqualespromogal’accésalavivendaialsdiferentsservicisperpartdelapoblació
immigrada i els seus descendents. Es farà especial insistència en les persones que residisquen en
condicionsd’exclusiósocialenassentaments,infravivendes,xabolesoqueestrobensensesostre.
Hihaaltresàmbitsd’actuacióenquè elpersonalmediadorrealitzaràelsseusintervencions.iquees
recolzarandesdelaGeneralitatprincipalmentatravésdelsuportenmatèriadeformacióespecíficaen
mediacióintercultural.Entreestospodemdistingirl’àmbitpolicial,familiaroeljurídic.
8.2.2.2.CohesióSocial/Escolesd’Integració
LaComunitatValencianaapostaperunmodeldeconvivènciaqueimplicatoteslespersonesresidentsa
laComunitatValenciana.Hemdeconsiderarelconcepted’integraciócomunprocésbidireccional,ja
queesveuenafectadestantlespersonesautòctonescomlesalͼlòctonesilesseuesinstitucions.Es
tracta d’un canvi dinàmic de contínua i mútua adaptació la convicció i gestió del qual ha de ser
compartidaperlesdistintesadministracions,actorssocialsiconjuntdelasocietat. Peraaconseguir
esta acceptació cal realitzar esforços, programes, activitats i recursos amb l’objectiu d’informar,
conscienciarisensibilitzaralconjuntdelapoblació.Entreellespotserdegranutilitatl’organitzacióde
41
Num. 7428 / 22.12.2014
31036
campanyesenquès’utilitzentottipusdemitjansvisualsoescritsqueaconseguisquenquelapoblació
immigradaaparegaenelsMitjansdecomunicaciósemprecomquelcompositiuibeneficiós.
LaComunitatValencianaposaadisposiciódelapoblacióimmigradaunconjuntdeservicisespecífics,
juntambaquellsdirigitsalconjuntdelaciutadania,peralaconsecuciódelaintegraciósocial.
EstePlafomentaràlarealitzaciódequalsevoltipusd’activitatsdivulgatives,comajornadesoseminaris
dedicatsalconeixement,comprensióigaudidelesdiferentsculturespresentsenelmunicipienelsi
d’estesEscoles.L’organitzaciód’estesactivitatscomportaràtrobadesentreautòctonsiestrangersen
quèestospuguenferarribaralapoblaciónativalaseuacultura.
Enestosmoments,enqueestécomaobjectiulacohesiósocialentrelapoblacióimmigradailasocietat
d’acollida,laGeneralitat apostaràperun pas més quesuposal’aportació delacultura, tradicions i
coneixementdelapoblacióimmigradaambl’objectedecompartirienriquirlapoblacióautòctonaa
travésdelesEscolesd’Integració,enelleslapoblacióimmigradas’obriràalconeixementdelaseua
cultura perpartdels valencians ivalencianes, que ampliaranelsseus coneixements gràciesa estes
aportacions.
8.2.2.3.CohesióSocial/Prevenciódelracismeixenofòbia
SegonselProgramaComúperalaIntegracióarreplegatenlaDirectivaCOM(2005)389final,lapromoció
delsdretsfonamentals,l’absènciadediscriminacióilaigualtatd’oportunitatsperatotssónelements
claudelaintegració.
Açòsuposaquehemd’aconseguirque lesgeneracions futures nascudes alaComunitat Valenciana
creguen, per damunt de tot, en el ser humà i continuen construint una societat valenciana com a
societat d’iguals en què tenen cabuda les persones sense cap distinció, una societat basada en la
interculturalitatenlesseuesrelacionssocialsqueconsagreelprincipid’igualtat.
El nostre Pla Valencià per a la Prevenció de la Discriminació Interètnica, el Racisme i la Xenofòbia
arreplegaquelaintegraciórealésnoméspossiblesi“lasolidaritat,elrespecteilaigualtatdedretses
consolidencomavalorsabsolutsdeconvivència”.Estosvalorssuposenuncompromísperatotala
ciutadaniaiprincipalmentperal’educaciódelanostrainfànciaenvalorsdeconvivènciaipau.Ésenla
consecuciód’esteobjectiusobreelqualescontinuaràincidintatravésdelasensibilitzacióideltreball
42
Num. 7428 / 22.12.2014
31037
desenrotllatpelcomitédeseguimentdelPlaValenciàperalaPrevenciódelaDiscriminacióinterètnica,
elracismeilaxenofòbia.
Peròenelnoucontexteconòmicenquèenstrobem,ambunamenorintensitatenelfluixmigratori
d’arribada,peròunagrandiversitatculturalireligiosahihal’amenaça,comocorreentotselspaïsosen
elsidelaUnió,d’unaugmentdelaintolerànciailaxenofòbiaquepodriaafectarlaconvivència.Peraixò
s’incidiràeneltreballdeprevenciódelracismeilaxenofòbia.
Laferramentacentralperafacilitarl’èxitd’estaprevenciódelracismeilaxenofòbiaqueesfomentarà
permitjàd’estePlaDirector,éslaMediacióIntercultural.Estindranaixímateixencomptelesqüestions
transversalsdegènere,ilaimportànciadetreballaramblesfamíliesincidintenlainfànciailajoventuta
través de la dinamització i participació social. Tot això complementantͲse amb accions que es
desenrotllarandesdelPlaValenciàdeprevenciódelracisme,laxenofòbiailadiscriminacióinterètnicai
queésconvenientreforçarenl’àmbitdelasensibilització, intervencióidesdelalabordel’Oficina
ValencianadeSolidaritatamblavíctimaderacisme,xenofòbiaiintolerància.
Igual que en el cas d’acollida, la Generalitat proporcionarà una resposta integral, coordinada i
transversalatravésd’untreballdutatermejuntamblaxarxad’agènciesAMICS(AgènciesdeMediació
peralaIntegracióilaConvivènciaSocial)ijuntamblesdiversesorganitzacions,públiquesoprivades,
quetreballenenl’àmbitdelaIntegració.
8.3.Eixostransversals
La transversalitat és un instrument articulador que permet interrelacionar els diferents àmbits
d’actuació.
x
Àmbitdefamília,infànciaijoventut.Pla2Ͳ3G.
Enl’àmbitdelaintegracióseràfonamentaltindreencompteelsdiferentsprocessospelsqualstravessa
unafamíliaiqueafectenopodenafectartoteslesàreesquehemmencionat.
Enelcasdelsfills/asdelespersonesmigradesnascudesalaComunitatValencianaqueconformenla
“segonageneració”,s’enfrontenacircumstànciesdiferentsd’aquellesquevanhaverdeviureelsseus
progenitorspelqueenstrobemdavantdenousescenaris.Tambéenstrobaremambelcasquemolts/as
d’ells/asnoestanvivintelseupropiprojectemigratorisinóeldelsseuspares.Respecteaesta“segona
43
Num. 7428 / 22.12.2014
31038
generació”,consideremnecessariposarenmarxael“Projecte2Ͳ3G”quecomprendràeldiagnòsticdela
seuasituacióalaComunitatValenciana,il’elaboraciódemesuresconcretesitransversalsadaptadesal
diagnòsticprèviamentrealitzat.
x
Perspectivadegènere
ElDretalaIgualtatésundelsdretsreconegutsiconsagratsenlaConstitucióEspanyolade1978enel
seuArt.14,sentl’article9.2.delaConstitucióEspanyolaelqueestablixl’obligaciódelspoderspúblics
depromourelescondicionsperquèlaigualtatdel’individuidelsgrupsenquès’integrasiguenrealsi
efectives.
Anivelleuropeu,éselTractatd’Amsterdam(1997),arreplegatenelMarcoNormatiud’estePlaDirector,
elquecontédosdisposicionsrespectealaigualtat:l’article13,quepermetalConselladoptaraccions
adequades per a lluitar contra la discriminació per motius de sexe, origen racial o ètnic, religió o
conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i l’article 73 K, que arreplega la importància de
promoure accions de lluita contra les discriminacions persexe oorientaciósexual, necessitant dels
esforçosdecadaunadelesinstitucionsiorganismesimplicatsperaaixò.
L’Estatutd’AutonomiadelaComunitatValencianaarreplegaeldretalaigualtatenelseuart10.3,que
diuquelaGeneralitatpromourà,entrealtres,laigualtatdedretsd’hòmensidonesentotselsàmbits,
enparticularenmatèriad’ocupacióitreball;protecciósocialcontralaviolència,especialmentdela
violènciadegènere;ienl’article11,afigquelaGeneralitat,d’acordamblaCartadeDretsSocials,
vetlaràentotcasperquèlesdonesielshòmenspuguenparticiparplenamentenlavidalaboral,social,
familiaripolíticasensediscriminacionsdecaptipusigarantiràquehofacenenigualtatdecondicions.A
estosefectes,esgarantiràlacompatibilitatdelavidafamiliarilaboral.Enl’article10.4s’arreplegaque
la Generalitat, en el marc de les seues competències i per mitjà de la seua organització jurídica,
promouràlescondicionsnecessàriesperquèestosdretssocialssiguenobjected’aplicaciórealiefectiva.
Per això, des de la Conselleria de Benestar Social s’abordaran este tipus d’actuacions de manera
transversalperagarantirlaigualtatefectivadetoteslesdonesresidentsalaComunitatValencianai,en
especial, de les dones immigrades en coherència amb les polítiques internacionals, comunitàries i
nacionals perlaimportànciadelapromociódeladonaengeneralidelaimmigradaenparticular.
Tambéestindran en compte lescircumstàncies especialsaquè pogueren enfrontarͲselesxiquetes
migrades.
44
Num. 7428 / 22.12.2014
31039
LalleiOrgànica3/2007peralaigualtatefectivadedonesihòmensestablixelscriterisgeneralsquehan
deregirlesactuacionsdetotselspoderspúblicsienelseuart.14.6fareferènciaalaconsideraciódeles
singularsdificultatsenquèestrobenlesdonesdecolͼlectiusd’especialvulnerabilitatcomsónlesque
pertanyenaminories,lesdonesmigrants,lesxiquetes,lesdonesambdiscapacitat,lesdonesmajors,les
donesviudesilesdonesvíctimesdeviolènciadegènere,peralesqualselspoderspúblicspodran
adoptarmesuresd’acciópositiva.
Ésestamateixallei,quearreplegaespecíficamentl’aplicaciódelatransversalitatdeltemadegènereen
totes les polítiques, incidix en les especials circumstàncies de vulnerabilitat per les quals travessen
algunesdones.
Latransversalitats’aplicaràincorporantlaperspectivadegènereenelsàmbitsdelasalut,educació,
ocupació,vivenda,etc.incidintenelsespecialscasosd’exclusió.
LaGeneralitatrecolzaràalsorganismespúblicsodelasocietatcivilquerealitzenprogramesperales
diferentsnecessitatsdelscolͼlectiusdedonesensituacióoriscd’exclusió.
x
Participaciósocial/voluntariat.
La Participació de la població immigrada en la formulació de les polítiques i mesures d’integració,
especialmentanivelllocal,esconsiderafonamentalenelprocésdemocràticiafavorixlaseuaintegració
talcoms’arreplegaenelPrincipiBàsicComúnúm.9delProgramaMarco.
Peral’èxitdelacohesiósocialenlanostrasocietatésessenciallaparticipaciódelapoblacióimmigrada
comaviad’integracióipausocial,peraixò,elspoderspúblicspromouraniarticularanlaparticipacióde
la iniciativa social en les entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la integració i
fomentaranlacolͼlaboraciósolidàriadelaciutadaniaatravésdel’accióvoluntària;esfomentaràla
inclusiódelapersonaimmigradaenelteixitassociatiudelaComunitatValenciana,d’acordambla
regulacióestablidaenlalleidelvoluntariatdelaComunitatValencianaduentͲseatermecampanyes
informativesiformativesamblafinalitatdepromoureidesenrotllarelsvalorsielsavantatgesdela
participacióciutadana.
Aixímateixesfomentaràlaparticipacióperpartdel’empresaprivadailespròpiesAdministracions
Públiquesatravésdelvoluntariatcorporatiu.
45
INDICADORS
O.E.1.
ACTIVITATS/ACCIONS
O.E.1.
O.E.2.
O.E.2.
O.E.4.
O.E.4.
XarxadepersonesmediadoͲ
I.3.1.Nre.d’atencionssobreaccionsd’inserciósocilaboral,
resinterculturals
I.3.2.Nre.d’acompanyamentsenmatèriadeformacióireciͲ
clatge
I.3.3.Nre.d’acompanyamentsenmatèriad’emprenedoriaala
poblacióimmigrada.
O.E.5.
Informar,assessorariacompaͲ A.5.1.Informar,orientariassessorarlapoblacióimmigradasobreelsseusdretsideures.
nyarenmatèriadedrets,deuͲ A.5.2.Informar,acompanyaro,siéselcas,prestarassessoramentiinformacióespecialitzaͲ
resicostums.
daenmatèriad’estrangeria
A.5.3.Realitzarelsinformesquecorresponguensegonslalegislacióvigent
A.5.4.Proporcionarinformacióbàsicasobrelaciutat,localitatocomarcadedestinacióiels
hàbitsdevidaméscomunadelsditsllocs.
A.5.5.Informarorientariassessorarsobrel’accésalsservicissocials
O.E.5.
46
I.5.1Nre.atencionsenmatèriadedretsideuresrealitzades
I.5.2.Nre.d’atencionsenmatèriad’estrangeriarealitzades
I.5.3.Nre.d’actuacionsd’informaciógeneralsobrelaciutati
elsseuscostumsrealitzades
I.5.4.Nre.d’atencionsiderivacionsaServicisSocialsrealitzaͲ
des
O.E.5.
Informar,assessorariacompaͲ A.4.1.Facilitarl’accésdelapoblacióimmigradaalavivendainformantsobreelsorganismesI.4.1.Nre.atencionsenmatèriad’habitatgeinformantsobre
nyarenmatèriad’habitatge
irecursosexistents
elsorganismesirecursosexistents
O.E.4
RESPONSABLES
I.2.1.Nre.atencionsiderivacionsrealitzadesaservicissanitaͲ
ris
I.2.2.Nre.cursosrealitzatsalpersonalsanitarienmatèriade
mediacióintercultural
Xarxad’AgènciesAMICS
I.2.3.Nre.actuacionsdesensibilitzacióiorientaciódeles
prestacionssanitàriesprincipalementelesdirigidesalesdoͲ
Entitatsespecialitzadesen
nes
matèriad’integració
O.E.3.
O.E.2.
Informar,assessorariacompaͲ A.2.1.Informar,assessorariacompanyarlapoblacióimmigradasobrel’accésalsistemaeduͲ I.2.1.Nre.d’atencionsenmatèriad’accésalsistemaeducatiu
nyarsobreelsistemaeducatiu catiu
I.2.2.Nre.d’atencionsenmatèriadei/oalternativesd’ocii
A.2.2..Informar,assessorariacompanyarlapoblacióimmigradasobrealternativesd’ocii tempslliure
tempslliure.
I.2.3.Nre.atencionsamenorsenmatèriaeducativa
A.2.3.Informar,assessorariacompanyarelsmenorsperalaseuaescolaritzacióil’accés,si I.2.4.Nre.atencionsiderivacionsamenorsnoacompanyats
éselcas,aprogramesd’educaciócompensatòriaid’acollidaescolar(enespecialalsquees realitzades
I.2.5.Nre.atencionsenmatèriad’homologaciódetítols
trobenenassentaments)
A.2.4.Informarsobrecomaconseguirl’homologaciódetítolsoderivaral’administracióque
presteesteservici.
A.2.5.Donaratencióimmediataiacompanyamentals/lesmenorsimmigrats/asnoacompaͲ
nyats(MINA)perquèrebendel’administraciócompetentl’atencióimmediata.
O.E.1.
OBJECTIUGENERAL OBJECTIUESPECÍFIC
ACOLLIDA:Facilitarl’accésdelapoblacióimmigradaalsdiversosservicispúblicsatravésdeprogramesespecífics
OBJECTIUSIACCIONS.ÀREESD’ACTUACIÓ.
Informar,orientariassessorar A.2.1.Informar,assessorariacompanyarlapoblacióimmigradaenl’accésalsservicissaniͲ
lapoblaciómigradaenl’accésa taris
l’assistènciasanitària
A.2.2.Fomentarlainclusiódelaperspectivainterculturalenl’atenciósanitària
A.2.3.RecolzarlesaccionsdesensibilitzacióiorientaciódelesprestacionssanitàriesprinciͲ
palmentlesdirigidesalesdones
Proporcionaratenció
alapoblacióimmiͲ
INFORMACIÓ,ASSESSOͲ
gradadesdelaseua
RAMENTIACOMPANYAͲ
O.E.3.
O.E.3.
arribadaperafaciliͲ
MENT
tarelseuaccésals
Informar,orientariassessorar A.3.1.Informarsobreaccionsd’inserciósocilaboral,
servicispúblics
lapoblaciómigradaenmatèria A.3.2.Assessorarenmatèriad’ocupaciósegonslesnecessitatsformativesdetectades
d’ocupacióiformació
A.3.3.Acompanyarenmatèriad’ocupacióenmatèriadeformacióireciclatge
A.3.4.Assessorarenmatèriad’emprenedoriaalapoblacióimmigrada.
PROGRAMA
LÍNIAESTRATÈGICA1
9.DesenrotllamentdelsobjectiusdelPla2014Ͳ2017
Num. 7428 / 22.12.2014
31040
CENTRED’ACOLLIDA
PROGRAMA
LÍNIAESTRATÈGICA1
Proporcionarallotjament,
manutencióiatencióbàsica
alapoblacióimmigradaen
riscd’exclusiósocialiales
personesquerealitzentreͲ
ballcomatemporers.
OBJECTIUGENERAL
O.E.2.
Promoureprogramesd’acollidainteͲ A.2.1.Facilitarofertesd’allotjamentdirigidesapersonal
graldepersonesmigradesdirigidesatreballadortemporerdurantlescampanyesagrícoles
treballadorsitreballadorestempoͲ A.2.2.Recolzarelmantenimentd’unaoficinad’atenciódiͲ
rers.
rectaapersonestreballadorestemporeres
A.2.3.Impulsarprogramesperalamilloradecondicions
sociolaboralsid’integraciódelespersonestreballadores
temporeresdurantlescampanyesagrícoles
O.E.2.
47
A.2.1.Nre.placesd’allotjamentdirigidesapersonal
treballadortemporerdurantlescampanyesagrícoles
A.2.2.Nre.atencionsdutesatermeambpersones
treballadorestemporeres
A.2.3.Nre.actuacionsdutesatermeperalamillora
decondicionssociolaboralsid’integraciódelesperͲ
sonestreballadorestemporeresdurantlescampaͲ
nyesagrícoles
O.E.2.
XarxadepersonesmediaͲ
doresinterculturals
A.1.1.Facilitarprogramesd’integraciósocialdepersones I.1.1.Nre.deprogramesdepermitjàd’activitatsde
migradespermitjàd’activitatsdeprimeraacollidaicoberͲ primeraacollidaicoberturadenecessitatsbàsiques
turadenecessitatsbàsiquesdelapoblacióenriscd’excluͲ delapoblacióenriscd’exclusiósocial
siósocial
I.1.2.Nre.deplacesd’acollidaoferides
A.1.2.Oferirplacesd’acollidaqueincloguenallotjament, I.1.3.Nre.deprogramesd’atencióbàsicaintegralduts
manutenciótemporalisuportalainserciósocial
aterme
A.1.3.Realitzarprogramesd’atencióbàsicaintegralala I.1.4.Nre.deprogramesd’atenciósocilaboralencenͲ
poblaciómigradaensituaciódevulnerabilitat
tresd’acollidarealitzats
A.1.4.Fomentarelsprogramesd’inserciósocilaboralen I.1.5.Nre.accionsrealitzadesdirigidesadonestrebaͲ
DGIC
centresd’acollidadirigitsalapoblaciómigradaensituació lladoresmigradesensituaciódevulnerabilitatrealitͲ
devulnerabilitat
zades
Centresd’acollida
A.1.5.RealitzaraccionsespecífiquesdirigidesadonestreͲ
balladoresmigradesambfillsosenseacàrrecseuensituͲ
OrganitzacionssocialsesͲ
aciódevulnerabilitat.
pecialitzadesdedicadesa
laIntegració
RESPONSABLES
Facilitarl’acollidadepersonesmiͲ
gradesenriscd’exclusiósocial
INDICADORS
O.E.1.
O.E.1.
ACTIVITATS/ACCIONS
O.E.1.
OBJECTIUESPECÍFIC
ACOLLIDA:Facilitarl’accésdelapoblacióimmigradaalsdiversosservicispúblicsatravésdeprogramesd’acollida
OBJECTIUSIACCIONS.ÀREESD’ACTUACIÓ
Num. 7428 / 22.12.2014
31041
OBJECTIUGENERAL
OBJECTIUESPECÍFIC
ACTIVITATS/ACCIONS
48
I.1.1.Nre.d’edicionsd’Escolad’AcollidarealitͲ
zatsenlíniai/opresencialment
I.1.2.Nre.decertificatsd’Escolad’Acollida
emesos
I.1.3.Nre.d’alumnatinscrit
O.E.1.
INDICADORS
ACOLLIDA:Facilitarl’accésdelapoblacióimmigradaalsdiversosservicispúblicsatravésdeprogramesd’acollida
O.E.1.GenerarunaofertaforͲ O.E.1.
mativaemmarcadaenunàmbit
multiculturalquefacilitelainterͲ A.1.1.FomentarlarealitzaciódecursosdecomͲ
DotarlapoblaciómigraͲ culturalitatdesdelconeixement prensiódelasocietatvalencianaEscolad’Acollida
dadelsconeixementsi delesllengüesoficials,elsusosi realitzatsenlíniai/opresencialment
habilitatsnecessàries costumsdelsvalencianamenti A.1.2.FomentarelvoluntariatdocentperaimparͲ
ESCOLESD’ACOLLIDA
peraaconseguirlaseua extensivamentdelasocietatesͲ tiraulesenlesEscolesd’Acollida
integracióenlasocietat panyola.
valenciana.
PROGRAMA
LÍNIAESTRATÈGICA1
OBJECTIUSIACCIONS.ÀREESD’ACTUACIÓ
XarxadepersonesmeͲ
diadoresinterculturals
Organitzacionssocials
especialitzadesdedicaͲ
desalaIntegració
DGIC
RESPONSABLES
Num. 7428 / 22.12.2014
31042
OBJECTIUGENERAL OBJECTIUSESPECÍFICS
ACTIVITATS
INDICADORS
Xarxad’Agències
AMICS
RESPONSABLES
O.E.1:
I.1.1.Nre.CursosdeformacióprincipalmentdestiͲ
natsaladonamigrada
I.1.2.Nre.CursosdeformacióprincipalmentdestiͲ
natsalstreballadorsitreballadorestemporers.
I.1.3.Nre.cursosenmatèriadeprevencióderiscos
laborals
I.1.2.Nre.d’activitatsdeprevenciódeconflictesinͲ EntitatsespeciaͲ
litzadesenmatèͲ
terculturals
riad’integració
I.1.3.InformessobrelaparticipacióenaulesdeconͲ
Xarxadepersones
vivènciadelscentreseducatius
mediadoresinterͲ
culturals
I.1.1Nre.d’activitatsdefomentdedretsideures
realitzadesencentresescolars
49
O.E.2:
I.2.1.Nre.Cursosdeformacióadelegats,delegades
O.E.4:FomentarlaparticipaciósoͲ A.1.ImplementaraccionsformativestantadelegatsidelegadescomaquaͲ iquadrossindicals
I.2.2.Nre.CursosformaciódeformadorsicolͼlaboͲ
ciolaboraldelapoblaciómigrada. drossindicals.
A.2.Formarlespersonesformadoresicolͼlaboradoresqueexerciranactivitats radorsengestiódeladiversitat.
encaminadesalagestiódeladiversitat.
I.2.3.Nre.d’accionsformativesidesensibilització
O.E.3:Promocionarlagestiódela
diversitatenlesempresesilapreͲ
venciódeladiscriminaciólaboral. O.E.2:
O.E.2:FormarisensibilitzarelperͲ
sonalinvolucratenlainserciósoci
laboraldelapoblaciótreballadoͲ
ra.
Promourelafiguradelapersona O.E.1:
mediadorainterculturalenl’àmbit
A.1.Assessorar,formariinformarjurídica,laboralitècnicamentsobrerecurͲ
sociolaboral
sos,dretsideuresespecialmentalestreballadores
A.2.Assessorar,formariinformarjurídica,laboralitècnicamentsobrerecurͲ
O.E.1:Fomentarlaqualificació sos,dretsideuresespecialmentalestreballadoresitreballadorstemporers.
professionaldelespersonesmiͲ A.3.Informariformarenmatèriaderiscoslaborals.
gradesilamilloradelescondiciͲ
onssocialsilaboralsd’estes.
A.3.Recolzaractivitatsdemediaciórehabilitadoraintervenintenelsconflictes
enelscentreseducatius.
MEDIACIÓINTERCULͲ Fomentaractivitats Promourelafiguradelapersona O.E.1:
TURALIGESTIÓDE facilitadoresdela mediadorainterculturalenl’àmbit
A.1.FomentaractivitatsotallersenelscentresescolarsjuntambelprofessoͲ
LADIVERSITAT
convivènciapermitjà educatiu.
ratenl’espaiproporcionatperlesaulesdeconvivènciapromovententrel’aͲ
delaprevencióigesͲ
tiópositivadelsconͲ O.E.1:IntroduirlaMIenl’aula, lumnatelconeixementdelsseusdretsideures.
propiciantlaconvivènciaentre
flictes
alumnatiprofessoratdediferent A.2.FomentaractivitatsotallersdesensibilitzacióperalaprevenciódeconͲ
origenocultura,permitjàdela flictesinterculturals,potenciantvalorscomlasolidaritat,lanoͲviolènciaiinͲ
comunitateducativa.
terculturalitatentretoteslespersonesdelacomunitateducativa.
PROGRAMA
LÍNIAESTRATÈGICA2 COHESIÓSOCIAL:ImpulsarprogramesespecíficsquepromoguenlacohesiósocialilaconvivènciaalaComunitatValenciana
OBJECTIUSIACCIONS.ÀREESD’ACTUACIÓ.
Num. 7428 / 22.12.2014
31043
O.E.3:
I.3.1.Nre.Informesdelssindicatsinvolucratsenla
A.1.Involucraralesorganitzacionssindicalsenlagestiódeladiversitatila gestiódeladiversitat.
I.3.2.Plansd’inserciódutsatermeenlesempreses
prevenciódeladiscriminació.
A.2.Fomentareldesenrotllamentdeplansd’inserciósociolaboralpersonalitͲ I.3.3.Percentatgedepoblaciótreballadoramigrada
ambparticipacióactivaenprocessossocilaborals
zats
A.3.Informar,orientariassessoraratotselssectorsimplicatsenlagestióde
ladiversitaticontextualitzarͲlossociolaboralmente.
A.4.Fomentarl’assessoramentsobreplansd’acollidaadaptatsalarealitatde
cadaempresaifomentarelconeixementdelsdretsideureslaboralsdeles
personesmigradesques’incorporenalamateixa.
A.5.Possibilitareldiagnòsticidetecciódelspossiblesconflictesprovocatsper
interaccióculturalenlesempresesperadissenyarposteriorsestratègiesd’inͲ
tervencióinsitu
A.6.Promocionaridetectarnecessitatsespecífiquesformativesperaadequar
lescapacitatsdelapoblaciómigradaalesnecessitatsdelmercatlaboral.
50
I.1.1.Nre.deprojectesintegralsaprovats
Promourelafiguradelapersona O.E.1:
mediadorainterculturalenl’àmbit
comunitari
A.1.Facilitarlarelació,l’intercanviieltreballcooperatiuentrelesagències I.1.2.Nre.d’intervencionsenassentaments,infraviͲ
vendes,xabolesoqueestrobensensesostre.
AMICSilesorganitzacionssocialsqueconviuenenundeterminatcontext.
O.E.1:FomentarlaconvivènciainͲ
tercultural,permitjàd’espaisde A.2.Recolzarlarealitzaciódeprojectesintegralsd’integraciódepoblacióimͲ I.1.3.InformessobreelfuncionamentilacoordinaͲ
cióentreadministracionscompetents
trobadaquefacilitenlainteracció, migradaenbarrisincidintenlafamília
reconeixementiacostamententre
laciutadaniadelaC.Valenciana. A.3.Coordinaralesadministracionscompetents,elsservicissocialsilesorgaͲ
nitzacionsdelasocietatcivilpromoventl’accésalavivendadelapoblacióimͲ
migradaresidintencondicionsd’exclusióenassentaments,infravivendes,xaͲ
bolesoqueestrobensensesostre.
O.E.1.
Promourelafiguradelapersona O.E.1.
I.1.1.NºassessoramentsalpersonalsanitarienmaͲ
mediadorainterculturalenl’àmbit
A.1.PromocionarlaMediacióInterculturalenl’assessoramentisuportales tèriadeMediacióIntercultural
sanitari.
I.1.2.Nre.activitatsennuclispromotorsdesalutcoͲ
personesprofessionalssanitàries
A.2.Impulsaridinamitzarl’activitatdelespersonesmediadorsinterculturals munitària
O.E.1
I.1.3:Cursosdeformacióespecíficaentemesdel
Incentivarlaformaciódelpersonal ennuclispromotorsdesalutcomunitària.
sanitarienmatèriadeMediació A.3.RecolzarlaformacióespecíficaalpersonalsanitarientemesdeMediació MEUperaprofessionalsanitari.
Interculturalprincipalmenten
Intercultural.
l’àmbitcomunitari
O.E.4.
I.4.1.CampanyesrealitzadesdepromociódelaparͲ
A.1.Promocionarlaparticipacióactivadelapoblaciótreballadoramigradaen ticipaciódelapoblaciótreballadoraimmigradaen
elsprocessoslaboralsisocials.
processoslaboralsisocials
O.E.4:
O.E.3:
Num. 7428 / 22.12.2014
31044
PREVENCIÓDERAͲ
CISMEIXENOFÒBIA
PROGRAMA
INDICADORS
O.E.1.
ACTIVITATS/ACCIONS
RESPONSABLES
O.E.2.
O.E.2.
Xarxadepersones
mediadoresinterͲ
culturals
51
ComitédeseguiͲ
mentdelPlaVaͲ
lenciàperala
prevenciódela
O.E.3
O.E.3
O.E.3.
discriminacióinͲ
terètnica,elracisͲ
Fomentarlesaccionsrealitzades A.3.1.RecolzarelseguimentdetreballssobreprevencióderacismeixenofòͲ I.3.1.Nre.trobadesperaseguimentdetreballssoͲ
meilaxenofòbia.
desdelPlaValenciàdeprevenció biaquerealitzenlesdiversesorganitzacions
breprevencióderacismeixenofòbiaquerealitzen
delracisme,laxenofòbiailadiscriͲA.3.2RealitzaciódelasetmanadePrevenciócontraelracismeilaxenofòbia lesdiversesorganitzacions
I.3.2Nre.assistentssetmanadePrevenciócontrael
minacióinterètnica
racismeilaxenofòbia
RecolzaraccionsdeformacióesͲ A.2.1.RecolzarlarealitzaciódecursosotallersenmatèriadeprevencióderaͲ I.2.1.Nre.decursosrealitzatsenmatèriadepreͲ
pecíficaiinvestigacióenmatèria cismeixenofòbia
vencióderacismeixenofòbia
deracismeixenofòbia
O.E.2
Recolzaraccionsdesensibilització A.1.1.Recolzarlarealitzaciód’activitatsotallersdesensibilitzacióperalapreͲ I.1.1.Nre.d’activitatsotallersdesensibilitzacióreaͲ
peralaprevenciódelracismeila venciódeconflictesculturalsprincipalmententreelsjóvens
litzats
xenofòbiamediacióintercultural A.1.2.Recolzareltreballquedesenrotllal’OficinaValencianadeSolidaritat I.1.2.Nre.d’atencionsdutesatermeenl’OficinaVaͲ
lencianadeSolidaritatamblavíctimaderacisme,
amblavíctimaderacisme,xenofòbiaiintolerància.
DGIC
A.1.3.Promociódeldiàleginterreligióscomamitjàd’integraciódepersones xenofòbiaiintolerància.
I.1.3.Nre.detrobadesinterreligiososentrediriͲ
migrades
OrganitzacionssoͲ
A.1.4.RecolzarlarealitzaciódetrobadesperalaprevenciódelracismeilaxeͲ gentsd’associacionsreligiosesqueassistixeniacuͲ cialsespecialitzaͲ
nofòbia
llenpersonesimmigrades.
desdedicadesala
Integració
O.E.1.
O.E.1.
COHESIÓSOCIAL:ImpulsarprogramesespecíficsquepromoguenlacohesiósocialilaconvivènciaalaComunitatValenciana
OBJECTIUGENERAL OBJECTIUESPECÍFIC
LÍNIAESTRATÈGICA2 OBJECTIUSIACCIONS.ÀREESD’ACTUACIÓ
Num. 7428 / 22.12.2014
31045
OBJECTIUGENERAL OBJECTIUESPECÍFIC
ACTIVITATS/ACCIONS
INDICADORS
COHESIÓSOCIAL:ImpulsarprogramesespecíficsquepromoguenlacohesiósocialilaconvivènciaalaComunitatValenciana
RESPONSABLES
52
O.E.1.GenerarunaofertaformatiͲ O.E.1.
O.E.1.
vaemmarcadaenunàmbitmultiͲ
DGIC
culturalquefacilitelainterculturaͲ A.1.1.Recolzarlarealitzaciód’activitatsotallersd’immersióicomprensióculͲ I.1.1.Nre.d’activitatsotallersd’immersióicomͲ
litatdesdelconeixementdeles turalsobrealtresculturesdepresènciamajoritàriaalaComunitatValenciana. prensiósobrealtresculturesrealitzats.
I.1.2.Nre.d’activitatsd’intercanvisobreclauscultuͲ OrganitzacionssoͲ
culturesexistentsalaComunitat
Dotaralasocietat Valenciana
A.1.2.Recolzarlarealitzaciód’activitatsotallersd’idiomescorresponentsa ralsdepresènciamajoritàriaalaComunitatValenciͲ cialsespecialitzaͲ
d’acollidadeconeixeͲ
desdedicadesala
lesculturesdepresènciamajoritàriaalaComunitatValenciana.
anarealitzades.
ESCOLESD’INTEGRAͲ mentssobrelesculͲ
Integració
I.1.3.Nre.d’assistentsal’Escolad’Integració.
CIÓ
turesexistentsala
A.1.3.Promociódel’intercanvid’informaciósobrelesculturesdepresència
ComunitatValenciaͲ
Xarxadepersones
majoritàriaalaComunitatValenciana.
na.
mediadoresinterͲ
culturals
PROGRAMA
LÍNIAESTRATÈGICA2
OBJECTIUSIACCIONS.ÀREESD’ACTUACIÓ
Num. 7428 / 22.12.2014
31046
ACTIVITATS
Nre.denormeselaborades
INDICADORS
O.E.2.Investigaciónenmatèriademigracions
53
O.E.4.AcreditaciódePersonesMediadoresIntercultuͲ Promourelafiguradelapersonamediadoraintercultural Nre.depersonesmediadoresacreditades
enelsdiversosàmbitsd’actuacióenquèpogueraparticiͲ
rals
par.
Fomentarl’acreditaciódelespersonesmediadores
querealitzenlaseuafuncióenlaC.Valenciana
Nre.cursosrealitzats
Nre.Jornadesrealitzades
Nre.participacionsenJornades,Congressos,Actesorganitzats
peraltresentitats/organismes
Nre.personesinscrites
Editarpublicacionsambdadesgeneralssobrelapoblació Nre.edicionsdel"Butlletíestadístictrimestral"
estrangeraalaComunitatValenciana.
Promourelainvestigacióilaseuapublicacióenl’àmͲ
Nre.d’actualitzacionsenlaweb
bitdelesmigracionsilesbonespràctiquesenintegraͲ Recolzarl’úsdelesTICatravésd’unapàginawebactualitͲ
ció
zadaperaproporcionarinformacióalespersonesinteresͲ Nre.depublicacionsoinformessobrebonespràctiquesenl’àmͲ
sadeseneltemadelaintegraciódelapoblaciómigradai bitdelaIntegracióidelaMediacióIntercultural
alsagentsdelaintegracióvalenciana.
O.E.1.Desplegamentnormatiu
Desenrotllarnormativacomplementàriaenmatèriade
MediacióInterculturalsifóranecessàriasegonselnou
GarantirunmarcjurídicadequatalaMediacióInterͲ context
culturaladaptantͲlaalnoucontextsocial
OBJECTIUSESPECÍFICS
DELAMEDIACIÓINTERCULTURAL
Fomentarlaparticipació
delapersonamediadora
interculturalenelsproͲ O.E.3.FormacióenMON
FomentarlaformaciócontinuadaiespecialitzadadeperͲ
gramesd’acollidaicoheͲ
sonesmediadoresinterculturals,personald’agències
siósocial
FomentarlaqualitatdelesintervencionsdelespersoͲ AMICSimembresd’associacionsquetinguencomafila
nesmediadoresinterculturals,personestècniques integració.
d’agènciesAMICSimembresd’associacionsquetinͲ
guencomafilaintegracióatravésdelaformació
OBJECTIUGENERAL
LÍNIATANSVERSAL
AltresOrganismespúblics
Entitatsespecialitzadesen
matèriad’integració
UniversitatsdelaComuniͲ
tatValenciana
Xarxad’AgènciesAMICS
DGIC
RESPONSABLES
Num. 7428 / 22.12.2014
31047
Num. 7428 / 22.12.2014
31048
10.Avaluacióiseguiment.
Comaferramentadecontroligarantiad’eficàcia,estePlaDirectoresveuràsotmésaunprocésde
seguimentiavaluació.LaGeneralitatposaràenmarxaestemecanismeperaferefectiuelcompliment
de lesmesuresiprojectes queestrobenenestePla.Esteprocésseràdutatermeatravés dela
implicacióielaboraciótantdelspoderspúblicscomdelarestad’actorsquecolͼlaborenenl’execucióde
lesaccionsreferentsalaintegracióilaconvivència.
Esteinstrumenttécomafigarantirquetoteslesaccions,ogranpartd’elles,arrepleguesenestePla
s’executenpositivamentiques’intentaaconseguirunidealdesocietatjustapermitjàdelaintegraciói
laconvivènciaalaComunitatValenciana.Amés,serviràalsòrganscompetentsd’unaferramentapera:
ͲAuditarelcomplimentdelsresultatsprevistos(eficiència).
ͲConsiderarqueelcostdelesaccionsexecutadescorresponambelsresultatsaconseguits(eficàcia).
Ͳ Examinar si les mesures i el seu consegüent desenrotllament són conformes als objectius que es
proposenaconseguirenestePla(idoneïtat).
ͲAnalitzarsilesactivitatsqueesrealitzenenesteplaielmomentproposatperaaconseguirͲlessón
adequats(pertinència).
Estemecanismedeseguimentiavaluacióportaimplícitunasèried’indicadorsperalcomplimentdeles
accionsiobjectius.
La Direcció General d’Integració, Inclusió Social i Cooperació, especialment el Servici d’Integració i
VoluntariatSocial,seràelcompetentperal’elaboraciód’unasèried’informesdeseguimentiavaluació
del Pla Director d’Integració i Convivència 2014Ͳ2017. Amb l’objectiu que el Pla es complisca
favorablementisigaunagarantiadecontrol,esrealitzaran informesdeseguimentanuals,enelque
s’arreplegaràl’estatd’execuciódelPla.Finalment,al’expirarlavigènciadelPlaDirectors’elaboraràun
Informed’AvaluacióFinal,elqualtindràencompteelsinformesdeseguimentprevisisuposaràla
resolució del Pla Director, i l’avaluació de la consecució dels objectius plantejats i les accions
proposades.
54
Num. 7428 / 22.12.2014
31049
PLANDIRECTORDEINTEGRACIÓNY
CONVIVENCIA2014Ͳ2017
COMUNITATVALENCIANA
Num. 7428 / 22.12.2014
31050
PLANDIRECTORDEINTEGRACIONYCONVIVENCIA2014Ͳ2017
PARTEI
1.Introducción.MarcoteóricodelaintegraciónyconceptosenlaComunitatValenciana.
2.Procesoparticipativo.
3.Aspectosnormativosenelámbitointernacional,nacionalyautonómico.
3.1.Ámbitointernacional.
3.2.Ámbitoeuropeo.
3.3.Ámbitoestatal.
3.4.Ámbitoautonómico
4.Principiosrectoresdelaintegración.
5.PrevisióneconómicadelPlan.
PARTEII
6.Diagnósticodepartida
7.Agentesdelaintegración
8Objetivosyprioridades2014Ͳ2017
8.1DelaMediaciónIntercultural.
8.2.Fasesdeintervención:
8.2.1Acogida.
8.2.1.1.Acogida/Información,asesoramientoyacompañamiento
8.2.1.2.Acogida/ReddeCentrosdeAcogida
8.2.1.3.Acogida/ReddeEscuelasdeAcogida
8.2.2.Cohesiónsocial.
8.2.2.1.CohesiónSocial/MediaciónInterculturalygestióndeladiversidad
8.2.2.2.CohesiónSocial/EscuelasdeIntegración
8.2.2.3.CohesiónSocial/Prevencióndelracismoyxenofobia
8.3Ejestransversales.
ͲInfancia,JuventudyFamilia.
ͲGénero.
ͲParticipaciónsocial/Voluntariado.
PARTEIII
9.Desarrollodelosobjetivosdelplan2014Ͳ2017.
10.Evaluaciónyseguimiento.
2
Num. 7428 / 22.12.2014
31051
PARTEI
1. Introducción. Marco teórico de la integración ciudadana en la
ComunitatValenciana.
ElsigloXXIsehainiciadoconunincrementoenlaconexiónentrepersonasdetodosloslugaresdel
mundo favorecido por los avances tecnológicos, así como de un incremento constante en los
desplazamientosdeunospaísesoterritoriosaotros.ComoafirmaelInformesobremigracionesenel
mundo 2011delaOrganización Internacional de Migraciones (OIM) 1,nosencontramos frenteaun
panoramademigraciónmundialqueprobablementeaumentaráenmagnitudycomplejidaddebidoa
las crecientes desigualdades demográficas, la nueva dinámica mundial, política, la revolución
tecnológicaylasredessociales.
Elnúmerototaldemigrantesinternacionaleshaaumentadoenlosúltimosdiezañosyhapasadode150
millonesdepersonasenelaño2000 a214millones enlaactualidad.EnlaUniónEuropea(enadelante
UE),comoconsecuenciadeestasmigraciones,lamayoríadelosEstadosmiembroshaexperimentado
un aumento de su población, siendo alrededor de 1,7 millones el número de personas que han
inmigradoalaUnión desdetercerospaíses segúnmuestrandatosdeEurostat2de2011, aunque las
últimascifrasrevelanunligerodescensoenestemismoaño2011comparadocon2010.ReinoUnidofue
elpaísquemásinmigrantesrecibió(566.044),seguidoporAlemania(489.422),siendoEspañaeltercer
paísreceptor(457.649).Entérminosabsolutos,Españasesituabaenelmismoañocomo elsegundo
paísconmayornúmeroderesidentesextranjerosdelaUEtrasAlemania.
En el conjunto del estado español, tal y como se recoge por el Observatorio Permanente de la
Inmigración3elnúmerodeextranjerosconcertificadoderegistrootarjetaderesidenciaenvigora1de
marzode2013esde5.467.955deloscuales,703.312tienenresidenciaenlaComunitatValenciana.En
unfuturopróximo,segúnprevisionescontenidasendocumentoscomo“Regions2020”olaspropias
proyeccionesdepoblacióndeEurostat,laComunitatValencianaseráunodelosterritorioseuropeos
quecontaráconunasociedadmulticulturalconun25%Ͳ30%depoblaciónextranjera.
Estascorrientesmigratoriasestánteniendounprofundoefectoenlacomposiciónsocioeconómicay
cultural de las sociedades de acogida, lo que se traduce en nuevos retos políticos principalmente
1
http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2011_Spanish.pdf(01dejuliode2013)
2
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KSͲFPͲ13Ͳ001/EN/KSͲFPͲ13Ͳ001ͲEN.PDF(4deagostode2013)
3
http://extranjeros.empleo.gob.es/
3
Num. 7428 / 22.12.2014
31052
relacionadosconlaintegracióndelapoblacióninmigradaalosquedebenhacerfrentelosdiferentes
Estadosmiembrosdelacomunidadinternacionalademásdelasadministracionesregionalesylocales,
máscercanasalapoblación.
LaGeneralitathaapostadoporrealizarpolíticasquefavorezcanestaintegracióndelaspersonasque
hanvenidodesdeotrospaísesparallevaracabosuproyectodevidapersonalennuestracomunidad.El
presentePlanDirectorbuscareforzarestaspolíticasdeintegraciónapoyándoseenunmodeloquetoma
en consideración las directrices que vienen emanando de la UE en esta materia. Estas directrices
europeassubrayanelcaráctertransversaldelaspolíticasdeintegración,señalandoquedebentenerse
encuentanosóloaspectoseconómicosysociales,sinotambiénaquellosrelacionadosconladiversidad
culturalyreligiosa.SepartedelaintegracióntalycomopropugnalaUEcomo“unprocesobidireccional
y dinámico de ajuste mutuo por parte de inmigrantes y residentes”. Este proceso implica el
reconocimientodeunaseriedederechosalapoblacióninmigradayelfomentodepolíticaspúblicas
paraellogrodelacohesiónsocialaligualqueelcorrelativocumplimientodedeberesporpartedela
poblacióninmigrada.
DesdeelprimermomentodellegadadeunnúmeroimportantedepersonasextranjerasalaComunitat
valencianasefomentaronactuacionesparafavorecerlaintegracióndelasmismasennuestrasociedad
enloquereconocemoscomounaprimerafasedeacogida.
Son de gran importancia en esta fase de acogida las actividades de información, orientación y
acompañamientoenmateriascomoeducación,sanidad,viviendaoinserciónsociolaboral,ademásdela
reddecentrosdeacogidaylareddeEscuelasdeAcogidapuestasenmarchaporlaGeneralitatjuntoel
tercersectorylasdiferentesAdministracionesPúblicas,principalmenteanivellocalatravésdelaredde
agenciasAMICS.
Tras este momento de acogida nos adentramos, en estos últimos años, en una segunda fase más
complejaquerequiereconsolidarlosesfuerzosdelafaseinicial.Estasegundafaseconsisteenlograrla
cohesión social y la convivencia pacífica entre todas las personas residentes en esta comunidad
autónoma,incluyendoaaquellaspersonasconlasquerealizamoseltrabajodeacogidayqueyaforman
partedenuestraciudadanía,nuevasciudadanasyciudadanos,eincluyendo, asushijosehijas:los
llamados“segundasgeneraciones”einclusoalasposteriores“tercerasgeneraciones”.
Estasegundafase,sinembargo,lejosdepoderllevarseacabodemodocontinuo yenlasmismas
circunstanciasycontextosocialeconómicoypolíticoiniciales,sehavistoafectadaporunmomentode
4
Num. 7428 / 22.12.2014
31053
crisiseconómicainternacional,quetalycomoreconocelaComisiónEuropea 4,afectaprincipalmentea
las personas más vulnerables de la UE entre las que se encuentra la población inmigrada y sus
descendientes.Enel4ºInformesobreMigraciónyAsilodelaComisiónEuropea,COM(2013)422final,
seexponequeelriesgodepobrezayexclusiónsocialdelaspersonasnacidasenelextranjerocon
edadescomprendidasentrelos25ylos54añossupera,portérminomedio,eldelosdemásenmásde
diezpuntosporcentualesentodalaUEensuconjunto.Además,losniñosyniñasdescendientesde
familias inmigradas (segundas y terceras generaciones) tienen un mayor riesgo de abandonar
prematuramente los estudios y los jóvenes inmigrados tienen muchas más probabilidades de
convertirseenjóvenessintrabajo,estudiosoformación(NEET, porsussiglaseninglés,oNINI,en
español),encomparaciónconotrosjóvenes.
Anteestasituación,laComisiónEuropea5hahechodelaluchacontralapobrezaunelementoclavede
suagendaeconómica,laboralysocial,centrándoseasímismoenlaparticipaciónylainclusiónsocialde
losjóvenes,conespecialhincapiéenaquellosdeorigeninmigrante 6.Sonestosretosalosquesesuma
estePlanDirectordelaComunitatValenciana,conscientedequeleafectandeigualmodo,porello,en
estasegundafasedecohesiónsocialyconvivenciapacíficaseincidiráeneltrabajoconlapoblación
inmigradaqueestáviendoincrementadasusituaciónderiesgodeexclusiónsocialtomandoencuenta,
demodoespecial,eltrabajoarealizarconlosylasjóvenes.
Por otro lado, en este nuevo contexto diferente económicamente en el que hay un menor flujo
migratorio,peroalmismotiempo,existeunagrandiversidadculturalyreligiosaentrelapoblación
inmigradaquedebeconsolidarse,existelaamenaza,comoocurreentodoslospaísesenelsenodela
Unión,deunaumentodelaintoleranciaylaxenofobiaquepodríaafectaralaconvivencia.Eneste
sentido,nuestroPlanValencianoparalaPrevencióndelaDiscriminaciónInterétnica,elRacismoyla
Xenofobiarecogequelaintegraciónrealessóloposiblesi“lasolidaridad,elrespetoylaigualdadde
derechosseconsolidancomovaloresabsolutosdeconvivencia”.Estosvaloressuponenuncompromiso
para toda la ciudadanía y, principalmente, para la educación de nuestra infancia en valores de
convivencia y paz, por lo que se seguirá incidiendo a través del comité de seguimiento del Plan
ValencianoparalaPrevencióndelaDiscriminacióninterétnica,elracismoylaxenofobialaconsecución
deesteobjetivo.
4
ComunicacióndelaComisiónalParlamentoEuropeo,alConsejo,alComitéeconómicoysocialeuropeoyalcomitédelasregionesCOM(2011)
455final«AgendaEuropeaparalaIntegracióndelosNacionalesdeTercerosPaíses»(2011)
ComunicacióndelaComisiónalParlamentoEuropeo,alConsejo,alComitéeconómicoysocialeuropeoyalComitédelasRegiones:La
Plataforma Europea contrala Pobrezay la Exclusión social: Unmarco europeo para la cohesión social y territorial. Bruselas, 16.12.2010
COM(2010)758final
6
ConclusionesdelConsejoydelosRepresentantesdelosGobiernosdelosEstadosmiembros,reunidosenelsenodelConsejo,de27de
noviembrede2012,sobrelaparticipaciónylaintegraciónsocialdelosjóvenes,especialmentelosdeorigenmigrante(2012/C393/05)
5
5
Num. 7428 / 22.12.2014
31054
Estaseparaciónendosetapasquesevieneexponiendo,tantoetapadeacogidayetapadecohesión
social,nosignificaqueseanetapassucesivasyqueexistaunpasodelaprimeraetapadeacogidaala
segundaencompartimentosestancos,sinoqueambasetapasvanacoexistireneltiempo,puestoque
aunquelosflujoshandisminuido oralentizado,noporellolaComunitatValencianadejaderecibir
personasqueprovienendeotrospaísesconlasquedebecontinuarrealizándoseuntrabajodeacogida.
Asímismotambiénencontramoslasituacióndepersonasquehabiendoconseguidollevaracabosu
proyecto de vida en nuestra comunidad autónoma, se han visto inmersas en una situación de
vulnerabilidadquelesllevaarequerirdenuevolosservicioscorrespondientesalaetapadeacogida.
EsenestecontextodescritoesenelquesurgeelpresentePlanDirectordeIntegraciónyConvivencia
2014Ͳ17conelretodeserunplanparatodalapoblacióndelaComunitatValenciana,unPlancuyos
objetivos serán continuar la acogida de las personas extranjeras que llegan a nuestra comunidad
autónoma.Almismotiempo,pretendefortalecerlacohesiónsocialteniendoencuentaprincipalmente
alapoblacióninmigradamásexcluidasocialmente,alassegundasytercerasgeneracionesysiempre
incidiendoenlaprevencióndelasaccionesracistasyxenófobas.EstePlanendefinitivatienecomo
objetivoprincipalserunPlanparatodalaciudadanía.
Pero abordar la consecución de la integración en nuestra Comunitat Valenciana requerirá de un
compromisodetodoslossectoresdelasociedadvalenciana,tantodelaAdministracionesPúblicaso
primer sector, como del sector privado o segundo sector a través de su Responsabilidad Social
CorporativaydelTercerSectordeAcciónSocialintegradoporlasociedadcivil.
Anteelretodelograrlacohesiónsocial,elpresentePlanDirectorrealizará,unaintensaapuestapor
colocarelpesoenlamediacióninterculturalcomomediocentralyfacilitadordelaconvivenciaentre
personas o grupos pertenecientes a una o diversas culturas. La mediación se configurará como un
valioso instrumento de acercamiento entre culturas, que ayudará a combatir los estereotipos y
prejuiciosdesfavorablesquepuedansurgir,posibilitaráelencuentroconstructivo,laaceptacióndela
diferenciaylacomunicacióndelaspartesimplicadasfavoreciendoelacercamientodelasmismas.
EnestaapuestaporlaMediaciónInterculturalsecontinuaráincidiendoenlaprofesionalizacióndelas
personas mediadoras interculturales acreditadas de la Comunitat Valenciana apostando por su
formaciónespecializadaycontinua.
Estamediaciónabarcarádiferentesámbitoscomosonlamediacióncomunitaria,educativaosanitaria,
constituyéndoseenejedetodoelsistemadeintegración.Paraelloseimpulsarálaparticipacióndela
reddemediadoresymediadorasinterculturalesacreditadosentodasestasáreas.
6
Num. 7428 / 22.12.2014
31055
ElpresentePlanDirectordeIntegraciónyConvivenciaseestructuradelmodosiguiente:
En la primera parte, se encuentran recogidas las principales fuentes normativas que orientan y
constituyenelmarcojurídicodelpresentePlanDirector,elprocesodeparticipaciónparalaelaboración
delpresentePlanylosprincipiosenquesefundamenta.
Enlasegundaparte,serecogeneldiagnósticodelasituaciónenlaComunitatValenciana,losagentes
queintervienenenelprocesodeintegraciónasícomolosobjetivosconsusrespectivasámbitosde
actuaciónyfasesdeintervención.
En una tercera parte se recoge el desarrollo de los objetivos y acciones 2014Ͳ2017 así como la
evaluaciónyseguimientodelPlan.
2.Procesoparticipativo
Bajolacreenciadelaimportanciadelaparticipacióndetodoslossectoressocialesenlaelaboraciónde
políticasdeintegración,elprocesodeelaboracióndelPlanDirectordeIntegraciónyConvivencia2014Ͳ
2017 se ha basado en una metodología documental y participativa con los diversos agentes
institucionalesysociales.
La primera fase de elaboración del Plan consistió en la realización de una revisión de las distintas
propuestasyvaloracionesdelasituaciónylasnecesidadesreferentesalapoblacióninmigradaque
tantolaspropiasagenciasAMICScomolasorganizacionessocialesvienenanalizandoensusrespectivas
memoriasanualesdeactividad.
Con todas estas aportaciones el equipo de la Dirección General de Integración, Inclusión Social y
Cooperación elaboró un borrador de Documento Base de trabajo. Esta propuesta se trasladó a las
diferentes Administraciones Públicas y agentes sociales implicados en la integración de población
inmigradaenlaComunitatValenciana.Éstosprocedieronalarealizacióndelconjuntodeaportaciones
queconsideraronoportunas.
Serecibieronaportacionesde16entidadestantopúblicascomoprivadasdelaComunitatValenciana
7
Num. 7428 / 22.12.2014
31056
PosteriormenteelequipodelaDirecciónGeneraldeIntegración,InclusiónSocialyCooperación,realizó
lavaloracióndetalesaportacionesparalareelaboracióndeunanuevapropuestadePlanDirector.
3.Aspectosnormativosenelámbitointernacional,nacional
yautonómico
Las políticas de integración que este Plan Director apoya tienen como objetivo favorecer una
convivenciasocialenriquecedoraparatodalapoblacióndelaComunitatValencianaenconsonanciacon
elmarcolegislativoypolíticodefinidoanivelautonómicoynacionalasícomoenelmarconormativo
que, para la igualdad y para la concesión a toda la población inmigrada de un nivel adecuado de
derechos,promuevelaUniónEuropea(enadelanteUE)
Por ello, la Generalitat, teniendo en cuenta el objetivo de las políticas de integración valencianas
ademásdelaspolíticaspromovidasanivelnacional,europeoeinternacionalenestamateria,defiende
una gestión positiva de la diversidad basada en el respeto a los derechos y deberes democráticos
recogidosenlaConstituciónyenelEstatutd'AutonomiadelaComunitatValenciana.
Estosderechosydeberesserecogenendiversasnormasdeámbitointernacional,comunitario,estataly
autonómicoquedesarrollanlasdistintascuestionesreferentestantoalaintegracióndelaspersonas
inmigradascomoalaprevencióndelracismoylaxenofobia.Estasnormassetendránencuentaala
hora de elaborar las políticas de integración dirigidas a la población de la Comunitat Valenciana y
orientarántodoslostextosaplicandounenfoquebasadoenlosDerechosHumanos(EBDH)siguiendo
lasúltimasrecomendacionesdelaOrganizaciónInternacionaldeMigraciones(OIM).
3.1ÁmbitoInternacional
EncuantoalasnormasrelativasalosderechosfundamentalesyalaslibertadesquelaConstitución
reconoce,éstasseinterpretarándeconformidadconlaDeclaraciónUniversaldeDerechosHumanos
(1948)ylostratadosyacuerdosinternacionalessobrelasmismasmateriasratificadosporEspaña(Art.
10.2,93y96delaConstitución Española)entrelosqueseencuentranlossiguientes,sinqueesta
enumeraciónseaexhaustiva:
x
PactoInternacionaldeDerechosCivilesyPolíticos(1966)ysuprotocolofacultativo(1976).
8
Num. 7428 / 22.12.2014
x
31057
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y su protocolo
facultativo(2008).
x
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
(1965).
x
ConvenciónInternacionalsobrelaeliminacióndetodaslasformasdediscriminacióncontrala
mujer(1979).
x
ConvenciónInternacionalsobrelosDerechosdelNiño(1989).
x
ConvencióndeNacionesUnidascontralaDelincuenciaOrganizadaTransnacionalysuProtocolo
de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2001) y su Protocolo
adicionalparaprevenir,reprimirysancionarlatratadepersonas,especialmentedemujeresy
niños.
ComorecuerdalaOrganizaciónInternacionalparalasMigraciones(OIM),estasnormasinternacionales
garantizanalapoblacióninmigradaciertosderechosquedebenserincluidosporlasautoridadesensus
enfoquesparalaintegración.Además,estasnormasrespaldanelderechodelapoblacióninmigradaa
interactuareconómica,socialyculturalmenteconlasociedaddedestinopermitiéndolemantenerun
sentidodesupropiaidentidadcultural.7
3.2Ámbitoeuropeo
EnmateriadeDerechosyLibertadesFundamentalesaniveldelaUE,elmarcojurídicoloconformanla
ConvenciónEuropeaparalaProteccióndelosDerechosHumanosyLibertadesFundamentalesde1950,
laCartaSocialEuropeade1961ylaCartadeDerechosFundamentalesdelaUniónEuropeadelaño
2000yenparticularsusartículos15,18,20,21y34,asícomoungrannúmerodeDirectivasentrelas
quecabedestacar:
x
Directiva2011/36/UE,relativaalaprevenciónyluchacontralatratadesereshumanosyala
proteccióndelasvíctimas.
x
Directiva2000/78/CE,relativaalestablecimientodeunmarcogeneralparalaigualdaddetrato
enelempleoylaocupación.
x
DirectivadelConsejo2003/86/CE,sobreelderechoalareagrupaciónfamiliar.
x
Directiva2003/109/CEdelConsejo,de25denoviembrede2003,relativaalestatutodelos
nacionalesdetercerospaísesresidentesdelargaduración.
7
http://www.crmsv.org/documentos/IOM_EMM_Es/v3/V3S06_CM.pdf(9deagostode2013)
9
Num. 7428 / 22.12.2014
x
31058
Directiva2000/78/CEdelConsejo,de27denoviembrede2000,relativaalestablecimientode
unmarcogeneralparalaigualdaddetratoenelempleoylaocupación.
x
Directiva2004/38/CErelativaalderechodelosciudadanosdelaUniónydelosmiembrosdesus
familiasacircularyresidirlibrementeenelterritoriodelosEstadosMiembros.
x
Directiva2000/43/CErelativaalaaplicacióndelprincipiodeigualdaddetratodelaspersonas
independientementedesuorigenracialoétnico.
EnreferenciaalacohesiónsocialseñalarlaEstrategiadeLisboa(ConsejodeEuropa,2000)paraelaño
2010yelinformeKok(suinstrumentoevaluador,2003)ylaComunicacióndelaComisiónde13.10.2004
titulada“RefuerzodeladimensiónsocialdelaestrategiadeLisboa:Racionalizacióndelmétodoabierto
decoordinaciónenelámbitodelaprotecciónsocial”(COM(2003)261.
Encuantoalaspolíticasdeintegración,elmandatodelaUEparapromoverlaintegraciónsederivade
lostratados,losprogramasplurianualesdelConsejoEuropeoylaEstrategiaEuropa2020.
EncuantoalostratadosconstitutivosdelaUniónEuropea,sibiennohacenreferenciaalaintegración
delosinmigrantes,el TratadodeAmsterdam(1997)contienedosdisposicionesqueserefierenala
integración,aunquesinmencionarlacomotal:elartículo13,quepermitealConsejoadoptaracciones
adecuadasparalucharcontraladiscriminaciónpormotivosdesexo,origenracialoétnico,religióno
convicciones, discapacidad, edad uorientaciónsexualyelartículo 73.k.Porsuparteel Tratado de
Lisboa(2007)porprimeravezestableceunabasejurídicaparalapromocióndelaintegraciónenlaUE
en su artículo 79.4 que establece: "El Parlamento Europeo y el Consejo, de conformidad con el
procedimientolegislativoordinario,podránestablecermedidasparafomentaryapoyarlaaccióndelos
Estadosmiembrosconelfindepromoverlaintegracióndelosnacionalesdetercerospaísesqueresidan
legalmente en su territorio, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y
reglamentariasdelosEstadosmiembros”.
Porotrolado,conrespectoalosprogramasplurianualesdelConsejoEuropeoenlareunióndelConsejo
Europeo de Tampere (Finlandia), los días 15 y 16 de octubre de 1999, ya se hizo hincapié en la
importancia de la integración de los nacionales de terceros países. Posteriormente, en el Consejo
Europeo de La Haya (2004), se subrayó la necesidad de una mayor coordinación de las políticas
nacionalesdeintegraciónylasiniciativasdelaUEenestecampo.Además,señalóqueunmarcobasado
enlosprincipiosbásicoscomunesdebeserlabaseparafuturasiniciativasdelaUE.Porúltimo,enel
ConsejoEuropeodeEstocolmo(2009)seadoptóunambiciosoprogramaenrelaciónconlaintegración.
10
Num. 7428 / 22.12.2014
31059
Así,sehaidoconformandoaniveleuropeounmarcoenelqueseinscribenlaspolíticasdeintegración
formado por un importante elenco de Dictámenes, Resoluciones y Comunicaciones, entre las que
destacan:
x
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 22 de febrero de 2012, sobre la
ComunicacióndelaComisiónalParlamentoEuropeo,alConsejo,alComitéEconómicoySocial
Europeo y al Comité de las Regiones titulado «Agenda Europea para la Integración de los
NacionalesdeTercerosPaíses»(SOC/427).
x
Comunicación de la Comisión, de 20 de julio de 2011, titulada «Agenda Europea para la
IntegracióndelosNacionalesdeTercerosPaíses»(COM(2011)0455).
x
Dictamen del Comité de las Regiones, de 16 de febrero de 2012, titulado «Nueva agenda
europeaparalaintegración».
x
DictamendeiniciativadelComitéEconómicoySocialEuropeode18deseptiembrede2012
sobre«Lacontribucióndelosemprendedoresinmigrantesalaeconomía».
x
ComunicacióndelaComisiónde16dediciembrede2010“LaPlataformaeuropeacontrala
pobrezaylaexclusiónsocial:Unmarcoeuropeoparalacohesiónsocialyterritorial”.
x
ConclusionesdelConsejoydelosRepresentantesdelosGobiernosdelosEstadosmiembros
reunidosenelsenodelConsejo,de4demayode2010,sobrelaintegracióncomomotorde
desarrolloycohesiónsocial.
x
DictamendelComitéEconómicoySocialEuropeo,de17demarzode2010,sobreeltema«La
integraciónylaAgendaSocial»(SOC/364).
x
ComunicacióndelaComisión,COM(2010)2020,de3demarzode2010,denominada«Europa
2020:Unaestrategiaparauncrecimientointeligente,sostenibleeintegrador».
x
ElProgramadeEstocolmo(2009)“UnaEuropaabiertayseguraquesirvayprotejaalciudadano”
(2010/C115/01)adoptadoporelConsejoEuropeo.
x
LasConclusionesde12dejuniode2007,sobreelfortalecimientodelaspolíticasdeintegración
enlaUniónEuropeamediantelapromocióndelaunidadenladiversidad.
x
LaResolucióndelParlamentoEuropeo,de6dejuliode2006,sobrelasestrategiasylosmedios
paralaintegracióndelosinmigrantesenlaUniónEuropea.
x
ComunicacióndelaComisiónCOM(2005)0389“ProgramaComúnparalaIntegración–Marco
para la integración de los nacionales de terceros países en la Unión Europea” de 1 de
septiembrede2005.
x
ConclusionesdelConsejoydelosRepresentantesdelosGobiernosdelosEstadosmiembros,de
19denoviembrede2004,sobreelestablecimientodeunosprincipiosbásicoscomunesparala
políticadeintegracióndelosinmigrantesenlaUniónEuropea.
11
Num. 7428 / 22.12.2014
31060
DeestemarcocabedestacarlaComunicacióndelaComisión,COM(2010)2020,de3demarzode2010,
denominada«Europa2020:Unaestrategiaparauncrecimientointeligente,sostenibleeintegrador».
Europa2020searticulaentornoaunaseriedeobjetivosentodalaUE.Estosconstituyenlosobjetivos
compartidosqueorientanlaactuacióndelaUEydesusEstadosmiembros.Entreestosobjetivosse
recogen,enloquerespectaalapoblacióninmigrada,entreotras:
x
Eliminarlasbarrerasdeentradaalmercadolaboralparalosreciénllegados.
x
Mejorarsusnivelesdeeducaciónsobretodomediantelareduccióndelabandonoescolarysu
participaciónenlaeducaciónsuperior.
x
Promoversuinclusiónsocial,enparticularmediantelareduccióndelapobreza.
3.3Ámbitoestatal
En al ámbito estatal, el marco constitucional de esta materia se encuentra recogido en el artículo
149.1.2delaConstituciónespañolade1978(CE)queseñalalacompetenciaexclusivadelEstadoen
materiadenacionalidad,inmigración,extranjeríayderechodeasilo peroexistenotrascompetencias
quehansidoobjetodetransferenciaalasComunidadesautónomasatravésdelartículo148delaCE
(apartados1.17,1.20, 1.21)como soncultura,asistencia social, ysanidad,además deremitir alos
Estatutos deAutonomía competenciassimilaresenotrosámbitosdelbienestar (educación, trabajo,
vivienda,etc.,enelapartado2delmismoartículo).
A nivel legal el marco para la integración se recoge en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y
libertadesdelosextranjerosenEspañaysuintegraciónsocial,reformadamediantelasLeyesOrgánicas
8/2000,11/2003,14/2003y2/2009,queestableceensupreámbulo,aspectoscentralesquerefuerzan
laintegracióncomounodelosejescentralesdelapolíticadeinmigración.
TambiénsetendráencuentalaEstrategiaNacionalparalainclusiónSocialdelaPoblaciónGitanaen
España2012Ͳ2020.
3.4Ámbitoautonómico
EnlaComunitatValenciana,conbasealatransferenciamencionadadelArt.148delaConstitución,el
Estatut d'Autonomia recoge la referencia a las personas inmigrantes como uno de sus ámbitos
primordialesensusartículos10.3infinequeprevé“laactuacióndelaGeneralitatsecentrará…enlos
12
Num. 7428 / 22.12.2014
31061
derechosyatenciónsocialdelosinmigranteconresidenciaenlaComunitatValenciana”,porsuparteel
artículo59.5delmismoEstatutestableceque“laGeneralitatcolaboraráconelGobiernodeEspañaen
loreferenteapolíticasdeinmigración”.
Enbaseaestasprevisionesnormativasyconelobjetivodeestablecerlasbasesdeunmodeloque
posibilitelaefectivaintegraciónsocialdelaspersonasinmigrantesenlaComunitatValencianasehan
dictadounaseriedenormas:
x
Ley15/2008,de5dediciembre,delaGeneralitatdeIntegracióndelasPersonasInmigrantesen
laComunitatValenciana.
x
Decreto93/2009,de10dejulio,delConsellporelqueseapruebaelReglamento delaLey
15/2008,de5dediciembredelaGeneralitatdeIntegracióndelasPersonasInmigrantesenla
ComunitatValenciana.
Yporúltimo,dosÓrdenes:
x
Orden11/2010,de27deseptiembre,delaGeneralitatqueregulaelrégimendeautorización
administrativadelasentidadesparalaimparticióndelProgramaVoluntariodeComprensiónde
laSociedadValencianaEscueladeAcogida
x
Orden8/2011,de19demayo,delaGeneralitatporlaqueseregulalaacreditacióndelafigura
delapersonamediadorayleRegistrodemediadoresdelaComunitatValenciana.
Elconjuntodetodaestanormativaconstituiráelmarcojurídicodereferenciaparatodaslasacciones
que,enmateriadeintegracióndepoblacióninmigrada,sellevenacaboenlaComunitatValenciana.
4.Principiosrectoresdelaintegración
ElpresentePlanDirectorseregiráporunaseriedeprincipiosquerecogenasuvezlosreconocidosen
materiadeintegraciónenlanormativainternacional,europea,nacionalyautonómica.Estosprincipios
orientarán la interpretación de las actuaciones que, en materia de integración de la población
inmigrada,sellevenacaboenlaComunitatValenciana.
AnivelinternacionaltalycomoindicalaOrganizaciónInternacionaldeMigraciones(OIM)elprincipio
legalmásrelevanterespectoalaintegracióneslaprohibicióndeladiscriminación.Esteprincipioviene
consagrado en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en diversos
13
Num. 7428 / 22.12.2014
31062
instrumentosinternacionales.Garantizalaigualdadantelaleyylaprotecciónigualatodaslaspersonas
prohibiendolasprácticasqueconducenadesventajasparaquienespertenecenaunacultura,religióno
gruposocialespecíficos.
A nivel europeo, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) se recogen
además del principio de igualdad, los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la
libertadylasolidaridadreconociendoalapersonacomocentrodesuactuación.
Anivelnacional, tambiénserecogenenelIIPlanEstratégicodeCiudadaníaeIntegración(PECI)los
principiosdeIgualdadynodiscriminación,alosqueseañadenelde Ciudadanía,Interculturalidade
Inclusión,válidosencualquierescenariomigratorio.
Anivelautonómico nos hacemosecodetodoslosprincipios queserecogenanivelinternacional,
europeoynacionalconsagrandocomoprincipiofundamental,talycomoserealizaenaquellosámbitos,
elprincipiodeigualdignidaddetodaslaspersonasydenodiscriminaciónporrazóndelacondición
depersonainmigrada,juntoaotros.
Principiodeigualdadynodiscriminación
LaConstituciónEspañolaestableceensuartículo9.2.que“correspondealospoderespúblicospromover
lascondicionesparaquelalibertadylaigualdaddelindividuoydelosgruposenqueseintegrasean
realesyefectivas;removerlosobstáculosqueimpidanodificultensuplenitudyfacilitarlaparticipación
detodoslosciudadanosenlavidapolítica,económica,culturalysocial”.Elprincipiodeigualdadeneste
sentido,implicalaequiparacióndederechosyobligacionesentrelapoblacióndeacogidaylaspersonas
inmigradasqueresidanenlaComunitatValenciana,enlostérminosestablecidosenlalegislaciónestatal
yautonómicavigente.
Esteprincipiosuponeelplenorespetoalaigualdignidaddetodaslaspersonasylagarantíadeno
discriminaciónporrazóndecondicióndepersonainmigrada.Dichoreconocimientoesindispensable
paraqueseconstruyaunasociedadinclusiva,cohesionadaeintegrada,enlacualtodoslosmiembros
quelaconformanseanigualmentelibreseiguales,sinimportarsuprocedencia.
Esteprincipio deigualdadynodiscriminaciónorientarálasaccionestendentestantoagarantizarla
igualdadcomoarealizaraccionesefectivasdeprevencióncontraelracismoylaxenofobiadesarrollando
políticas activas de integración a favor de los inmigrados que se encuentren en territorio de la
14
Num. 7428 / 22.12.2014
31063
Comunitat Valenciana. En aquellos ámbitos en los que la condición de persona inmigrada pueda
comportarunasituaciónobjetivadedesigualdadsepodránaplicarmedidasdeacciónpositiva.
EnvirtuddeesteprincipioyconrespectoallenguajeautilizarenlaaplicacióndelpresentePlanDirector
y de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Estatut d'Autonomia de la
ComunitatValenciana,lasinstitucionesyadministracionesdelaGeneralitatevitaránutilizarunlenguaje
quesupongadiscriminaciónparacualquierpersonaocolectivo,locualserádeaplicaciónalapoblación
inmigrada.
PrincipiodevinculacióndelospoderespúblicosalosderechosylibertadesreconocidosenlaConstituͲ
ciónEspañola,laCartaSocialEuropeayenaquellosotrosacuerdosinternacionalesdeproteccióndelos
derechoshumanos,individualesycolectivosválidamenteratificadosporEspaña.
Solidaridad
Laspolíticasyactuacionesenlagestiónpositivadeladiversidaddebenbasarseenlajusticiasocialcomo
principioinspiradordelasrelacioneshumanas,conelobjetivodecooperaralbienestargeneral.
PrincipiodeInterculturalidad.
Elprincipiodeinterculturalidadhadeconfigurarsecomolapautabásicaquedebederegirlasrelaciones
existentesentrepersonasygruposdedistintasculturasdentrodeunmismoterritorio,yconelfinde
garantizarlacohesiónsocialyladiversidad.Elloimplicanecesariamenteelreconocimiento,respetoy
proteccióndetodasycadaunadelascaracterísticassocialesyculturalesquepuedatraerconsigola
poblacióninmigradaalasociedaddeacogida,yadaptarlasanuestracomunidadatravésdeldiálogo,la
interrelacióneinteracción,medianteunaspautasbásicasquerespetenlosderechosfundamentales.
Elresultado de estacomunicación darálugararealidadesculturales enlascuales todoslosgrupos
socialespuedenverseenriquecidosytransformados.Laintegraciónhadeentendersecomounproceso
demutuaadaptaciónqueimponeelvaloraryrespetarlasdiferentesculturasquetraenconsigolas
personas inmigradas, y no solo ceñirse a asimilar las pautas culturales dominantes. Para ello se
favorecerán políticas efectivas de participación social para conseguir la máxima interrelación y
conocimientomutuo.
Principiodetransversalidaddelaspolíticasdeintegración
Segúnesteprincipiolaspolíticasdeintegraciónresultarándeaplicacióntransversalsobreelconjuntode
laactuacióndelaadministracióndelaGeneralitat.LasdiversasactuacionestendránencuentaelfenóͲ
menodelainmigraciónenlasactuacionesodecisionesqueseadoptendeunmodointegradoymultidiͲ
15
Num. 7428 / 22.12.2014
31064
mensional,esteprincipioseencuentraentrelosPrincipiosBásicosComunesdel“ProgramaComúnpara
laIntegración”querecogequelaspolíticasymedidastendentesaincluirlacuestióndeintegraciónen
todaslaspertinentescompetenciaspolíticasynivelesdegobiernoyserviciospúblicosdebentomarse
debidamenteencuentaenlaelaboraciónypuestaenprácticademedidaspúblicas.
Principiodetransversalidaddegénero
Enlaadopcióndeestosprincipiosnopodemosobviaruntematanpresenteennuestrasociedadcomo
eseltemadelgénero,yaquehemosdehacerhincapiéenladiferentesituaciónsocialenlaqueaúna
díadehoy,seencuentranhombresymujeres.
Latransversalidaddegénerohadeentendersecomolaorientaciónentodoslosprocesospolíticos
dirigida a incorporar la perspectiva de la igualdad como pilar básico para construir una sociedad
igualitariaentrehombresymujeres.
Hemosdehacerespecialreferenciaalcolectivodemujeresinmigradasllevandoacabounespecial
esfuerzoparagarantizaraestecolectivolaigualdaddeoportunidadesydecondiciones,planificándose
paraellopolíticaspúblicasquetenganencuentalasdesigualdadesexistentesysatisfacerdemanera
equitativalasnecesidadesquepuedanexistir.
5.PrevisióneconómicadelPlan
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de
IntegracióndelasPersonasInmigrantesenlaComunitatValenciana,laGeneralitatsecomprometea
establecer en su presupuesto, en la medida que las circunstancias económicas así lo permitan, las
cuantíasdestinadasafavorecerlaintegraciónyconvivenciadelaspersonasinmigrantes,mediantelos
mecanismosqueseconsiderenidóneosparaalcanzardichofin.
16
Num. 7428 / 22.12.2014
31065
PARTEII
6.Diagnósticodepartida
Enprimerlugarharemosreferenciaalosdiferentesregimenesjurídicosdeextranjeríaasícomoaqué
personaslessonaplicables.
Elrégimenderesidenciaindicaelrégimenjurídicodeextranjeríaaplicablealextranjeroqueresideenel
Estadoespañol.Encontramosdostipos:comunitarioygeneral.
RégimenComunitario8
EselrégimenjurídicodeextranjeríaqueseaplicaalosciudadanoscomunitariosͲnacionalesdepaíses
de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
(Islandia, Liechtenstein y Noruega) y de la Confederación Suiza – así como a sus familiares y los
familiaresdeespañolesqueseannacionalesdetercerospaíses9 alosqueseexpideunatarjetade
residenciadefamiliardeciudadanodelaUnión.
Dentrodeesterégimen,existendosvíasdeaccesoalaresidenciadeextranjerosenelEstadoespañol:
LosciudadanosdelaUEͲAELCpuedenaccederpor:trabajoporcuentaajena,trabajoporcuentapropia,
residencia no lucrativa, estudiante, motivos familiares, motivo de residencia no determinado y
residenciapermanente.Porotraparte,losfamiliaresnacionalesdetercerospaísespuedenaccederpor
residenciaoporresidenciapermanente.
RégimenGeneral10
Es el régimen jurídico que se aplica a los nacionales de terceros países, salvo que por razón de
parentescolesseadeaplicaciónelRégimenComunitario.Aestosextranjerosselesexpideunatarjeta
deresidencia.
Haydostiposdedeautorizaciónrespectoaladuración:
a)Residenciadelargaduración
8
ElrégimencomunitarioseregulaenelRD240/2007,de16defebrero,sobreentrada,librecirculaciónyresidenciaenEspaña
deciudadanosdelosEstadosmiembrosdelaUniónEuropeayotrosEstadosparteenelAcuerdosobreelEspacioEconómico
Europeo.
9
Losnacionalesdetercerospaísesquesonfamiliaresdeciudadanoscomunitariosodeespañolesyquetienenaccesoaeste
RégimenComunitarioson:
Ͳelcónyugeoparejadehechoregistrada
Ͳlosdescendientesdirectosdelciudadanocomunitarioodesucónyugeoparejaqueseanobienmenoresde21años,o
mayoressivivenasucargo,oincapacitados.
Ͳlosascendientesdirectosdelciudadanocomunitarioodesucónyugeoparejaquevivanasucargo.
10
ElrégimengeneralseregulaporlaLO4/2000de11deenero,sobrederechosylibertadesdelosextranjerosenEspañaysu
integraciónsocial,yelRD557/2011,de20deabrl,porelqueseapruebaelReglamentodelaLO4/2000.
17
Num. 7428 / 22.12.2014
31066
b)Residenciatemporal.
Ysegúnmotivodeconcesión:
Ͳdetrabajo(porcuentapropia,porcuentaajena,otrasautorizaciones)
Ͳreagrupaciónfamiliar
ͲresidencianolucrativaͲautorizacionesporcircunstanciasexcepcionales(arraigo,razoneshumanitarias
yotras)
Tras esta introducción conceptual pasamos a desarrollar la situación de la población extranjera en
nuestropaísy,especialmenteenlaComunitatValencianaenlosúltimosaños
Lapoblacióndeundeterminadolugarpuedeaumentarodisminuirporlosdesplazamientosmigratorios
deindividuos,yaseandecortacomodelargaduración.Elnúmerototaldemigrantesinternacionalesha
aumentadoenlosúltimosdiezañosyhapasadode150millonesdepersonasenelaño2000 a214
millonesenlaactualidad.
EnlaUniónEuropea(enadelanteUE), comoconsecuencia deestasmigraciones,lamayoríadelos
Estadosmiembroshaexperimentadounaumentodesupoblación,siendoalrededorde1,7millonesel
númerodepersonasquehaninmigradoalaUnión desdetercerospaíses segúnmuestrandatosde
Eurostat11,de2011,aunquelasúltimascifrasrevelanasímismounligerodescensoenestemismoaño
2011comparadocon2010.ReinoUnidofueelpaísquemásinmigrantesrecibió(566.044),seguidopor
Alemania(489.422),siendoEspañaeltercerpaísreceptor(457.649).EntérminosabsolutosEspañase
situabaenelmismoañocomo elsegundopaísconmayornúmeroderesidentesextranjerosdelaUE
trasAlemania.
Entérminosdeextranjerosresidentes,a1deenerode2012elmayornúmeroseencontrabaenprimer
lugarenAlemaniacon7,4millonesdepersonas,enEspañaensegundolugarconaproximadamente5,5
millonessiendoseguidosdeItalia,ReinoUnidoyFrancia.
Deltotalde7.9millonesprocedentesdepaísesfueradelaUEqueaprincipiosdelaño2012estaban
residiendoenlaUEmásdelamitadfueronlosciudadanosdeTurquía,AlbaniaoUcrania.Elsiguiente
grupomásgrandefuedeÁfrica(24.5%),seguidodeAsia(22.0%),América(14.2%)yOceanía(0.8%).
MásdelamitaddelosciudadanosdelospaísesafricanosresidentesenlaUEprocedíandelnortede
ÁfricaprincipalmentedeMarruecosoArgelia.LamayoríadelosciudadanosdeAsiaprocedíandeAsia
11
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-FP-13-001/EN/KS-FP-13-001-EN.PDF
2013)
(4de
agostode
18
Num. 7428 / 22.12.2014
31067
delSurodelEste,enparticulardeIndiaoChina.LosciudadanosdeEcuadorylosdeEstadosUnidos
comprendenlamayorpartedelosnonacionalesdeAméricaresidentesenlaUE.
EnEspaña,sitenemosencuentaenprimerlugarlosdatosdelPadrónpodemosseñalaralgunoshechos
talycomovemosenlasiguientetabla:
Tabla1.PersonasempadronadasenlaC.Valenciana
TOTAL
2006*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013**
TOTALESPAÑA
44.708.964
45.200.737
46.157.822
46.745.807
47.021.031
47.190.493
47.265.321
47.059.533
C.VALENCIANA
4.806.908
4.885.029
5.029.601
5.094.675
5.111.706
5.117.190
5.129.266
5.104.365
Alicante/Alacant
1.783.555
1.825.264
1.891.477
1.917.012
1.926.285
1.934.127
1.943.910
1.940.886
Castellón/Castelló
559.761
573.282
594.915
602.301
604.274
604.344
604.564
600.592
Valencia/València
ESPAÑOLES
TOTALESPAÑA
2.463.592
2.486.483
2.543.209
2.575.362
2.581.147
2.578.719
2.580.792
2.562.887
41.539.400
40.564.798
40.681.183
40.889.060
41.097.136
41.273.297
41.439.006
41.529.063
C.VALENCIANA
4.138.833
4.152.927
4.182.262
4.205.335
4.217.947
4.236.408
4.246.254
4.245.162
Alicante/Alacant
1.424.405
1.432.357
1.445.109
1.454.038
1.459.186
1.467.443
1.471.300
1.474.866
Castellón/Castelló
481.920
485.061
488.790
491.080
492.009
492.942
492.966
492.311
Valencia/València
2.232.508
2.235.509
2.248.363
2.260.217
2.266.752
2.276.023
2.281.988
2.277.985
EXTRANJEROS
TOTALESPAÑA
4.144.166
4.519.554
5.268.762
5.648.671
5.747.734
5.751.487
5.736.258
5.520.133
C.VALENCIANA
668.075
732.102
847.339
889.340
893.759
880.782
883.012
859.203
Alicante/Alacant
359.150
392.907
446.368
462.974
467.099
466.684
472.610
466.020
Castellón/Castelló
77.841
88.221
106.125
111.221
112.265
111.402
111.598
108.281
Valencia/València
231.084
250.974
294.846
315.145
314.395
302.696
298.804
284.902
UNIONEUROPEA
TOTALESPAÑA
1.427.662
1.708.517
2.102.654
2.273.226
2.350.172
2.395.358
2.443.617
2.352.978
C.VALENCIANA
333.035
387.275
457.551
483.926
495.102
496.321
506.940
493.099
Alicante/Alacant
209.450
239.178
271.869
284.310
290.662
293.293
299.459
295.804
Castellón/Castelló
45.083
53.643
65.613
69.043
70.216
70.539
71.933
69.051
Valencia/València
78.502
94.454
120.069
130.573
134.224
132.489
135.548
128.244
NOUE
TOTALESPAÑA
2.716.504
2.811.037
3.166.108
3.375.445
3.397.562
3.356.129
3.292.641
3.167.155
C:VALENCIANA
335.040
344.827
389.788
405.414
398.657
384.461
376.072
366.104
Alicante/Alacant
149.700
153.729
174.499
178.664
176.437
173.391
173.151
170.216
Castellón/Castelló
32.758
34.578
40.512
42.178
42.049
40.863
39.665
39.230
156.520
174.777
184.572
180.171
170.207
163.256
156.658
Valencia/València
152.582
*DatosUEincluyenBulgariayRumania
**Cifrasprovisionalesa1/6/2013
Fuente:CeiMigra
LapoblacióntotaldelaComunitatValencianaaumentaligeramente,respectoalapoblacióntotaldel
Estadoespañol,entre2006y2013.
LasprovinciasdeAlicanteyCastellónaumentansupesorelativoenlapoblacióntotaldelaComunitat
Valenciana,mientrasquelaprovinciadeValenciadisminuyesupesorelativo.Ennúmerosabsolutos,y
19
Num. 7428 / 22.12.2014
31068
considerandolapoblacióntotal,lastresprovinciasaumentansupoblaciónenelperíodo2006Ͳ2013,
aunqueAlicantedisminuyesiconsideramoselperíodo2012Ͳ2013,Castellónvedisminuirsupoblación
entre2010y2013,yValenciahacelopropioenesemismoperíodo2010Ͳ2013.
En España y en la Comunitat Valenciana, el número de extranjeros empadronados disminuye
ligeramente su peso relativo respecto a la población total en el período 2010Ͳ2013. En números
absolutos,esadisminuciónseobserva,conaltibajos,enelmismoperíodo,mientrasqueenEspañasólo
puedeobservarseenelperíodo2011Ͳ2013.
La población extranjera procedente de la Unión Europea disminuye, en España y en la Comunitat
Valenciana,apartirde2012.ElcomportamientodelasprovinciasdeAlicanteyCastellónessimilaralos
dosanteriores,perolaprovinciadeValenciavedisminuirsupoblacióncomunitariaen2011,quevuelve
aaumentaren2012yvuelveadisminuiren2013.
Elpesorelativodelapoblaciónextracomunitariarespectodelapoblacióntotal,aligualquelascifras
absolutas,disminuyeenEspaña,entre2011y2013,mientrasqueenlaComunitatValenciana,yenlas
tresprovincias,lohaceyadesde2010.
Detodosmodos,elPadróncontinuohadesermatizadoypuedeplantearotrasdificultadesdistintas12.
Elempadronamientonopuedeserequiparadoalaresidenciareal,esdecir,alaspersonasquehabitan
enEspaña,esténonoempadronadas.
PorelloencuantoalosdatosdisponiblesenJuniode2013,losresidentesextranjerosquesontitulares
deuncertificadoderegistro,autorizaciónderesidenciayautorizacióndeestanciaporestudios(tabla2),
son en la Comunitat Valenciana 707.666 personas, lo que muestra que el número de personas
extranjerassigueaumentandodurantelosañosdecrisis,inclusosiseconsideracomoindicador,aunque
resulterestrictivoynorepresentativodetodalarealidad 13,elnúmerodepermisosyautorizacionesde
residencia en vigor. Del total de personas extranjeras el 58,92% son ciudadanas comunitarias. Esto
significa que 290.691 personas extranjeras proceden de terceros países (un 41,08% del total de
extranjeros con permiso o autorización de residencia). Por provincias, el porcentaje de personas
extranjerascomunitariasenlaprovinciadeValenciaesdeun54,74%;ysubeaun61,22%yaun63,19%
enAlicanteyCastellón,respectivamente.
Tabla2.ResidentesextranjerosconpermisooautorizaciónderesidenciaenlaComunitatValenciana
12
13
Ver Informes Anuales sobre Migraciones e Integración de la Fundación CeiMigra.
Ver los últimos Informes Anuales sobre Migraciones e Integración de la Fundación CeiMigra.
20
Num. 7428 / 22.12.2014
ComunitatValenciana
Alicante/Alacant
Castellón/Castelló
Valencia/València
Fuente:CeiMigra
31069
Total
707.666
320.454
104.754
282.458
Régimencomunitario
416.975
196.170
66.194
154.611
Régimen
General
290.691
124.284
38.560
127.847
Tabla3.NacionalesdetercerospaísesenrégimencomunitarioenlaComunitatValenciana
%depersonasenrégimencomunitario
Países
respectodeltotaldecadanacionalidad
50%omás
Tailandia, Vietnam, México, Sudáfrica, Panamá, Japón, Estados
Entreun40%yun49,99%
Unidos,Australia,Indonesia,Cuba,Malasia,HaitíyArabiaSaudí.
Nueva Zelanda, Costa Rica, República Dominicana, Canadá,
Entreun30yun39,99%
VenezuelayGuatemala.
Argentina, Uzbekistán, Albania, Uruguay, Nicaragua, Angola, El
Entreun20yun29,99%
Salvador,TurquíayCroacia.
Mongolia,CaboVerde,Taiwán,Togo,Israel,Kenya,SriLanka,Guinea
Ecuatorial,Kazajistán,Filipinas,Paraguay,CoreadelSur,Siria,Chile,
Entreun10yun19,99%
Túnez,Jordania,Honduras,Bielorrusia,PerúyAndorra.
Colombia, Líbano, Serbia, Irán, Libia, Rusia, Palestina, Azerbaiyán,
Camerún, Egipto, Mozambique, Burkina Faso, Costa de Marfil,
Nigeria, Macedonia, Irak, Ghana, Etiopía, Liberia, Bangladesh y
Senegal
Fuente:CeiMigra
Es importante observar el número creciente de personas de terceros Estados que aparecen con
RégimenComunitario,aunmanteniendo lanacionalidadextranjera.Estopuedeestarindicando,por
ejemplo, los denominados matrimonios mixtos, en los que una persona es extranjera y la otra es
española ociudadana de la UniónEuropea. Que estarealidadseacreciente noesextraño debido,
primero,alajuventuddelaspersonasinmigradasy,segundo,altiempodepermanenciaenEspaña,en
el que se construyen relaciones, pertenencias y proyectos de asentamiento definitivo. Pero ha de
señalarselaimportanciadeestefenómenoenalgunasnacionalidadesconcretas(tabla3).
Conrespectoalaspersonasresidentesextranjerastitularesdeuncertificadoderegistro,autorización
de residencia y autorización de estancia por estudios la cifra asciende a 707.666 personas en la
ComunitatValenciana,segúnlosdatosdisponiblesenJuniode2013.Estomuestraqueelnúmerode
personas extranjeras sigue aumentando durante los años de crisis, incluso si se considera como
21
Num. 7428 / 22.12.2014
31070
indicador,aunqueresulterestrictivoynorepresentativodetodalarealidad 14,elnúmerodepermisosy
autorizacionesderesidenciaenvigor.
Tabla4.NacionalesdetercerospaísesenlaComunitatValenciana,enrégimencomunitarioogeneral.
Totalresidentes
Total
Marruecos
Ecuador
Colombia
China
Argelia
Bolivia
Ucrania
Argentina
Rusia
Pakistán
Cuba
Nigeria
Brasil
Perú
Uruguay
Senegal
India
Venezuela
Armenia
Paraguay
República
Dominicana
Chile
Moldavia
Mali
GuineaEcuatorial
EstadosUnidos
Georgia
Honduras
México
Ghana
Mauritania
Bielorrusia
Filipinas
Camerún
Guinea
Siria
14
707.666
82.168
45.733
37.036
18.999
18.006
15.683
14.250
12.063
9.050
8.985
5.201
5.111
5.085
4.987
4.971
4.089
3.876
3.790
3.232
3.105
Régimen
comunitario
416.975
2.730
3.450
7.262
394
1.022
1.300
933
4.634
1.573
381
2.692
697
2.532
1.062
1.729
415
222
1.710
135
749
%
Régimen
%
58,92%
3,32%
7,54%
19,61%
2,07%
5,68%
8,29%
6,55%
38,41%
17,38%
4,24%
51,76%
13,64%
49,79%
21,30%
34,78%
10,15%
5,73%
45,12%
4,18%
24,12%
general
290.691
79.438
42.283
29.774
18.605
16.984
14.383
13.317
7.429
7.477
8.604
2.509
4.414
2.553
3.925
3.242
3.674
3.654
2.080
3.097
2.356
41,08%
96,68%
92,46%
80,39%
97,93%
94,32%
91,71%
93,45%
61,59%
82,62%
95,76%
48,24%
86,36%
50,21%
78,70%
65,22%
89,85%
94,27%
54,88%
95,82%
75,88%
2.784
1.293
46,44%
1.491
53,56%
2.674
2.235
1.824
1.438
1.436
1.411
1.276
1.174
718
631
540
526
518
487
403
630
209
21
368
777
74
276
757
95
22
115
128
85
22
96
23,56%
9,35%
1,15%
25,59%
54,11%
5,24%
21,63%
64,48%
13,23%
3,49%
21,30%
24,33%
16,41%
4,52%
23,82%
2.044
2.026
1.803
1.070
659
1.337
1.000
417
623
609
425
398
433
465
307
76,44%
90,65%
98,85%
74,41%
45,89%
94,76%
78,37%
35,52%
86,77%
96,51%
78,70%
75,67%
83,59%
95,48%
76,18%
Ver los últimos Informes Anuales sobre Migraciones e Integración de la Fundación CeiMigra.
22
Num. 7428 / 22.12.2014
Nepal
Serbia
Nicaragua
Túnez
Egipto
Turquía
Bangladés
Gambia
ElSalvador
BosniaͲHerzegovina
Japón
Irán
Rep.Dem.delCongo
Líbano
Canadá
CostadeMarfil
Guatemala
Panamá
Kazajistán
Jordania
Australia
Croacia
Albania
Tailandia
GuineaBissau
CostaRica
ApátridasyNoconsta
CoreadelSur
Israel
Palestina
Irak
NuevaZelanda
SierraLeona
Congo
CaboVerde
Macedonia
Sudáfrica
Etiopía
BurkinaFaso
Angola
Indonesia
Kenia
Azerbaiyán
Uzbekistán
Taiwán
Mozambique
Malasia
Vietnam
31071
362
361
339
305
302
286
261
261
258
250
246
221
219
217
206
174
166
160
160
160
159
159
139
136
134
114
112
104
99
99
98
96
92
92
84
82
81
73
68
58
56
55
48
45
36
33
32
30
23
68
114
67
48
88
28
20
81
22
135
41
15
41
93
25
68
90
39
35
86
48
51
102
12
53
19
25
27
17
13
45
9
6
24
11
51
9
10
19
30
15
8
17
10
5
16
21
6,35%
18,84%
33,63%
21,97%
15,89%
30,77%
10,73%
7,66%
31,40%
8,80%
54,88%
18,55%
6,85%
18,89%
45,15%
14,37%
40,96%
56,25%
24,38%
21,88%
54,09%
30,19%
36,69%
75,00%
8,96%
46,49%
16,96%
24,04%
27,27%
17,17%
13,27%
46,88%
9,78%
6,52%
28,57%
13,41%
62,96%
12,33%
14,71%
32,76%
53,57%
27,27%
16,67%
37,78%
27,78%
15,15%
50,00%
70,00%
339
293
225
238
254
198
233
241
177
228
111
180
204
176
113
149
98
70
121
125
73
111
88
34
122
61
93
79
72
82
85
51
83
86
60
71
30
64
58
39
26
40
40
28
26
28
16
9
93,65%
81,16%
66,37%
78,03%
84,11%
69,23%
89,27%
92,34%
68,60%
91,20%
45,12%
81,45%
93,15%
81,11%
54,85%
85,63%
59,04%
43,75%
75,63%
78,13%
45,91%
69,81%
63,31%
25,00%
91,04%
53,51%
83,04%
75,96%
72,73%
82,83%
86,73%
53,13%
90,22%
93,48%
71,43%
86,59%
37,04%
87,67%
85,29%
67,24%
46,43%
72,73%
83,33%
62,22%
72,22%
84,85%
50,00%
30,00%
23
Num. 7428 / 22.12.2014
Togo
Libia
Liberia
Benín
Mongolia
Haití
SriLanka
Andorra
ArabiaSaudí
Fuente:CeiMigra
31072
29
28
26
21
17
12
11
5
2
8
5
3
1
5
6
3
1
1
27,59%
17,86%
11,54%
4,76%
29,41%
50,00%
27,27%
20,00%
50,00%
21
23
23
20
12
6
8
4
1
72,41%
82,14%
88,46%
95,24%
70,59%
50,00%
72,73%
80,00%
50,00%
Tabla5.Personasextranjerasempadronadasyconpermisooautorizaciónderesidenciaenla
ComunitatValenciana
Conpermiso
oautorización
ComunitatValenciana
Alicante/Alacant
Castellón/Castelló
Valencia/València
deresidencia
707.666
320.454
104.754
282.458
Empadronadas
859.203
466.020
108.281
284.902
Diferencia
151.537
145.566
3.527
2.444
Fuente:CeiMigra
Comopuedeverse,ladiferenciaentrepersonasempadronadasylasquetienenpermisooautorización
deresidenciaesimportante.Siambascifrasfueransuficientementefiables,podríadecirsequeesas
151.537personas,alasquehabríaquedescontarlosestudiantesyotrassituacionesmuyminoritarias,
sonlasquepodríanencontrarseensituaciónadministrativairregular.Perohadeobservarse,también,
queel96%deesadiferenciasedaenlaprovinciadeAlicanteyqueafectamayoritariamenteapersonas
procedentesdelaUniónEuropea.
24
Num. 7428 / 22.12.2014
31073
7.Agentesdelaintegración
ElpresentePlanDirectorapuestaporllevaracabopolíticasdeintegraciónenlasquetodoslossectores
delasociedaddelaComunitatValencianaagentessociales,sectorprivadoyAdministracionesPúblicas
asícomosociedadcivilesténimplicadosyseanparteactivadelprocesodeintegración.
En primer lugar, las Administraciones Públicas o Primer Sector realizarán el trabajo en materia de
integracióndesdelaDirecciónGeneraldeIntegración,InclusiónSocialyCooperación,olaqueensu
casolegalmentelasustituya,tambiéndesdelaComisiónInterdepartamentalydesdelaAdministración
Local,principalmenteatravésdelasAgenciasAMICS.
La Dirección General de Integración, Inclusión Social y Cooperación es el centro directivo al que
correspondenlasfuncionesenmateriadeintegración.
LaComisiónInterdepartamentalesun órganocolegiadoadscritoalaConselleriaconcompetenciaen
materiadeIntegraciónparaelasesoramientoalConsellyalaDirecciónGeneralcorrespondiente,enla
planificación, ejecuciónyevaluacióndelasaccionesquefueranprecisasenmateriadeintegración,
además de facilitar la coordinación del ejercicio de competencias en esta materia por las distintas
Consellerias.SeráenestaComisióndondetendrásumaimportancialatransversalidaddelapolíticade
integraciónysuaplicaciónentodaslasáreasdelaGeneralitat.
Corresponde aestaComisiónInterdepartamental establecerloscriteriosgeneralesdecoordinación,
seguimiento y evaluación de las actuaciones que se desarrollen en materia de integración en la
ComunitatValencianaenelejerciciodelascompetenciaspropiasdelaGeneralitat.
Asímismo,laAdministraciónLocal,comoadministraciónmáscercanaalciudadano,seguirásiendoparte
fundamentaltantodelaacogidacomodelacohesiónsocialatravésdelaReddeagenciasAMICS
desplegadasportodoelterritoriodelaComunitatValenciana.
LareddeagenciasAMICSnacencomouncomplementoalosserviciosquelaGeneralitatofrecealapoͲ
blacióninmigradaensuprocesodeintegraciónennuestrasociedad,favoreciendolainterculturalidad
conlasociedaddeacogidaylaconvivencia.
25
Num. 7428 / 22.12.2014
31074
Además, con las agencias AMICS se fomenta la cooperación entre la administración autonómica
valencianaylasadministracioneslocales.
EstasagenciasdispondrándeprofesionalesconformaciónespecíficayreconocidaporlaAdministracioͲ
nesPúblicasenmateriadeinmigraciónymediaciónintercultural.Formaciónquegarantizaráelfomento
delacooperaciónentrelaadministraciónautonómicavalencianaylasadministracioneslocales,aposͲ
tandoporfavorecerlaimplicacióndetodaslasentidadesdelavidasocialyeconómicaenlaconstrucͲ
cióndeunasociedadsolidaria,toleranteeintegrada,asícomoparafacilitaratodaslaspersonasqueviͲ
venenlaComunitatValenciana,unosestándaresmínimosdebienestar.
SefomentarálaparticipacióndelsectorprivadooSegundoSectorenelprocesodeintegraciónatravés
de lagestiónde ladiversidaden sus centros, mediantelaResponsabilidad Social Corporativaydel
voluntariadocorporativo.
Elininterrumpido flujomigratorioenlaComunitatValencianaenestosúltimosaños,hacreadouna
sociedadmulticulturaly,portanto,laentradadelaspersonasmigradasenelmercadolaborallocual
tiene como resultado un mercado de trabajo que refleja esta diversidad social. Atendiendo a este
fenómeno, se fomentará que las empresas gestionen esta diversidad garantizando la igualdad de
oportunidadesylanodiscriminaciónenelmundolaboral.
SecontinuaráfavoreciendolafundamentalparticipacióndelTercerSectoratravésdelasentidadessoͲ
cialesespecializadas.SetrataensumayoríadeEntidadesSocialesestructuradasentornoaltrabajoen
lasdosfasesdelciclomigratorio:acogidaycohesiónsocial;medianteunametodologíadetrabajointeͲ
graleindividualizada,tratandolosproblemasespecíficosdecadapersonaparadarlamejorrespuestaa
suprocesodeintegración.LaGeneralitatcontinuaráporelloimpulsandoeltejidoasociativoenlagesͲ
tiónyprestacióndeserviciosdirigidosamejorarlacalidaddevidadelapoblacióninmigradayavanzar
enelprocesodesuplenaincorporaciónaldesarrollocultural,laboral,institucionalypolíticodelasocieͲ
dadcivil,contribuyendoasíalaerradicacióndetodaclasederacismoyxenofobia.
LaGeneralitatcoordinarálaspolíticasyaccionesdeintegracióndelaspersonasmigradasenlaComuniͲ
tatValenciana,fomentandomecanismosdecolaboraciónconlosagenteseconómicosysocialesylas
entidadesciudadanas,queseestableceránreglamentariamente.
SecontinuaráimpulsandoelForocívicoparalaprevencióndeladiscriminación,laxenofobiayelracisͲ
moyelObservatoriValenciàd'Immigració(OVIM).
26
Num. 7428 / 22.12.2014
31075
ElObservatoriValenciàd'ImmigracióesunaherramientadeinvestigaciónsobrelamigracióndelaCoͲ
munitatValencianaquefacilitaelconocimiento,análisisyvaloracióndelaincidenciadelosflujosmigraͲ
torios,conelobjetivodemejoraryadecuarlaspolíticassocialesparaelprogresodelasituacióndelas
personasinmigradas.PoseeunCentrodeDocumentaciónespecializadoenmateriadeinmigracióneinͲ
tercambiainformaciónenmateriadeinmigraciónconlaAdministraciónGeneraldelEstado,igualqueel
restodeComunidadesAutónomasyentidadeslocales.LosinformesyestudiosdelObservatorioserán
objetodepúblicadifusión.
Secontinuaráimpulsandoeltrabajodela ComisiónAutonómicadeseguimientodelPlanValenciano
paralaPrevencióndelaDiscriminaciónInterétnica,elRacismoylaXenofobia,reforzándosesupapel
enelperiodocontempladoenestePlanDirector.EstaComisión,integradaporrepresentantesdelaAdͲ
ministración, organizaciones no gubernamentales y entidades dedicadas a fomentar la convivencia,
aportacauceseinstrumentosdeejecuciónparagarantizarlaprevencióny,asímismo,realizaunseguiͲ
mientodelaprevencióndeconductasyactuacionesdiscriminatorias,racistasyxenófobasennuestra
Comunidadpara,posteriormente,imbricaraccionesqueincidanaúnmásensuprevenciónysolución
desdelasensibilización,ladetección,lainvestigaciónyelanálisistransversalporáreas.
Además,seapoyarálaOficinaValencianadeSolidaridadconlavíctimaderacismo,xenofobiaeintoleͲ
rancia.
Encuartoyúltimolugar,encontramoselForoValencianodelaInmigración,órganocolegiadodecarácͲ
terconsultivoydeparticipaciónsocialeinstrumentodeconsulta,participaciónydebatedetodoslos
agentessocialeseinstitucionalesimplicadosenlaatenciónintegralalapoblacióninmigradaadscritoa
laConselleriacompetenteenmateriadeintegraciónsocialdelaspersonasinmigrantes.
LasfuncionesdelForoValencianodelaInmigración:a)sonasesoraryformularrecomendacionesala
Conselleriacompetenteenmateriadeintegraciónsocialdelapoblacióninmigradasobretodasaquellas
cuestionesquelefueranrequeridasenmateriadeinmigraciónporestosórganos,emitiendolosinforͲ
mesoportunosy,enespecial,enlaelaboracióndelPlanValencianodelaInmigración;b)informardel
PlanValencianodelaInmigraciónqueleseapropuestoporlaDirecciónGeneralcompetenteenmateria
deintegraciónsocialdelaspersonasinmigrantes,concarácterprevioalaremisióndelmismoalConsell
parasuaprobaciónc)conocercuantasaccionespudieranserrealizadasdesdelaGeneralitatenelámbiͲ
todeactuacióndelForo,conespecialreferenciaalanormativaquepudieradesarrollarse,coordinary
potenciarlasiniciativassocialesenesteámbito,recabandolaspropuestasdelasorganizacionessindicaͲ
lesyempresarialescuyaactividadtengarelaciónconelfenómenoinmigratorio;d)cooperarconotros
órganosanálogosdeámbitointernacional,estatalyautonómicoconelfindecoordinarymejorartodas
27
Num. 7428 / 22.12.2014
31076
aquellasactuacionesqueredundenenbeneficiodelaintegraciónsocialdelaspersonasinmigrantesy
cuantasfuncionesleseanatribuidasreglamentariamente.
Endefinitiva,laparticipacióndetodoslossectorescontempladosanteriormenteenlaestructuradel
modelodeintegraciónenquesebasaestePlanDirectoreslasiguiente:
SECTOR
PRIMERSECTOR
Sectorpúblico
TrabajodelaComisiónInterdepartamentaldeInmigraͲ
ciónydelaDirecciónGeneralcompetente.
UnaredAMICSoptimizadayaccesibleatodaslasperͲ
sonasdecualquiermunicipio,coherenteyeficaz,fruto
delconvenioentrelaGeneralitatylosmunicipiosdela
ComunitatValenciana
SEGUNDOSECTOR
Sectorprivado
TERCERSECTOR
Entidadessociales
UnaapuestaporlaResponsabilidadSocialenmateria
deintegración,laGestióndelaDiversidadyporelvoͲ
luntariadocorporativoenlaEmpresa.
EntidadesSocialesestructuradasentornoalaideade
acogidaycohesiónsocial:
ObservatoriValenciadelaImmigració(OVIM)
Comisióndelseguimientodel PlanValencianopara
la Prevención de la Discriminación Interétnica, el
RacismoylaXenofobia.
ForocívicoparalaprevencióndelaDiscriminación,
xenofobiayracismo.
OficinaValencianadeSolidaridadconlavíctimade
racismo,xenofobiaeintolerancia.
FORO VALENCIANO DE LA INMIGRACIÓN: INTEGRADO POR TODOS ESTOS AGENTES SOCIALES E
INSTITUCIONALES
28
Num. 7428 / 22.12.2014
31077
8.Objetivosyprioridades2014Ͳ2017
LaComunitatValencianaapuestaatravésdelpresentePlanDirectorporunmodelodeconvivenciaque
implica a todas las personas residentes en la Comunitat Valenciana en un proceso dinámico de
integración.
Conelobjetivodefacilitarestaconvivenciaentrelaspersonasogrupospertenecientesaunaodiversas
culturas, la Generalitat continuará realizando una apuesta por la mediación intercultural como
instrumentodeintegracióndeunmodomásintensoenelperiodoqueabarcaestePlanDirector.
ElobjetivocentraldeestePlanDirectoresculminarelprocesodeintegracióndelaspersonasquehan
venido desde otros países para llevar a cabo su proyecto de vida personal en nuestra comunidad
impulsandoprogramasquepromuevanlacohesiónsocialyunaconvivenciaenriquecedoraparatodala
población.Enestosprogramasseráuninstrumentofundamentaldeintegraciónlafiguradelapersona
mediadoraintercultural.
Esteobjetivoseconcretaendoslíneasestratégicasqueseconstituyenenprioridadesdeintervención.
Estasprioridadesson:
ͲConsolidarelsistemade acogidadelapoblacióninmigradaatravésdeprogramasespecíficosde
accesoalosserviciospúblicos
ͲImpulsarprogramasespecíficosquepromuevanlacohesiónsocialylaconvivencia.
Transversalmentesefomentarálaformaciónespecíficadelaspersonastécnicasdeintegraciónsocialy
lasmediadorasinterculturalesqueintervendránenlosdiversosprogramasparalograrunamediación
interculturaldecalidad.
8.1.DelaMediaciónIntercultural
Lamediacióninterculturalesuninstrumentoquecontribuyeamejorarlacomunicación,larelaciónyla
integracióndepersonasogrupospresentesenunterritorio,pertenecientesaunaovariasculturasycon
códigosculturalesdiferentes.
29
Num. 7428 / 22.12.2014
31078
La mediación intercultural supone la intervención de una tercera parte, con capacidad para dar a
conocerlasclaves,lasrepresentacionesculturalesysocialesdelosactoresimplicados parasuperar
situacionesdedesconocimientoeincomunicación,conflictosdevaloresointereses,olaexistenciade
diferenciasodesigualdadesenordenaconstruirunnuevomarcocomúndeconvivencia.
EstamediacióninterculturalenlaComunitatValencianaesuninstrumentoconsolidadodeintegración
conelquecuentantodaslaspersonasquehanapostadoporconvivirennuestracomunidadautónoma.
Hademostradosereficazenprevencióndeconflictos,transformacióny,enelsenodelagestiónpositiva
deladiversidad,comounindispensableelementointegradoryelementoimprescindibledecohesión
social.
LaGeneralitatesconscientedequelapersonamediadoraesunafiguraimprescindibleenesteproceso
deintegraciónbidireccionalqueincluyetantolaacogidadondeesclaveenlaatenciónalapoblación
inmigrada en el momento de su incorporación a la sociedad valenciana. Fomenta y facilita la
comunicaciónentreambasculturasyvaacontinuarsiendoclaveenlasegundafasedecohesiónsocial
promoviendo la participación activa desde el tejido social (asociacionismo, redes, etc.) así como el
trabajoconlasociedaddeacogidasirviendodepuenteyfacilitandoespaciosdeencuentro parala
convivenciaintercultural.Esunanecesariafiguraquemediaentrelasdiferentesculturas.Lamediación
intercultural se constituye por tanto en la herramienta idónea facilitadora de la comunicación, la
prevenciónylaresolucióndeconflictos,másalládeloanterior,seerigeenunacultura,laculturadela
convivencia,delrespetoydelreconocimientoaladiversidad.
Estaapuestaporlafiguradelamediacióninterculturalsedesarrollaráenprimerlugar,atravésdesu
regulaciónnormativa;ensegundolugar,atravésdelaformaciónyespecializacióncolaborandoconlas
diversasuniversidadesdelaComunitatValencianayentercerlugar,atravésdel trabajoenunared
formadaporlos/asmediadores/asinterculturalesdenuestraComunitatdebidamenteacreditados/as.
Laregulaciónnormativaseirádesarrollandoysifueranecesario,adaptándosealnuevocontextosocial.
Sedarácontinuidad,asímismo,al trabajodeformaciónyespecializaciónenMediaciónIntercultural
paralamejoradelacalidad.llevadoacaboatravésdelaofertaformativaofrecidadesdelaGeneralitat
encoordinaciónconuniversidadesdelastresprovinciasdelaComunitatValencianaasícomoconotras
entidadesespecializadasenestamateria.
Enestemarcodecoordinaciónyfrutodelconsensodelasinstitucionesuniversitariasimplicadasconla
administración autonómica, los contenidos formativos reflejados en la propia Orden de Mediación
30
Num. 7428 / 22.12.2014
31079
Intercultural constituyen un marco de referencia para la puesta en marcha de los cursos de
especializaciónofertadosporuniversidadesdelastresprovinciasdenuestracomunidad.
SeincidiráeneltrabajoenreddelaspersonasmediadorasinterculturalesdelaComunitatValenciana
debidamenteacreditadas.Estaredtendrácomoobjetivodarrespuestaalasnecesidadesdeintegración
específica de las personas inmigradas a través de un equipo de profesionales acreditados y con
formaciónespecializada.
Estareddepersonalmediadordesempeñarásulabor,talycomosevienerealizando,endosámbitos
fundamentales:enentidadesprivadasopúblicasdondesufunciónpuedaserrelevantedecaraala
gestióndeladiversidadcultural,comoeselcasodelasAgenciasdeMediaciónparalaIntegraciónyla
convivenciasocial(AMICS),detitularidadmunicipalosupramunicipal.
Lapersonamediadorainterculturaltendráunpapelfundamentaltantoenlafasedeacogidacomoenla
decohesiónsocial.
8.2Fasesdeintervención
8.2.1Acogida
Seentiendeporacogidaelconjuntodeactuacionesqueserealizan,enunperiodoinicial,paraatendera
las personas extranjeras que vienen a la Comunitat Valenciana, con independencia de su situación
administrativa.Segúnel PlanEstratégicodeConvivenciaeIntegración(PECI) :''acogidaeslaprimera
etapaylamáscrucialenelprocesodeintegraciónyaqueimplicaunaatenciónintegralquefacilitarála
incorporaciónalasociedad,deahílanecesidaddeinstrumentos,herramientasyserviciosquefaciliten
apoyo,orientación,acogidaensentidoestricto(enespecialensituacionesdevulnerabilidad)inserción,
reagrupación familiar, creación de las condiciones necesarias parala integración (recursos ybienes
sociales:idioma,historia,conocimientodelasinstituciones,cursosdeeducacióncívica,prevencióndela
exclusiónsocial–irregularidadsobrevenida)yformaciónenelejerciciodederechosydeberes''.
AniveldelaUE,elProgramaComúnparalaIntegraciónͲMarcoparalaintegracióndelosnacionalesde
tercerospaísesenlaUniónEuropearecogidoenlaCOM(2005)389final,quecontienelosPrincipios
BásicosComunes(PBC),tambiénreflejalaimportanciadelaccesoenestaprimeraetapadelaspersonas
extranjerasalasinstitucionesyalosbienesyserviciostantopúblicoscomoprivadosexistentesenla
sociedaddeacogida.
31
Num. 7428 / 22.12.2014
31080
EnlaComunitatValencianasefacilitaráesteaccesoproporcionandounarespuestaintegral,coordinada
ytransversalatravésdeuntrabajollevadoacabojuntoalareddeagenciasAMICSyjuntoalasdiversas
organizaciones,públicasoprivadas,quetrabajanenelámbitodelaIntegración.
8.2.1.1.Acogida/Información,asesoramientoyacompañamiento
Como se recoge en la Comunicación COM (2010) 758 final de la Estrategia contra la Pobreza y la
ExclusióndelaUE,paralograrelobjetivodeEuropa2020deinclusiónycohesiónsocialesenlaUE,es
fundamentalelacompañamientoenelprocesodepasaraformarpartedeunasociedadnueva,puesse
tratadeunpasomuycomplejoqueexigeesfuerzosendiversosámbitos.Esteprocesocomprendeel
acceso al mercado de trabajo, la vivienda, los servicios públicos (en especial los de bienestar y
educación),losserviciosprivados,laconstituciónderelacionessocialesyculturalesconlacomunidad,la
dinamizacióncomunitariaeinterculturalylaparticipaciónenlosprocesospolíticos.
EnlaComunitatValencianaseapoyarándiferentesserviciosdeacogidaalaspersonasextranjerasque
hanidollegandoanuestracomunidadautónomaestructuradosentrestiposdeservicios:Información,
asesoramientoyacompañamiento.
Seapoyarálaacogidarealizadaatravésdedosagentesdelaintegraciónprincipales:lareddeagencias
AMICSdesplegadaentodoelterritoriodelaComunitatValencianacomocomplementoalosservicios
que desdeelConsell se ofrecen ala población inmigrada ensuproceso de integración ennuestra
sociedadylasdiversasorganizacionesyentidades,tantopúblicascomoorganizacionesdelasociedad
civil que tienen como objetivo la integración de esta población involucradas en la atención a este
colectivomedianteprogramasdeacogidaintegral,(incluyendoalojamientoymanutención),también
mediantelaprimeraacogidayacompañamiento,inserciónsociolaboralymediaciónintercultural,así
comorealizandounaIntervenciónsocialconpoblacióninmigradaatravésdeunsistemadetrabajoen
red.
EstasredesysusactuacionesformanparteyadelsistemadeintegracióndelaComunitatValencianapor
loqueestePlanconsolidaráestemodelodeacogidaparaque,tantolasfuturaspersonasquecontinúen
llegandocomolaspersonasqueformanpartedelapoblacióninmigradadelaComunitatValenciana
tengangarantizadoselaccesoalosrecursosbásicosnecesariosparasucalidaddevidaysucompleta
integración.
32
Num. 7428 / 22.12.2014
31081
Este proceso de acogida se lleva a cabo en la Comunitat Valenciana para facilitar a la población
inmigradainformaciónparaquepuedaaccederalosdiferentesserviciosasícomoasesoramientoy
acompañamientoylagarantíadelaccesoaestosrecursosconelobjetivodemejorarlacalidaddevida
delaspersonas.
Lasáreasenlasquesetrabajaráserán:
x
Educación
x
Salud
x
Empleoyformación
x
Vivienda
x
Asesoramientojurídico
Lasfuncionesdelapersonamediadora asícomodelaspersonasquedesdeotrasáreas trabajende
modo profesional en la integración de la población inmigrada se centrarán en la detección de
necesidadesylaatencióndelasdemandas delapoblacióninmigrada,derivándolas alasinstancias
competentesmedianteloscaucesdelaintervenciónsocial.Sedarápartealosprofesionalesdecada
ámbitodelascarenciasodemandas,apoyandoyaportandolasclavesinterculturales.Asímismo,habrá
unapermanentecoordinaciónconlaspersonasquesolicitenelserviciorealizandoelacompañamiento
conlosrecursosnecesarios.
Concaráctergeneral,pues,losobjetivosencuantoainformación,asesoramientoyacompañamiento
serán,enprimerlugar,asegurarquelaspersonasinmigradasreciénllegadasoduranteelperíodoen
queyaseanresidentesenlaComunitatValencianaseaninformadasyasesoradassobrelosrecursos
existentes.Además,seencargaránde facilitarelaccesoalosmismosparagarantizarlaintegracióny
evitarsituacionesdedesprotección,vulnerabilidady/oexclusiónsocial;ygarantizaránsusderechose
informaránsobresusdeberesconrespectoalasdiferentesáreasenumeradas.
Educación
Lafuncióndeinformación,asesoramientoyacompañamientoenestaáreaconsisteengarantizarel
accesodelaspersonasinmigradasalsistemaeducativoatravésdelainformaciónsobrelosrequisitos
necesariosparaesteacceso,sobrelosdiferentescentroseducativosexistentesysobrealternativasde
ocioytiempolibre,entreotras.
33
Num. 7428 / 22.12.2014
31082
SehabilitarántambiénmecanismosdecoordinaciónyseguimientoentrelaConselleriadeBienestar
SocialylaConselleriadeEducación,CulturayDeporte.
Salud
Lasalud comoderecho fundamental delaspersonassupone,según laDeclaraciónUniversaldelos
DerechosHumanos,eldisfrutedeunniveldevidaadecuadoquegaranticeunbuenestadodesaludyde
bienestar tanto parala persona como para sufamilia. Asímismo,nuestra constitución reconoceel
derechoalaprotecciónalasaludyestablecequecompetealospoderespúblicosorganizarytutelarla
saludpublicaatravésdelasmedidasyprestacionesnecesarias.
LapoblacióninmigradaqueseencuentraenlaComunitatValencianatienederechoalaasistenciaque
le proporciona el Sistema Sanitario Público de la Comunitat Valenciana por ello se fomentarán las
accionesdeinformaciónalapoblacióninmigradasobrelosrecursosespecíficosdelasaludysobrelas
prestacionessanitarias.
Sefomentarálaintroduccióndelaperspectivainterculturalenlaatenciónsanitariaylasactividadesde
prevenciónysensibilizaciónensalud,enespecialalamujer,desdeunaperspectivaintercultural.
EmpleoyFormación
Seapoyaráeltrabajodeinformaciónydeasesoramiento,asícomoelposterioracompañamientocon
respectoalempleoquellevanacaboenlaComunitatValencianatantolasentidadessocialescomolas
agenciasAMICS.Sefomentaránlasactividadesdeinserciónsociolaboral yseorganizaránaccionesde
formación prelaboral y laboral según las necesidades formativas detectadas, así como orientación
laboralenfocadaalsectordondeseamásnecesarialacontrataciónlaboral.
En el periodo que abarca este Plan Director se impulsarán acciones que incidan en la formación y
reciclajeparaunamejoradaptaciónalmercadolaboralbuscandoposibilitarquelapoblacióninmigrada
accedaalmercadolaboralenigualdaddecondicionesquelapoblaciónautóctona,fomentándoseel
emprendedurismoentrelapoblacióninmigrada.
Vivienda
Lafuncióndeesteáreaseráfacilitar,encoordinaciónconlaAdministracióncompetente,elaccesode
laspersonasinmigrantesalaviviendainformandoyorientandosobrerecursosdealojamientoenlafase
34
Num. 7428 / 22.12.2014
31083
deasentamientoinicial,realizandolosinformespertinentesqueafectenalaviviendaeinformandoy
orientandosobrelosorganismosyrecursosexistentesenmateriadevivienda.
Asesoramientojurídico
Lapoblaciónqueprovienedeotrospaísesconelobjetivodevivirennuestracomunidadautónoma,
planteaasullegada,entreotrasdemandas,lasolicituddeinformaciónacercadelasposibilidadesde
regularizaciónadministrativa;setratadeunademandaquerequieredeunarespuestaespecíficapor
cuantosusituaciónadministrativacondicionaelconjuntodeaccionesquevaapoderllevaracabo.
Paraello,seofreceráinformaciónenmateriadeextranjería,orientaciónenaquelloscasosenlosque
seanecesarioyacompañamientoalosserviciosjurídicos.Además,serealizaránaccionesdemediación
conlosserviciosjurídicos.
Seránecesario elestablecimiento demecanismosdecoordinaciónentrelaConselleriadeBienestar
Social y la Conselleria de Gobernación y Justicia para establecer pautas de intervención conjuntas,
diseñar medidas para fomentar la integración de las personas inmigradas, seguimiento de casos
especiales,etc.
Porotrolado,bienporlamismaGeneralitatoencoordinación conlasadministracioneslocales,se
facilitaránlosdiversosinformesnecesariosrecogidosporlanormativaenmateriadeExtranjería.
8.2.1.2.Acogida/ReddeCentrosdeAcogida
Loscentrosdeacogidasonunidadesadministrativasoserviciosatendidospororganizacionessociales,
sinánimodelucro,registradascomotalesenelregistroquereglamentariamenteestéestablecido.En
estoscentrosdeacogidaseprestaespecialatenciónalaspersonasmásvulnerablesyenriesgode
exclusiónsocial.
EstePlan,ensucompromisoconlaspersonasinmigradasmásdesfavorecidas,continuarásuapoyoalos
CentrosdeAcogidaenelperiododeestePlan,asícomolosserviciosdeacogidaqueseofrecendesde
losmismosalapoblacióninmigrada.EntrelosobjetivosprioritariosdelosCentrosdeAcogidaestánel
deinformaryasesorarsobrelosdistintosserviciossocialesycentrosdeinterés,atendiendoenprimer
lugaralasnecesidadesbásicasdelapersonainmigrada.
35
Num. 7428 / 22.12.2014
31084
Seapoyaránasímismoprogramasquetengancomoobjetoconoceralapersona,susproblemas y
necesidades,einformaryproponerlasmedidasadecuadasproporcionando,ensucaso,losmediospara
atender temporalmente las necesidades básicas de la persona inmigrada. Se apoyarán así mismo
programasdeacogidaintegraldepersonasinmigradasenriesgodeexclusiónsocialasícomolaacogida
depersonaslaboralestemporeros.
8.2.1.3.Acogida/ReddeEscuelasdeAcogida
Deacuerdoconelprincipiobásicocomúncuarto,contenidoenelProgramaComúnparalaIntegraciónͲ
MarcoparalaintegracióndelosnacionalesdetercerospaísesenlaUniónEuropea,recogidoenlaCOM
(2005)389:"Unconocimientobásicodelidioma,lahistoriaylasinstitucionesdelasociedaddeacogida
esindispensableparalaintegración;permitiralapoblacióninmigradaadquirireseconocimientobásico
esesencialparaquelaintegracióntengaéxito."
EnlaComunitatValencianacontamosparalaconsecucióndeesteobjetivoconelprogramavoluntario
EscueladeAcogidaquefacilitaesteconocimientoyaproximaciónalaculturadelasociedaddeacogida.
Losobjetivosdeesteprogramasonproporcionaralaspersonasquevanaformarpartedelaciudadanía
delaComunitatValenciana,conocimientossobrelasociedadengeneralydelavalencianaenparticular,
ydotardeautonomíapersonalalos/asnuevos/asciudadanos/asparaquepuedanejercerplenamente
suciudadanía.
Esteprogramaeselinstrumentodeactuaciónbásicodecompromisodeintegraciónyunaherramienta
quevoluntariamenteintroducealapersonainmigradaenelconocimientodelosvaloresyreglasde
convivenciademocrática,desusderechosydeberes,laestructurapolíticaconstitucionalespañolaylos
idiomasoficialesdelaComunitatValenciana;elementosesencialesparaqueconozcanlasociedadque
leshaacogidoyseintegrenenella.
DuranteelperiododeestePlanDirectorsecontinuaráapostandoporesteprogramabuscandodotara
lapoblacióninmigradadelosconocimientosyhabilidadesnecesariasparaconseguirsuintegraciónenla
sociedadvalencianatantodeunmodopresencialcomoonline.
36
Num. 7428 / 22.12.2014
31085
8.2.2CohesiónSocial
Silaacogidaesfundamentalparacomenzarlaadaptacióntantodelaspersonasreciénllegadascomode
lasociedadreceptora,lacohesiónsocialsemuestracomoelobjetivoaconseguiratravésdelaplena
integracióndelapoblacióninmigrada.
Enlaactualidad,lapoblacióninmigradayaformapartedelavidacotidianaennuestrasciudadesyyaes
visiblelapresenciadelassegundasy,enalgúncaso,tercerasgeneracionesenloscentroseducativosa
todos los niveles y en los diferentes ámbitos. Como indica la Organización Internacional para las
Migraciones,eldesafíoenestaetapaespermitirunequilibrioentrelasidentidadesculturalesoriginales
delapoblacióninmigradayunsentidodepertenenciaquetienecomobaselaaceptacióndelosvalores
fundamentaleseinstitucionesdelanuevasociedad.
Estafasedecohesiónsocialyconvivenciapacífica,portanto,vaarequerirdetodosnuestrosesfuerzos.
DesdelaGeneralitatseapuestaporunasociedadcohesionada,unacomunidaddeindividuoslibresque
se apoyan en la búsqueda de objetivos comunes a través de medios democráticos dado que una
sociedadcohesionadaesmásjusta,escapazdegenerarmayorestasasdecapitalsocial,deestablecer
mecanismosyredesdeconfianzaentreelconjuntodeagentessocialesqueoperanensuterritorioy
gestionarconmayorefectividadlosprocesosdecrisiseconómicasysociales.
Esta concepción de la cohesión social enfatiza la necesidad de consolidación de la solidaridad y la
prevención de la exclusión a través del logro de un vínculo fuerte entre todos sus ciudadanos y
ciudadanasenunasociedadquecompartalamismacultura,losmismosinteresesyenlaqueseeviten
posicionesenfrentadas.Y,sibienesciertoquelasociedadvalencianaavanzaenunrápidoprocesode
integracióndelapoblacióninmigrada,laintegracióndefinitivaserásóloposiblesilasolidaridad,el
respetoylaigualdaddederechosseconsolidancomovaloresabsolutosdeconvivenciaintercultural.
Por ello, para consolidar estos valores, se continuarán diseñando políticas preventivas de gestión
positivadeladiversidadquepermitanevitarsituacionesdedesigualdadydeconflictossociales.
Esporelloporloque,enestasegundafasedecohesiónsocialyconvivenciapacífica,seincidiráenel
trabajoconlapoblacióninmigradaqueestáviendoincrementadasusituaciónderiesgodeexclusión
social,tomandoencuentademodoespecialeltrabajoarealizarconlosylasjóvenespertenecientesa
lassegundasytercerasgeneracionesatravésdelagestióndeunPlanespecíficoparalasmismas.
37
Num. 7428 / 22.12.2014
31086
ElobjetivodelPlanDirectorenloreferentealacohesiónsocialsellevaráacaboatravésde los
siguientesprogramas:
ͲMediaciónInterculturalyGestióndeladiversidad
ͲEscuelasdeIntegración
ͲPrevenciónderacismoyxenofobia
8.2.2.1.CohesiónSocial/MediaciónInterculturalygestióndeladiversidad
ConrespectoalapoblacióninmigradaqueyaseencuentraenlaComunitatValencianasefomentarán
desdelaGeneralitataccionesencaminadasaculminarelprocesodeinclusiónsocial enestasegunda
fasefavoreciendoaccionesquefomentenlacohesiónsocialylaconvivenciapacíficaentretodaslas
personas que residimos en esta comunidad autónoma, incluyendo a aquellas personas conlas que
realizamoseltrabajodeacogidayqueyaformanpartedenuestraciudadanía,asushijosehijas:los
llamados“segundasgeneraciones”eincluso alasposteriores“tercerasgeneraciones” endiferentes
áreasdeactuación.
Como hemos adelantado, este Plan Director fomentará el trabajo de las personas mediadoras
interculturalesenestosdiferentesámbitosdeactuación,conunafunciónclarayespecíficadeapoyo,
mediación,acompañamientoygestióndelainterculturalidad.Mediantelaintervencióndeéstasenlos
diferentes aspectos delaconvivencia socialycomunitariasebusca lasensibilización, laprevención
bidireccionaldelracismoylaxenofobia,fomentandolaparticipaciónsocialatravésdemecanismosde
voluntariadoydinamización.Sepretenderáconestoobtenerunacohesiónsocialdelaqueseanparte
nosólolasasociaciones,sinotambiénlaciudadanía.
Lasáreasdeactuaciónenlasquesetrabajaráprincipalmentealigualqueenacogidaserán:
x
Educación
x
Salud
x
Empleoyformación
x
ÁmbitoComunitario
38
Num. 7428 / 22.12.2014
31087
Educación
Ennuestrasaulasseviveladiversidadculturalquizádeunmodomásintensoqueenningúnámbito,por
elloesenesteámbitodondesellevaránacabocolaboracionesyaccionescoordinadastantodesdela
educaciónformalcomonoformalparacontribuirallogrodelacohesiónsocial.Estamediacióndeberá
contemplarelcorrectoseguimientoylaprevencióndelabsentismoescolar.
EsenlasaulasdelosdiversoscentroseducativosdondelaGeneralitatapoyaráaccionesquefavorezcan
quelaintegración,lainclusión,lavivenciadeladiversidadculturalyelajustemutuoseanunarealidad,
fomentandoactividadesotalleresjuntoalprofesoradoenelespacio proporcionadoporlasaulasde
convivenciadandoaconoceralosylasescolaressusderechosydeberes.Estetrabajoserealizaráen
coordinaciónconotrosagentessociales/entidades/asociacionesconelfindefomentareltrabajoenred,
la coordinación, la complementariedad y el trabajo eficaz y eficiente en materia de sensibilización
intercultural.
Asímismo,seapoyarálarealizacióndetalleres,dinámicasdesensibilizaciónuotrasactividadesparala
prevencióndeconflictosinterculturalesdeformaque,unidosenlamismatarea,elestudiantadoysus
familiasinteraccionenyserelacionenatravésdefórmulasformativascomo,porejemplo,laescuelade
padresymadres.
Enesteámbitoeducativolapersonamediadoraseráunafiguradesumaimportancia,querealizaráun
trabajo de mediación rehabilitadora interviniendo en los conflictos entre el alumnado o entre el
profesoradoyelalumnadoprovenientedeotrasculturasysusfamilias.Tambiénseráimportantesu
trabajodemediaciónpreventivaatravésdelarealizacióndetalleres,dinámicasuotrasactividadesde
sensibilización con el conjunto del alumnado. Todo ello sin perjuicio de apostar también por una
mediacióncreativaytransformadora,generadaapartirdelacreacióndenuevasreglasquecomportael
actoconstructivoyregenerativodelamediaciónperse
Salud
Enelámbitosanitarioseapostaráporlaactuaciónenmediacióndesdeunaperspectivadesaludpública
ycomunitariaquedeberáteneruncarácterpreventivoydepromoción,porloquelasactividadesque
seapoyaránseránlasdeasesoramientoyapoyoalpersonalprofesionalsanitario.
Seproporcionarálainformaciónnecesariaalpersonalsanitarioyalapoblacióninmigradaparaclarificar
las situaciones y evitar conflictos. Para ello, se trabajará de forma coordinada con el resto de
39
Num. 7428 / 22.12.2014
31088
profesionalesparagenerarunosprotocolosdeactuaciónfrenteasituacionesdedesproteccióndela
poblacióninmigradafrentealaatenciónsanitaria.
Asímismoseapoyarálaformaciónespecíficadelos/asprofesionalessanitariosentemasdemediación
intercultural.Sefomentarálainclusióndelafiguradelmediadorinterculturalenlosequiposdeatención
sanitaria,comounafiguraclaveparalamediación.Segeneraráunareddeprofesionalesmediadores
disponiblesparacontactarconellosenloscasosqueseanecesarioyevitar,deestaforma,situaciones
de conflictos y de desprotección por ambas partes (población inmigrada y autóctona). La persona
mediadorainterculturaltrabajaráconjuntamenteconelequipodeprofesionalesdeláreasocialque
intervenganeneláreadesalud(trabajadoressocialesfundamentalmente),paraestableceruntrabajo
coordinadoycomplementario.
Empleoyformación
Mediantelamediacióninterculturalsepretendepreveniryresolverlosconflictosquesepudierandar
enelámbitolaboral.Lalabordeprevenciónsellevaacabofacilitandounmarcodeacercamientoentre
laempresaylaspersonasmigradastrabajadorasysecrearánespaciosdeencuentroqueposibilitenel
diálogoylabúsquedadealternativasalconflicto.
Seapoyaráalasorganizacionespúblicasodelasociedadcivilquerealicenaccionesdeinserciónsocio
laboraldirigidasalapoblacióninmigradaasícomodeintegraciónenelámbitosocialylaboralmediante
laformacióneincidiendoespecialmenteenelaccesoaltrabajodelamujerinmigradaenigualdadde
condiciones. Por otro lado, se facilitará el emprendedurismo entre la población inmigrada en
consonanciaconloprevistoporlaComisióneuropeaensuPlandeAcciónsobreEmprendimiento2020,
elcualproponepromoverelespírituempresarialentrelosmigrantesqueyaresidenenlaUE.
Según elProgramacomúndelaUErecogidoenlaComunicaciónCOM(2005)389final,otrodelos
principiosbásicoscomunesesencialparalaintegracióneselempleo:“Elempleoconstituyeunaparte
fundamentaldelprocesodeintegraciónyesesencialparalaparticipacióndelosinmigrantes,paralas
contribuciones que los inmigrantes aportan a la sociedad de acogida, y para hacer visibles tales
contribuciones."
LaEstrategia2020señalaque,peseaquehayqueserconscientedelmomentodecrisiseconómicaenel
que nos hallamos inmersos, Europa es capaz de alcanzar un crecimiento inclusivo, sostenible e
inteligenteydeencontrarelmododecrearnuevospuestosdetrabajo.Porello,unodelospropósitos
40
Num. 7428 / 22.12.2014
31089
de Europa 2020 es la creación de empleo, un empleo que integre a la población inmigrada en la
poblaciónactiva.
ÁmbitoComunitario
Enelámbitocomunitariosetrabajaránlasrelacionesdeconflictoquepuedandarseencomunidades,
vecindariosobarriosysetrabajaráparasuprevención.Seapoyarálarealizacióndeuntrabajointenso
encaminadofundamentalmenteafacilitarlarelación,elintercambioyeltrabajocooperativoentrelas
agenciasAMICSylasorganizacionessocialesqueconvivenenundeterminadocontextoparaimpulsar
procesosdereflexiónyacciónrespectoalosretosyoportunidadesquepresentaladiversidadcultural.
Para ello se apoyará desde la Generalitat la creación de espacios de encuentro entre la población
inmigradayautóctona.Todasestasactuaciones secomplementaránconaccionesdeseguimiento y
evaluación.
Setrataderealizaruntrabajodeacercamientoyrefuerzodelosdiversosrecursospúblicosdeque
disponelaciudadaníaenlosdiferentesaspectosdelaconvivenciasocialycomunitariaparafacilitarla
cohesiónfortaleciendolasrelacionessociales.LaGeneralitatapoyará,enconcreto,larealizaciónde
proyectosintegralesdeintegraciónsocialenbarrios,incidiendoespecialmenteenlasfamilias.
Porotrolado,einsistiendoenlapreocupaciónporlapoblaciónmásexcluida,serealizaráuntrabajode
coordinaciónentrelasadministracionescompetentes,losserviciossocialesylasorganizacionesdela
sociedadcivilatravésdelcualsepromuevaelaccesoalaviviendayalosdiferentesserviciosporparte
delapoblacióninmigradaysusdescendientes.Seharáespecialhincapiéenlaspersonasqueresidanen
condiciones deexclusión social en asentamientos, infraviviendas, chabolas oqueseencuentren sin
techo.
Existenotrosámbitosdeactuaciónenlosqueelpersonalmediadorrealizarásusintervenciones.yque
seapoyarándesdelaGeneralitatprincipalmenteatravésdelapoyoenmateriadeformaciónespecífica
enmediaciónintercultural.Entreéstospodemosdistinguirelámbitopolicial,familiaroeljurídico.
8.2.2.2.CohesiónSocial/EscuelasdeIntegración
La Comunitat Valenciana apuesta por un modelo de convivencia que implica a todas las personas
residentes en la Comunitat Valenciana. Debemos considerar el concepto de integración como un
41
Num. 7428 / 22.12.2014
31090
procesobidireccional,yaquesevenafectadastantolaspersonasautóctonascomolasalóctonasysus
instituciones.Setratadeuncambiodinámicodecontinuaymutuaadaptacióncuyaconvicciónygestión
hadesercompartidaporlasdistintasadministraciones,actoressocialesyconjuntodelasociedad.Para
conseguirestaaceptaciónhayquerealizaresfuerzos,programas,actividadesyrecursosconelobjetivo
deinformar,concienciarysensibilizaralconjuntodelapoblación.Entreellaspuedeserdegranutilidad
laorganizacióndecampañasenlasqueseutilicentodotipodemediosvisualesoescritosqueconsigan
quelapoblación inmigrada aparezcaenlosmediosdecomunicación siempre comoalgo positivo y
beneficioso.
La Comunitat Valenciana pone a disposición de la población inmigrada un conjunto de servicios
específicos,juntoaaquellosdirigidosalconjuntodelaciudadanía,paralaconsecucióndelaintegración
social.
EstePlanfomentarálarealizacióndetodotipodeactividadesdivulgativas,comojornadasoseminarios
dedicadosalconocimiento,comprensiónydisfrutedelasdiferentesculturaspresentesenelmunicipio
enelsenodeestasEscuelas.Laorganizacióndeestasactividadesllevaráaparejadoencuentrosentre
autóctonosyextranjerosenlosqueéstospuedanhacerllegaralapoblaciónnativasucultura.
Enestosmomentos,enquesetienecomoobjetivolacohesiónsocialentrelapoblacióninmigradayla
sociedaddeacogida,laGeneralitatapostaráporunpasomásquesuponelaaportacióndelacultura,
tradiciones yconocimiento delapoblación inmigrada conel objeto de compartir y enriquecer ala
poblaciónautóctonaatravésdelasEscuelasdeIntegración,enellaslapoblacióninmigradaseabriráal
conocimientodesuculturaporpartedelosvalencianosyvalencianas,queampliaránsusconocimientos
graciasaestasaportaciones.
8.2.2.3.CohesiónSocial/Prevencióndelracismoyxenofobia
Según el Programa Común para la Integración recogido en la Directiva COM(2005)389 final, la
promocióndelosderechosfundamentales,laausenciadediscriminaciónylaigualdaddeoportunidades
paratodossonelementosclavedelaintegración.
EstosuponequedebemosconseguirquelasgeneracionesveniderasnacidasenlaComunitatValenciana
crean,porencimadetodo,enelserhumanoycontinúenconstruyendounasociedadvalencianacomo
42
Num. 7428 / 22.12.2014
31091
sociedaddeigualesenlaquetienencabidalaspersonassindistinciónalguna,unasociedadbasadaenla
interculturalidadensusrelacionessocialesqueconsagreelprincipiodeigualdad.
NuestroPlanValencianoparalaPrevencióndelaDiscriminaciónInterétnica,elRacismoylaXenofobia
recogequelaintegraciónrealessóloposiblesi“lasolidaridad,elrespetoylaigualdaddederechosse
consolidancomovaloresabsolutosdeconvivencia”.Estosvaloressuponenuncompromisoparatodala
ciudadaníayprincipalmenteparalaeducacióndenuestrainfanciaenvaloresdeconvivenciaypaz.Esen
laconsecucióndeesteobjetivosobreelqueseseguiráincidiendoatravésdelasensibilizaciónydel
trabajo desarrollado por el comité de seguimiento del Plan Valenciano para la Prevención de la
Discriminacióninterétnica,elracismoylaxenofobia.
Peroenelnuevocontextoeconómicoenelquenosencontramos,conunamenorintensidadenelflujo
migratoriodellegada,perounagrandiversidadculturalyreligiosaexistelaamenaza,comoocurreen
todoslospaísesenelsenodelaUnión,deunaumentodelaintoleranciaylaxenofobiaquepodría
afectaralaconvivencia.Porelloseincidiráeneltrabajodeprevencióndelracismoylaxenofobia.
Laherramienta central parafacilitarellogrodeestaprevención delracismoylaxenofobiaque se
fomentarápormediodeestePlanDirector,eslaMediaciónIntercultural.Setendránasímismoen
cuentalascuestionestransversalesdegénero,ylaimportanciadetrabajarconlasfamiliasincidiendoen
lainfanciaylajuventudatravésdeladinamizaciónyparticipaciónsocial.Todoellocomplementándose
conaccionesquesedesarrollarándesdeelPlanValencianodeprevencióndelracismo,laxenofobiayla
discriminacióninterétnicayqueesconvenientereforzarenelámbitodelasensibilización,intervención
y desde la labor de la Oficina Valenciana de Solidaridad con la víctima de racismo, xenofobia e
intolerancia.
Aligualqueenelcasodeacogida,laGeneralitatproporcionaráunarespuestaintegral,coordinaday
transversal a través de un trabajo llevado a cabo junto a la red de agencias AMICS (Agencias de
MediaciónparalaIntegraciónylaConvivenciaSocial)yjuntoalasdiversasorganizaciones,públicaso
privadas,quetrabajanenelámbitodelaIntegración.
8.3.EjesTransversales
Latransversalidadesuninstrumentoarticuladorquepermiteinterrelacionarlosdiferentesámbitosde
actuación.
43
Num. 7428 / 22.12.2014
31092
x Ámbitodefamilia,infanciayjuventud.Plan2Ͳ3G.
Enelámbitodelaintegraciónseráfundamentaltenerencuentalosdiferentesprocesosporlosque
atraviesaunafamiliayqueafectanopuedenafectaratodaslasáreasquehemosmencionado.
Enelcasodeloshijos/asdelaspersonasmigradasnacidasenlaComunitatValencianaqueconformanla
“segundageneración”,seenfrentanacircunstanciasdiferentesaaquellasquetuvieronquevivirsus
progenitoresporloquenosencontramosantenuevosescenarios.Tambiénnosencontraremosconel
casodequemuchos/asdeellos/asnoestánviviendo supropio proyecto migratoriosino eldesus
padres. Con respecto a esta “segunda generación”, consideramos necesario poner en marcha el
“Proyecto 2Ͳ3G” que abarcará el diagnóstico de su situación en la Comunitat Valenciana, y la
elaboracióndemedidasconcretasytransversalesadaptadasaldiagnósticopreviamenterealizado.
x Perspectivadegénero
ElDerechoalaIgualdadesunodelosderechosreconocidosyconsagradosenlaConstituciónEspañola
de1978ensuArt.14,siendoelartículo9.2.delaConstituciónEspañolaelqueestablecelaobligación
delospoderespúblicosdepromoverlascondicionesparaquelaigualdaddelindividuoydelosgrupos
enqueseintegraseanrealesyefectivas.
Aniveleuropeo,esel TratadodeAmsterdam(1997),recogidoenelMarcoNormativodeestePlan
Director,elquecontienedosdisposicionesconrespectoalaigualdad:elartículo13,quepermiteal
Consejoadoptaraccionesadecuadasparalucharcontraladiscriminaciónpormotivosdesexo,origen
racialoétnico,religiónoconvicciones,discapacidad,edaduorientaciónsexualyelartículo73K,que
recogelaimportanciadepromoveraccionesdeluchacontralasdiscriminacionesporsexouorientación
sexual,necesitandodelosesfuerzosdecadaunadelasinstitucionesyorganismosimplicadosparaello.
ElEstatutd'AutonomiadelaComunitatValencianarecogeelderechoalaigualdadensuart10.3,que
dicequelaGeneralitatpromoverá,entreotros,laigualdaddederechosdehombresymujeresentodos
los ámbitos, en particular en materia de empleo y trabajo; protección social contra la violencia,
especialmentedelaviolenciadegénero;yensuartículo11,añadequelaGeneralitat,conformeala
CartadeDerechosSociales,velaráentodocasoparaquelasmujeresyloshombrespuedanparticipar
plenamenteenlavidalaboral,social,familiarypolíticasindiscriminacionesdeningúntipoygarantizará
quelohaganenigualdaddecondiciones.Aestosefectos,segarantizarálacompatibilidaddelavida
familiarylaboral.Enelartículo10.4serecogequelaGeneralitat,enelmarcodesuscompetenciasy
44
Num. 7428 / 22.12.2014
31093
mediante su organización jurídica, promoverá las condiciones necesarias para que estos derechos
socialesseanobjetodeaplicaciónrealyefectiva.
Porello,desdelaConselleriadeBienestarSocialseabordaránestetipodeactuacionesdemanera
transversal para garantizar la igualdad efectiva de todas las mujeres residentes en la Comunitat
Valencianay,enespecial,delasmujeresinmigradasencoherenciaconlaspolíticasinternacionales,
comunitariasynacionalesporlaimportanciadelapromocióndelamujerengeneralydelainmigrada
enparticular.Tambiénsetendránencuentalascircunstanciasespecialesalasquepudieranenfrentarse
lasniñasmigradas.
LaleyOrgánica3/2007paralaigualdadefectivademujeresyhombresestableceloscriteriosgenerales
quedebenregirlasactuacionesdetodoslospoderespúblicosyensuart.14.6hacereferenciaa la
consideracióndelassingularesdificultadesenqueseencuentranlasmujeresdecolectivosdeespecial
vulnerabilidadcomosonlasquepertenecenaminorías,lasmujeresmigrantes,lasniñas,lasmujeres
condiscapacidad,lasmujeresmayores,lasmujeresviudasylasmujeresvíctimasdeviolenciadegénero,
paralascualeslospoderespúblicospodránadoptarmedidasdeacciónpositiva.
Esestamismaley,querecogeespecíficamentelaaplicacióndelatransversalidaddeltemadegéneroen
todas las políticas, incide en las especiales circunstancias de vulnerabilidad por las que atraviesan
algunasmujeres.
La transversalidad se aplicará incorporando la perspectiva de género en los ámbitos de la salud,
educación,empleo,vivienda,etc.incidiendoenlosespecialescasosdeexclusión.
LaGeneralitatapoyaráalosorganismospúblicosodelasociedadcivilquerealicenprogramasparalas
diferentesnecesidadesdeloscolectivosdemujeresensituaciónoriesgodeexclusión.
x Participaciónsocial/voluntariado.
LaParticipacióndelapoblacióninmigradaenlaformulacióndelaspolíticasymedidasdeintegración,
especialmente a nivel local, se considera fundamental en el proceso democrático y favorece su
integracióntalycomoserecogeenelPrincipioBásicoComúnnº9delProgramaMarco.
Paraellogrode la cohesiónsocialennuestra sociedades esencial la participación delapoblación
inmigradacomovíadeintegraciónypazsocial,porello,lospoderespúblicospromoverányarticularán
45
Num. 7428 / 22.12.2014
31094
laparticipacióndelainiciativasocialenlasentidadessinánimodelucroquetrabajenenelámbitodela
integraciónyfomentaránlacolaboraciónsolidariadelaciudadaníaatravésdelaacciónvoluntaria;se
fomentarálainclusióndelapersonainmigradaeneltejidoasociativodelaComunitatValenciana,de
acuerdoconlaregulaciónestablecidaenlaleydelvoluntariadodelaComunitatValencianallevándosea
cabocampañasinformativasyformativasconlafinalidaddepromoverydesarrollarlosvaloresylas
ventajasdelaparticipaciónciudadana.
AsímismosefomentarálaparticipaciónporpartedelaempresaprivadaylaspropiasAdministraciones
Públicasatravésdelvoluntariadocorporativo.
46
OBJETIVOGENEͲ
RAL
ProporcionaratenͲ
ciónalapoblación
inmigradadesde
sullegadaparafaͲ
cilitarsuaccesoa
losserviciospúbliͲ
cos
PROGRAMA
INFORMACIÓN,ASESOͲ
RAMIENTOYACOMPAͲ
ÑAMIENTO
LINEAESTRATÉGICA1
OBJETIVOSYACCIONES.ÁREASDEACTUACIÓN.
A.2.1.Informar,asesoraryacompañaralapoblacióninmigradaenelaccesoalosserviͲ
ciossanitarios
A.2.2.Fomentarlainclusióndelaperspectivainterculturalenlaatenciónsanitaria
A.2.3.Apoyarlasaccionesdesensibilizaciónyorientacióndelasprestacionessanitarias
principalementelasdirigidasalasmujeres
Informar,asesoraryacompaͲ
ñarsobreelsistemaeducatiͲ
vo
Informar,orientaryasesorar
alapoblaciónmigradaenel
accesoalaasistenciasanitaͲ
ria
O.E.3.
A.3.1.Informarsobreaccionesdeinserciónsociolaboral,
A.3.2.Asesorarenmateriadeempleosegúnlasnecesidadesformativasdetectadas
A.3.3.Acompañarenmateriadeempleoenmateriadeformaciónyreciclaje
A.3.4.Asesorarenmateriadeemprendedurismoalapoblacióninmigrada.
O.E.4.
A.4.1.FacilitarelaccesodelapoblacióninmigradaalaviviendainformandosobrelosorͲ
ganismosyrecursosexistentes
O.E.5.
A.5.1.Informar,orientaryasesoraralapoblacióninmigradasobresusderechosydebeͲ
res.
A.5.2.Informar,acompañaro,ensucaso,prestarasesoramientoeinformaciónespecialiͲ
zadaenmateriadeextranjería
A.5.3.Realizarlosinformesquecorrespondansegúnlalegislaciónvigente
A.5.4.Proporcionarinformaciónbásicasobrelaciudad,localidadocomarcadedestinoy
loshábitosdevidamáscomunesdedichoslugares.
A.5.5.Informarorientaryasesorarsobreelaccesoalosserviciossociales
O.E.3.
Informar,orientaryasesorar
alapoblaciónmigradaen
materiadeempleoyformaͲ
ción
O.E.4
Informar,asesoraryacompaͲ
ñarenmateriadevivienda
O.E.5.
Informar,asesoraryacompaͲ
ñarenmateriadederechos,
deberesycostumbres.
47
I.5.1NºatencionesenmateriadederechosydeberesrealiͲ
zadas
I.5.2.Nºdeatencionesenmateriadeextranjeríarealizadas
I.5.3.Nºdeactuacionesdeinformacióngeneralsobrela
ciudadysuscostumbresrealizadas
I.5.4.NºdeatencionesyderivacionesaServiciosSociales
realizadas
O.E.5.
I.4.1.NºatencionesenmateriadeviviendainformandosoͲ
brelosorganismosyrecursosexistentes
I.3.1.NºdeatencionessobreaccionesdeinserciónsociolaͲ
boral,
I.3.2.Nºdeacompañamientosenmateriadeformacióny
reciclaje
I.3.3.NºdeacompañamientosenmateriadeemprendeduͲ
rismoalapoblacióninmigrada.
O.E.4.
I.2.1.Nºatencionesyderivacionesrealizadasaservicios
sanitarios
I.2.2.Nºcursosrealizadosalpersonalsanitarioenmateria
demediaciónintercultural
I.2.3.Nºactuacionesdesensibilizaciónyorientacióndelas
prestacionessanitariasprincipalementelasdirigidasalas
mujeres
O.E.3.
O.E.2.
I.2.1.Nºdeatencionesenmateriadeaccesoalsistema
educativo
I.2.2.Nºdeatencionesenmateriadey/oalternativasde
ocioytiempolibre
I.2.3.Nºatencionesamenoresenmateriaeducativa
I.2.4.NºatencionesyderivacionesamenoresnoacompaͲ
ñadosrealizadas
I.2.5.Nºatencionesenmateriadehomologacióndetítulos
A.2.1.Informar,asesoraryacompañaralapoblacióninmigradasobreelaccesoalsistema
educativo
A.2.2..Informar,asesoraryacompañaralapoblacióninmigradasobrealternativasde
ocioytiempolibre.
A.2.3.Informar,asesoraryacompañaralosmenoresparasuescolarizaciónyelacceso,
ensucaso,aprogramasdeeducacióncompensatoriaydeacogidaescolar(enespeciala
losqueseencuentrenenasentamientos)
A.2.4.InformarsobrecómolograrlahomologacióndetítulosoderivaralaadministraͲ
ciónquepresteesteservicio.
A.2.5.Daratencióninmediatayacompañamientoalos/lasmenoresinmigrados/asno
acompañados(MINA)paraquerecibandelaadministracióncompetentelaatencióninͲ
mediata.
O.E.2.
O.E.1.
O.E.2.
INDICADORES
O.E.1.
ACTIVIDADES/ACCIONES
O.E.1.
OBJETIVOESPECÍFICO
ACOGIDA:Facilitarelaccesodelapoblacióninmigradaalosdiversosserviciospúblicosatravésdeprogramasespecíficos
9.DesarrollodelosobjetivosdelPlan2014Ͳ2017
ReddepersonasmediadoͲ
rasinterculturales
Entidadesespecializadas
enmateriadeintegración
ReddeAgenciasAMICS
RESPONSABLES
Num. 7428 / 22.12.2014
31095
CENTRODEACOGIDA
PROGRAMA
LINEAESTRATÉGICA1
I.1.1.Nºdeprogramasdemedianteactividadesde
primeraacogidaycoberturadenecesidadesbásicas
delapoblaciónenriesgodeexclusiónsocial
I.1.2.Nºdeplazasdeacogidaofertadas
I.1.3.Nºdeprogramasdeatenciónbásicaintegral
llevadosacabo
I.1.4.Nºdeprogramasdeatenciónsociolaboralen
centrosdeacogidarealizados
I.1.5.NºaccionesrealizadasdirigidasamujerestraͲ
bajadorasmigradasensituacióndevulnerabilidad
realizadas
A.1.1.FacilitarprogramasdeintegraciónsocialdepersoͲ
nasmigradasmedianteactividadesdeprimeraacogiday
coberturadenecesidadesbásicasdelapoblaciónen
riesgodeexclusiónsocial
A.1.2.OfertarplazasdeacogidaqueincluyanalojamienͲ
to,manutencióntemporalyapoyoalainserciónsocial
A.1.3.Realizarprogramasdeatenciónbásicaintegrala
lapoblaciónmigradaensituacióndevulnerabilidad
A.1.4.FomentarlosprogramasdeinserciónsociolaboͲ
ralencentrosdeacogidadirigidosalapoblaciónmigraͲ
daensituacióndevulnerabilidad
A.1.5.Realizaraccionesespecíficasdirigidasamujeres
trabajadorasmigradasconosinhijosasucargoensiͲ
tuacióndevulnerabilidad.
Facilitarlaacogidadepersonas
migradasenriesgodeexclusión
social
Promoverprogramasdeacogida
integraldepersonasmigradasdiriͲ
gidasatrabajadoresytrabajadoͲ
rastemporeros.
A.2.1.FacilitarofertasdealojamientodirigidasapersoͲ
naltrabajadortemporerodurantelascampañasagrícoͲ
las
A.2.2.ApoyarelmantemimientodeunaoficinadeatenͲ
cióndirectaapersonastrabajadorastemporeras
A.2.3.ImpulsarprogramasparalamejoradecondicioͲ
nessociolaboralesydeintegracióndelaspersonastraͲ
bajadorastemporerasdurantelascampañasagrícolas
48
A.2.1.Nºplazasdealojamientodirigidasapersonal
trabajadortemporerodurantelascampañasagrícoͲ
las
A.2.2.Nºatencionesllevadasacaboconpersonas
trabajadorastemporeras
A.2.3.NºactuacionesllevadasacaboparalamejoͲ
radecondicionessociolaboralesydeintegración
delaspersonastrabajadorastemporerasdurante
lascampañasagrícolas
O.E.2.
O.E.1.
O.E.2.
INDICADORES
ACTIVIDADES/ACCIONES
O.E.1.
OBJETIVOESPECÍFICO
O.E.1.
ACOGIDA:Facilitarelaccesodelapoblacióninmigradaalosdiversosserviciospúblicosatravésdeprogramasdeacogida
Proporcionaralojamiento,
manutenciónyatención
básicaalapoblacióninmiͲ
gradaenriesgodeexcluͲ
siónsocialyalaspersona
qurealizantrabajocomo
temporeros.
O.E.2.
OBJETIVOGENERAL
OBJETIVOSYACCIONES.ÁREASDEACTUACIÓN
ReddepersonasmediaͲ
dorasinterculturales
Organizacionessociales
especializadasdedicaͲ
dasalaIntegración
Centrosdeacogida
DGIC
RESPONSABLES
Num. 7428 / 22.12.2014
31096
OBJETIVOGENERAL
OBJETIVOESPECÍFICO
I.1.1.NºdeedicionesdeEscueladeAcogida
realizadosonliney/opresencialmente
I.1.2.NºdecertificadosdeEscueladeAcogida
emitidos
I.1.3.Nºdealumnadoinscrito
A.1.1.FomentarlarealizacióndecursosdecomͲ
prensióndelasociedadvalencianaEscuelade
Acogidarealizadosonliney/opresencialmente
A.1.2.FomentarelvoluntariadodocenteparaimͲ
partiraulasenlasEscuelasdeAcogida
49
O.E.1.
INDICADORES
O.E.1.
ACTIVIDADES/ACCIONES
ACOGIDA:Facilitarelaccesodelapoblacióninmigradaalosdiversosserviciospúblicosatravésdeprogramasdeacogida
O.E.1.GenerarunaofertaforͲ
mativaenmarcadaenunámͲ
bitomulticulturalquefacilite
Dotaralapoblación lainterculturalidaddesdeel
migradadelosconociͲ conocimientodelaslenguas
ESCUELASDEACOGIͲ mientosyhabilidades oficiales,losusosycostumͲ
DA
necesariasparaconseͲ bresdelosvalencianosyexͲ
guirsuintegraciónen tensivamentedelasociedad
lasociedadvalenciana. española.
PROGRAMA
LINEAESTRATÉGICA1
OBJETIVOSYACCIONES.ÁREASDEACTUACIÓN
ReddepersonasmeͲ
diadorasintercultuͲ
rales
OrganizacionessoͲ
cialesespecializadas
dedicadasalaInteͲ
gración
DGIC
RESPONSABLES
Num. 7428 / 22.12.2014
31097
PROGRAMA
OBJETIVOSYACCIONES.ÁREASDEACTUACIÓN.
ACTIVIDADES
grada.
50
O.E.3:Promocionarlagestiónde
ladiversidadenlasempresasy O.E.2:
laprevencióndeladiscriminaͲ
A.1.Implementaraccionesformativastantoadelegadosydelegadascomo
ciónlaboral.
acuadrossindicales.
O.E.4:Fomentarlaparticipación A.2.Formaralaspersonasformadorasycolaboradorasquedesarrollarán
sociolaboraldelapoblaciónmiͲ actividadesencaminadasalagestióndeladiversidad.
O.E.2:Formarysensibilizaral
personalinvolucradoenlainserͲ
ciónsociolaboraldelapoblaͲ
cióntrabajadora.
Promoverlafiguradelapersona O.E.1:
mediadorainterculturalenel
ámbitoSocioLaboral.
A.1.Asesorar,formareinformarjurídica,laboralytécnicamentesobrereͲ
cursos,derechosydeberesespecialmentealastrabajadoras
A.2.Asesorar,formareinformarjurídica,laboralytécnicamentesobrereͲ
O.E.1:Fomentarlacualificación cursos,derechosydeberesespecialmentealastrabajadorasytrabajadores
profesionaldelaspersonasmiͲ temporeros.
gradasylamejoradelascondiͲ A.3.Informaryformarenmateriaderiesgoslaborales.
cionessocialesylaboralesdeésͲ
tas.
A.3.Apoyaractividadesdemediaciónrehabilitadorainterviniendoenlos
conflictosenloscentroseducativos.
Promoverlafiguradelapersona O.E.1:
mediadorainterculturalenel
A.1.FomentaractividadesotalleresenloscentrosescolaresjuntoalprofeͲ
ámbitoeducativo.
soradoenelespacioproporcionadoporlasaulasdeconvivenciapromoͲ
O.E.1:IntroducirlaMIenel
viendoentreelalumnadoelconocimientodesusderechosydeberes.
aula,propiciandolaconvivencia
entrealumnadoyprofesorado
A.2.Fomentaractividadesotalleresdesensibilizaciónparalaprevenciónde
dediferenteorigenocultura,
conflictosinterculturales,potenciandovalorescomolasolidaridad,lano
pormediodelacomunidadeduͲ violenciaeinterculturalidadentretodaslaspersonasdelacomunidadeduͲ
cativa.
cativa.
OBJETIVOSESPECÍFICOS
COHESIÓNSOCIAL:ImpulsarprogramasespecíficosquepromuevanlacohesiónsocialylaconvivenciaenlaComunitatValenciana
OBJETIVOGENEͲ
RAL
MEDIACIÓNINTERͲ FomentaractividaͲ
CULTURALYGESͲ desfacilitadorasde
TIÓNDELADIVERͲ laconvivenciameͲ
diantelaprevenͲ
SIDAD
ciónygestiónposiͲ
tivadelosconflicͲ
tos
LINEAESTRATÉGIͲ
CA2
O.E.2:
I.2.1.NºCursosdeformaciónadelegados,deleͲ
gadasycuadrossindicales
I.2.2.NºCursosformacióndeformadoresycolaͲ
boradoresengestióndeladiversidad.
I.2.3.NºdeaccionesformativasydesensibilizaͲ
ción
O.E.1:
I.1.1.NºCursosdeformaciónprincipalmentedesͲ
tinadosalamujermigrada
I.1.2.NºCursosdeformaciónprincipalmentedesͲ
tinadosalostrabajadoresytrabajadorastempoͲ
reros.
I.1.3.NºcursosenmateriadeprevenciónderiesͲ
goslaborales
ReddepersoͲ
nasmediadoras
interculturales
EntidadesespeͲ
cializadasen
materiadeinͲ
tegración
I.1.2.NºdeactividadesdeprevencióndeconflicͲ
tosinterculturales
I.1.3.Informessobrelaparticipaciónenaulasde
convivenciadeloscentroseducativos
ReddeAgenͲ
ciasAMICS
RESPONSABLES
I.1.1Nºdeactividadesdefomentodederechosy
deberesrealizadasencentrosescolares
INDICADORES
Num. 7428 / 22.12.2014
31098
51
Promoverlafiguradelapersona O.E.1.
mediadorainterculturalenel
A.1.PromocionarlaMediaciónInterculturalenelasesoramientoyapoyoa
ámbitosanitario.
laspersonasprofesionalessanitarias
A.2.ImpulsarydinamizarlaactividaddelaspersonasmediadoresinterculͲ
O.E.1
IncentivarlaformacióndelperͲ turalesennúcleospromotoresdesaludcomunitaria.
sonalsanitarioenmateriade
A.3.ApoyarlaformaciónespecíficaalpersonalsanitarioentemasdeMeͲ
MediaciónInterculturalprinciͲ
diaciónIntercultural.
palmenteenelámbitocomuniͲ
tario
Promoverlafiguradelapersona O.E.1:
mediadorainterculturalenel
A.1.Facilitarlarelación,elintercambioyeltrabajocooperativoentrelas
ámbitocomunitario
agenciasAMICSylasorganizacionessocialesqueconvivenenundeterminaͲ
O.E.1:Fomentarlaconvivencia docontexto.
intercultural,medianteespacios
deencuentroquefacilitenlainͲ A.2.ApoyarlarealizacióndeproyectosintegralesdeintegracióndepoblaͲ
teracción,reconocimientoy
cióninmigradaenbarriosincidiendoenlafamilia
acercamientoentrelaciudadaͲ
níadelaC.Valenciana.
A.3.Coordinaralasadministracionescompetentes,losserviciossocialesy
lasorganizacionesdelasociedadcivilpromoviendoelaccesoalavivienda
delapoblacióninmigradaresidiendoencondicionesdeexclusiónenasenͲ
tamientos,infraviviendas,chabolasoqueseencuentrensintecho.
A.1.PromocionarlaparticipaciónactivadelapoblacióntrabajadoramigraͲ
daenlosprocesoslaboralesysociales.
O.E.4:
A.1.Involucraralasorganizacionessindicalesenlagestióndeladiversidad
ylaprevencióndeladiscriminación.
A.2.FomentareldesarrollodeplanesdeinserciónsociolaboralpersonalizaͲ
dos
A.3.Informar,orientaryasesoraratodoslossectoresimplicadosenlagesͲ
tióndeladiversidadycontextualizarlessociolaboralmente.
A.4.FomentarelasesoramientosobreplanesdeacogidaadaptadosalareaͲ
lidaddecadaempresayfomentarelconocimientodelosderechosydebeͲ
reslaboralesdelaspersonasmigradasqueseincorporanalamisma.
A.5.PosibilitareldiagnósticoydeteccióndelosposiblesconflictosprovocaͲ
dosporinteracciónculturalenlasempresasparadiseñarposterioresestraͲ
tegiasdeintervencióninsitu
A.6.PromocionarydetectarnecesidadesespecíficasformativasparaadeͲ
cuarlascapacidadesdelapoblaciónmigradaalasnecesidadesdelmercado
laboral.
O.E.3:
I.1.3.InformessobreelfuncionamientoylacoorͲ
dinaciónentreadministracionescompetentes
I.1.2.Nºdeintervencionesenasentamientos,inͲ
fraviviendas,chabolasoqueseencuentrensinteͲ
cho.
I.1.1.Nºdeproyectosintegralesaprobados
O.E.1.
I.1.1.Nºasesoramientosalpersonalsanitarioen
materiadeMediaciónIntercultural
I.1.2.Nºactividadesennúcleospromotoresde
saludcomunitaria
I.1.3:Cursosdeformaciónespecíficaentemasde
MIparaprofesionalsanitario.
O.E.4.
I.4.1.Campañasrealizadasdepromocióndela
participacióndelapoblacióntrabajadorainmigraͲ
daenprocesoslaboralesysociales
O.E.3:
I.3.1.NºInformesdelossindicatosinvolucrados
enlagestióndeladiversidad.
I.3.2.Planesdeinserciónllevadosacaboenlas
empresas
I.3.3.PorcentajedepoblacióntrabajadoramigraͲ
daconparticipaciónactivaenprocesossociolaͲ
borales
Num. 7428 / 22.12.2014
31099
PREVENCIÓNDE
RACISMOYXENOͲ
FOBIA
PROGRAMA
LINEAESTRATÉGIͲ
CA2
I.1.1.NºdeactividadesotalleresdesensibilizaͲ
ciónrealizados
I.1.2.NºdeatencionesllevadasacaboenlaOfiͲ
cinaValencianadeSolidaridadconlavíctimade
racismo,xenofobiaeintolerancia.
I.1.3.NºdeencuentrosinterreligiososentrediriͲ
gentesdeasociacionesreligiosasqueasisteny
acogenapersonasinmigradas.
O.E.2.
A.1.1.Apoyarlarealizacióndeactividadesotalleresdesensibilizaciónpara
laprevencióndeconflictosculturalesprincipalmenteentrelosjóvenes
A.1.2.ApoyareltrabajoquedesarrollalaOficinaValencianadeSolidaridad
conlavíctimaderacismo,xenofobiaeintolerancia.
A.1.3.Promocióndeldiálogointerreligiosocomomediodeintegraciónde
personasmigradas
A.1.4.Apoyarlarealizacióndeencuentrosparalaprevencióndelracismoy
laxenofobia
O.E.2.
ApoyaraccionesdesensibilizaͲ
ciónparalaprevencióndelraͲ
cismoylaxenofobiamediación
intercultural
O.E.2
A.3.1.ApoyarelseguimientodetrabajossobreprevenciónderacismoyxeͲ
nofobiaquerealizanlasdiversasorganizaciones
A.3.2RealizacióndelasemanadePrevencióncontraelracismoylaxenofoͲ
bia
Fomentarlasaccionesrealizadas
desdeelPlanValencianodepreͲ
vencióndelracismo,laxenofoͲ
biayladiscriminacióninterétniͲ
ca
52
O.E.3
O.E.3
I.3.1.Nºencuentrosparaseguimientodetrabajos
sobreprevenciónderacismoyxenofobiaque
realizanlasdiversasorganizaciones
I.3.2NºasistentessemanadePrevencióncontra
elracismoylaxenofobia
O.E.3.
A.2.1.Apoyarlarealizacióndecursosotalleresenmateriadeprevenciónde I.2.1.NºdecursosrealizadosenmateriadepreͲ
venciónderacismoyxenofobia
racismoyxenofobia
O.E.1.
Apoyaraccionesdeformación
específicaeinvestigaciónen
materiaderacismoyxenofobia
INDICADORES
ACTIVIDADES/ACCIONES
O.E.1.
O.E.1.
OBJETIVOGENEͲ
RAL
OBJETIVOESPECÍFICO
COHESIÓNSOCIAL:ImpulsarprogramasespecíficosquepromuevanlacohesiónsocialylaconvivenciaenlaComunitatValenciana
OBJETIVOSYACCIONES.ÁREASDEACTUACIÓN
ComitédeseͲ
guimientodel
PlanValenciano
paralaprevenͲ
cióndeladisͲ
criminacióninͲ
terétnica,elraͲ
cismoylaxeͲ
nofobia.
ReddepersoͲ
nasmediadoras
interculturales
Organizaciones
socialesespeͲ
cializadasdediͲ
cadasalaInteͲ
gración
DGIC
RESPONSABLES
Num. 7428 / 22.12.2014
31100
ESCUELASDEINͲ
TEGRACIÓN
PROGRAMA
OBJETIVOESPECÍFICO
I.1.1.Nºdeactividadesotalleresdeinmersióny
comprensiónsobreotrasculturasrealizados.
I.1.2.NºdeactividadesdeintercambiosobreclaͲ
vesculturalesdepresenciamayoritariaenlaCoͲ
munitatValencianarealizadas.
I.1.3.NºdeasistentesalaEscueladeIntegración.
A.1.1.ApoyarlarealizacióndeactividadesotalleresdeinmersiónycomͲ
prensiónculturalsobreotrasculturasdepresenciamayoritariaenlaComuͲ
nitatValenciana.
53
A.1.3.PromocióndelintercambiodeinformaciónsobrelasculturasdepreͲ
senciamayoritariaenlaComunitatValenciana.
A.1.2.ApoyarlarealizacióndeactividadesotalleresdeidiomascorresponͲ
dientesalasculturasdepresenciamayoritariaenlaComunitatValenciana.
O.E.1.
INDICADORES
O.E.1.
ACTIVIDADES/ACCIONES
COHESIÓNSOCIAL:ImpulsarprogramasespecíficosquepromuevanlacohesiónsocialylaconvivenciaenlaComunitatValenciana
O.E.1.GenerarunaofertaforͲ
mativaenmarcadaenunámbito
multiculturalquefacilitelainͲ
terculturalidaddesdeelconociͲ
mientodelasculturasexistenͲ
Dotaralasociedad tesenlaComunitatValenciana
deacogidadecoͲ
nocimientossobre
lasculturasexisͲ
tentesenlaComuͲ
nitatValenciana.
OBJETIVOGENEͲ
RAL
LINEAESTRATÉGICA2
OBJETIVOSYACCIONES.ÁREASDEACTUACIÓN
ReddepersoͲ
nasmediadoras
interculturales
Organizaciones
socialesespeͲ
cializadasdediͲ
cadasalaInteͲ
gración
DGIC
RESPONSABLES
Num. 7428 / 22.12.2014
31101
Promoverlainvestigaciónysupublicaciónenel
ámbitodelasmigracionesylasbuenasprácticasen
integración
FomentarlaacreditacióndelaspersonasmediadoͲ
rasquerealizansufunciónenlaC.Valenciana
O.E.4.AcreditacióndePersonasMediadorasInterͲ
culturales
PromoverlafiguradelapersonamediadoraintercultuͲ
ralenlosdiversosámbitosdeactuaciónenlosquepuͲ
dieraparticipar.
Fomentarlaformacióncontinuadayespecializadade
personasmediadorasinterculturales,personaldeagenͲ
ciasAMICSymiembrosdeasociacionesquetengan
comofinlaintegración.
ApoyarelusodelasTICatravésdeunapáginawebacͲ
tualizadaparaproporcionarinformaciónalaspersonas
interesadaseneltemadelaintegracióndelapoblación
migradayalosagentesdelaintegraciónvalenciana.
EditarpublicacionescondatosgeneralessobrelapoblaͲ
ciónextranjeraenlaComunitatValenciana.
Desarrollarnormativacomplementariaenmateriade
MediaciónInterculturalsifueranecesariasegúnelnueͲ
vocontexto
O.E.1.Desarrollonormativo
GarantizarunmarcojurídicoadecuadoalaMediaͲ
ciónInterculturaladaptándolaalnuevocontexto
social
O.E.2.Investigaciónenmateriademigraciones
ACTIVIDADES
OBJETIVOSESPECÍFICOS
DELAMEDIACIÓNINTERCULTURAL
FomentarlaparticipaͲ
cióndelapersonameͲ
diadorainterculturalen O.E.3.FormaciónenMI
losprogramasdeacogiͲ
daycohesiónsocial
Fomentarlacalidaddelasintervencionesdelas
personasmediadorasinterculturales,personastécͲ
nicasdeagenciasAMICSymiembrosdeasociacioͲ
nesquetengancomofinlaintegraciónatravésde
laformación
OBJETIVOGENERAL
LINEATANSVERSAL
54
Nºdepersonasmediadorasacreditadas
Nºcursosrealizados
NºJornadasrealizadas
NºparticipacionesenJornadas,Congresos,Actosorganizados
porotrasentidades/organismos
Nºpersonasinscritas
Nºdepublicacionesoinformessobrebuenasprácticasenel
ámbitodelaIntegraciónydelaMediaciónIntercultural
Nºdeactualizacionesenlaweb
Nºedicionesdel"Boletínestadísticotrimestral"
Nºdenormaselaboradas
INDICADORES
OtrosOrganismospúbliͲ
cos
EntidadesespecializaͲ
dasenmateriadeinteͲ
gración
UniversidadesdelaCoͲ
munitatValenciana
ReddeAgenciasAMICS
DGIC
RESPONSABLES
Num. 7428 / 22.12.2014
31102
Num. 7428 / 22.12.2014
31103
10.Evaluaciónyseguimiento.
Comoherramientadecontrolygarantíadeeficacia,estePlanDirectorseverásometidoaunprocesode
seguimiento yevaluación. LaGeneralitat pondrá en marcha estemecanismo para hacer efectivo el
cumplimientodelasmedidasyproyectosqueseencuentranenestePlan.Esteprocesoserállevadoa
caboatravésdelaimplicaciónyelaboracióntantodelospoderespúblicoscomodelrestodeactores
quecolaboranenlaejecucióndelasaccionesreferentesalaintegraciónylaconvivencia.
Esteinstrumentotienecomofingarantizarquetodaslasacciones,ogranpartedeellas,recogidasen
estePlanseejecutanpositivamenteyqueseintentaalcanzarunidealdesociedadjustamediantela
integraciónylaconvivenciaenlaComunitatValenciana.Además,serviráalosórganoscompetentesde
unaherramientapara:
ͲAuditarelcumplimientodelosresultadosprevistos(eficiencia).
ͲConsiderarqueelcostedelasaccionesejecutadascorrespondeconlosresultadosalcanzados
(eficacia).
Ͳ Examinar si las medidas y su consiguiente desarrollo son conformes a los objetivos que se
proponenalcanzarenestePlan(idoneidad).
ͲAnalizarsilasactividadesqueserealizanenesteplanyelmomentopropuestoparaalcanzarlas
sonadecuados(pertinencia).
Este mecanismo de seguimiento y evaluación lleva implícito una serie de indicadores para el
cumplimientodelasaccionesyobjetivos.
La Dirección General de Integración, Inclusión Social y Cooperación, especialmente el Servicio de
IntegraciónyVoluntariadoSocial,seráelcompetenteparalaelaboracióndeunaseriedeinformesde
seguimientoyevaluacióndelPlanDirectordeIntegraciónyConvivencia2014Ͳ2017.Conelobjetivode
que el Plan se cumpla favorablemente y sea una garantía de control, se realizarán informes de
seguimientoanuales,enelqueserecogeráelestadodeejecucióndelPlan.Finalmente,alexpirarla
vigenciadelPlanDirectorseelaboraráun InformedeEvaluaciónFinal,elcualtendráencuentalos
informes de seguimiento previos y supondrá la resolución del Plan Director, y la evaluación de la
consecucióndelosobjetivosplanteadosylasaccionespropuestas.
55
Fly UP